Høringssvar og innspill

En viktig del av Sabimas arbeid er å bidra med innspill til politikere eller forvaltningen i saker der naturmangfold kan gå tapt.
Her finner du innspill vi har kommet med, de nyeste øverst.

2024

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2024 (april 2024)

Representantforslag om å sikre uavhengige utredninger av naturverdier og naturpåvirkning (mars 2024)

Klage på utslippstillatelse til Chemring Nobel (mars 2024)

Klage på løyve til utsetting av sitagran i Bjørnafjorden kommune (mars 2024)

Klage på utsetting av fremmede treslag i Klepp kommune (mars 2024)

Klage på utsetting av fremmede treslag i Hå kommune (mars 2024)

Høringssvar fra Sabima på Meny av tiltak for skog (februar 2024)

Opprop om nasjonal transportplan (februar 2024)

Høringsinnspill til forslag om endringer i forskriften om fremmede organismer (februar 2024)

Høringsinnspill til NOU om genteknologi (februar 2024)

Innspill til stortingsmelding om natur og klima (februar 2024)

Opprop for stopp av oppdrett i åpne merder (januar 2024)

Høringsinnspill til forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land (januar 2024)

Sabimas innspill til statsbudsjett for 2025

2023

Høringssvar til Oslo kommune, kommuneplanens arealdel (desember 2023)

Høringssvar til regjeringen om endringer i vannforskriften (desember 2023)

Felles brev til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet fra seks miljøorganisasjoner med oppfordring til grunnleggende endringer i norsk rovviltforvaltning (oktober 2023)

Høringsuttalelse – innsyn i havvindsøknader (oktober 2023)

Felles uttale til planoppstart og planprogram for Davvi vindkraftverk (september 2023)

Høringssvar ang. søknad fra Valstrand Energi om å bygge Brekke Mølle kraftverk i Hobølelva, Indre Østfold kommune (august 2023)

Høringsinnspill til forslag om forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde (august 2023)

Strategisk konsekvensutredning etter havenergilova høringssvar fra BirdLife Norge og Sabima (juni 2023)

Brev med spørsmål om prioritering av kantsoner i jordbruksareal til Landbruks- og matdepartementet og vedlegg til brevet(juni 2023)
Svar på nevnte brev om kantsoner fra Landbruks- og matdepartementet

Felles innspill til energi- og miljøkomiteen om friluftsliv-, natur- og miljøkriterier for tidlig avslag for vindkraft på land fra DNT, NJFF, WWF Verdens naturfond, BirdLife Norge, Norges Naturvernforbund, Norsk friluftsliv og Sabima (mai 2023)

Høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold (mai 2023)

Innspill til finanskomiteen om revidert statsbudsjett 2023 (mai 2023)

Innspill til energikommisjonen (mai 2023)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2023

Sabimas innspill til høring om revisjon av Håndbok M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø (april 2023)

Brev til Arbeiderpartiet fra en samlet miljøbevegelse: Stå opp for vassdragsvernet! (mars 2023)

Sabimas innspill til statsbudsjettet for 2024 (2023)

Innspill til forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (27. februar 2023)

Innspill til gjennomgang av spillemidlenes tilskuddsordning for anlegg for idrett og fysisk aktivitet (20. februar 2023)

Brev til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren om PEFC, fra WWF og Sabima (16. februar 2023)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i veinormalen (31. januar 2023)

Høringsuttalelse til konsekvensutredninger for mineralvirksomhet på havbunnen (27. januar 2023)

Sabimas innspill til høring av representantforslag på Stortinget om «Arealnøytralt Norge» (30. januar 2023)

Sabimas høringsuttalelse til forslag om nasjonalpark Østmarka (15. januar 2023)

Sabimas høringssvar Utsira Nord – havvind og Sabimas høringssvar til Sørlige Nordsjø II (6. januar 2023)

 

2022

Felles brev fra miljøorganisasjoner om hyttebygging, til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (14. desember 2022)

Høringssvar til forslag om endringer i forskrift om berekraftig skogbruk (november 2022)

Felles innspill fra skogbransje og miljøorganisasjoner om frivillig vern av skog og kutt i statsbudsjettforslaget (november 2022)

Høringssvar til forslag om ny minerallov (november 2022)

Sabimas innspill til Klimautvalget 2050 (oktober 2022)

Sabimas høringsuttalelse til Suldal kommunes arealplan (august 2022)

Høring vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet fra Sabima (22. august 2022)

Bremangerlandet vindkraftverk – høring av søknader om utsatt frist for idriftsettelse, felles innspill med Naturvernforbundet, BirdLife Norge, DNT, WWF Verdens naturfond, Norsk Friluftsliv, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund (1. juli 2022)

EU-kommisjonen klargjør kravene til vannkraft i ordningen for bærekraftig finans (juni)

Klage til Miljødirektoratet på dispensasjon gitt av Statsforvalteren til utsetting av utenlandske treslag, lutzgran og sibirlerk, i Vestvågøy kommune (10. juni 2022)

Høringsuttalelse til revisjon av Norsk PEFC skogstandard fra WWF og Sabima (10. juni 2022)

Klage på løyve til utplanting av sitkagran på Almeland, Bergen kommune (3. juni 2022)

Fellesutspill fra natur- og friluftsorganisasjoner til energikommisjonens mandat (25. mai 2022)

14 organisasjoner innen miljø og havvindnæringen vil ha naturen inn i havvindforliket (20.mai 2022)

Skriftlig innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022 til finanskomiteen på Stortinget ifbm behandling av beudsjettet (19. mai 2022)

Høringssvar på forslag til instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket (7. mai 2022)

Høringssvar – etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften (2. mai 2022)

Innspill til Energi- og miljøkomiteens høring om energimelding og tilleggsmelding (27. april 2022)

Etablering av Bionova – innspill til arbeidet. Til Landbruks- og matdepartementet (30. mars 2022)

Høringsinnspill til Landbruksdirektoratets forslag til endring av ‘Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker’ . (25. mars 2022)

Skogkur 2030 (21. mars 2022)

Ber EU klargjøre kravene til vannkraft i ordningen for bærekraftig finans (4. mars 2022)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2022 (4. mars 2022)

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2023

Brev til Klima- og miljødepartementet med spørsmål om restaurering av natur (28. februar 2022)

Brev til statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet: Behov i arealforvaltningen i kommunene (15. februar 2022)

Høringsinnspill om kapasitetsjusteringer akvakultur for laks, ørret og regnbueørret i 2022 (31. januar 2022)

Høringsinnspill til etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser – oppdrett (14. januar 2022)

Høringsinnspill til forslag til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (14. januar 2022)

2021

Innspill til Genteknologiutvalget fra miljøorganisasjoner (19. november 2021)

Høringsuttalelse til Statsforvalteren i Nordland om skogvern på Statskogs grunn i Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal (15.november 2021)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i plan- og bygningsloven – klageadgang til statlige planer (oktober 2021)

Høringsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til revidert og forsterket klimaregelverk, «Fit for 55» (15.09.2021)

Høringsuttalelse til veileder for havvind og havvindforskrift (30. august 2021)

Høringsuttalelse til avgift på landbasert vindkraft – forslag til stortingsvedtak og forskrift om endringer i forskrift om særavgifter (3. august 2021)

Høringsuttalelse til vannforvaltningsplaner (11. juni 2021)

Skogpolitisk notat fra fire miljøorganisasjoner: Skogpolitikk på naturens premisser (mai 2021)

Innspill til foreløpig vurderingen av villaks på Rødlista for arter 2021 (mai 2021)

Høringsuttalelse til Sjøfartsdirektoratet: Forslag om krav til høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt og krav til automatisk nødstopp (29.04.2021)

Høringsinnspill til representantforslag i Stortinget om å oppheve forbud mot nydyrking av myr (24.04.2021)

Uttalelse til Farsund kommune om områdeplan Lista Renewable Energypark (20.04.2021)

Høringssvar til forslag om endring i forskrift om bærekraftig skogbruk (30.03.2021)

Høringssvar til forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Høringsuttalelse om endringer i akvakulturregelverket (30.03.2021)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2021

Sabimas innspill til statsbudsjett for 2022

Klage på løyve til utplanting av sitkagran i Tysvær kommune (22. mars 2021)

Klage på løyve til utplanting av sitkagran i Vindafjord kommune (22. mars 2021)
Vedlegg til klagen: Naturvernforbundets rapport om granskog på Stemshesten

Klage på Miljødirektoratets reviderte tillatelse, utstedt til Nordic Rutile AS (15. februar 2021)

Innspill til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om karbonlagring i jord i Meld. St. 13 Klimaplan (09.02.2021)

Klage på løyve til utplanting av lutzgran i Vestvågøy kommune (28.01.2021)

Skriftlig innspill til representantforslag på Stortinget om åpning av vilkårsrevisjon for Røldal-Suldal (11. januar 2021)

Høringsinnspill: Revidering av forurensningsregelverket for fiskeoppdrett i sjø (11.01.2021)

Innspill til representantforslag på Stortinget om å frata Fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker (8. januar 2021)

Sabimas innspill til utkast til tiltaksplan for ville pollinerende insekter (8. januar 2021)

2020

Høringssvar til EU-kommisjonen på forslaget til klassifiseringssystem for grønne investeringer (18.12.2020)

Høringsuttalelse: Oppstart av Østmarka som nasjonalpark (16.12.2020)

Skriftlige innspill til stortingsmelding om marint vern, fra Sabima og Norsk Ornitologisk Forening (11.12.2020)

Kommentar til Fylkesmannen si oversending: Løyve til utplanting av sitkagran, Farsund kommune (4.12.2020)

Brev til Klima- og miljødepartementet: Naturlig karbonlagring i jord må inn i Klimameldingen (3.12.2020)

Sabimas innspill til Finansdepartementet om EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet (04.12.2020)

Sabimas innspill til handlingsplan for bærekraftsmålene (30.11.2020)

Sabima’s feedback on the initiative Protecting biodiversity: nature restoration targets under EU biodiversity strategy (30.11.2020)

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs (25.11.2020)

Anmodning om å stanse videre utfyllinger av Ørin nord (24.11.2020)
Dokumentasjon av tidevann Ørin nord

Klage på løyve til utplanting av sitkagran i Farsund kommune (29.10.2020)

Innspill til Dok. 8-forslag om å gjennomgå verneplan for vassdrag med tanke på utbygging (27.10.2020)

Klage på Fylkesmannen i Trøndelags forurensningstillatelse til Nye Veier AS (27.10.2020)

Brev til Olje- og energidepartementet: Omgjøringsanmodning Bremangerlandet vindkraft (oktober 2020)

Brev til Olje- og energidepartementet:
Gjennomgang av vindkraft og naturmangfoldloven (oktober 2020)
Vedlegg: Juridisk vurdering av stortingsvedtak
Vedlegg: Vurdering av gyldighet Bremangerlandet

Felles innspill vindkrafthøring (07.10.2020)

Høringsinnspill: Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (30.09.2020)

Høringsinnspill: Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen (30. 09,2020)

Klage på utplanting av japanlerk i Strand kommune (23.09.2020)
Rapport til klage: Granskog på Stemhesten
Rapport til klage: Naturvernforbundet 2016 Rapport om spredning av japanlerk og hybridlerk

Klage på vedtak om E6 Stjørdalselva og krav om oppsettende virkning (24.09.2020)

Oppfølging av klage på vedtak av reguleringsplan 2-072 E6 Helltunnel – Hellstranda, Stjørdal kommune (10.09.2020)

Høringsinnspill: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (01.09.2020)

Høringsinnspill: Ny forskrift om øvre ramme for utmåling av overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven (31.08.2020)

Høringsinnspill: Håndtering av overvann – forslag til endring i plan- og bygningsloven (august 2020)

Høringsinnspill: Håndtering av overvann – forslag til endringer i forurensningsloven (juni 2020)

Sabimas innspill til statsbudsjett 2021 (revidert august 2020)

Klage på vedtak om driftskonsesjon til Engebøprosjektet (august 2020)

Klage på tillatelse til utsetting av blåhegg, Langhus (august 2020)

Høringsinnspill: Nasjonal transportplan 2022-2033 (01.07.2020)

Klage på vedtak av reguleringsplan for E6 Helltunnelen-Hellstranda ved Stjørdalselvas munning  (26.06.2020)

Innspill til høring av midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (02.06.020)

Høringsuttalelse til ny luseforskrift (29.05.2020)

Brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn: Oppfølging etter møte, status på natursaker (29.05.2020)

Brev til Tina Bru og Sveinung Rotevatn: Gi oss grønnere vannkraft (15.05.2020)

Brev fra 19 organisasjoner til regjeringen: Grønt lederskap i krisenes tid (11.05.2020)

Innspill til Samferdselsdepartementet: Fartsgrenser til sjøs (06.05.2020)

Høringsinnspill: Klimakur 2030 (05.05.2020)

Klage på innvilgelse av utsatt frist for igangsettelse av Havsul 1 vindkraftverk (30.04.2020)

Høringsinnspill: Prioriterte arter og utvalgte naturtyper – elfenbenslav, olivinskog, åpen grunnlendt kalkmark (30.04.2020)

Høringsinnspill: Dispensasjonssøknad for akvakultur på Sklinna (24.04.2020)

Politianmeldelse for hogst i naturreservat i Moss kommune (23.04.2020)

Tiltakspakke for natur og grønn omstilling fra Sabima (08.04.2020)

Brev til NVE: Avslå ny kraftledning Dverberg-Andmyran (26.03.2020)

Brev til regjeringen fra 11 miljøorganisasjoner: Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima (25.03.2020)

Koronakrisen kan bli dramatisk også for villaksen (24.03.2020)

Innspill til Olje- og energidepartementet til konsesjonsbehandling av vindkraft (17.03.2020)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2020 (05.03.2020)

Uttalelse til Miljødirektoratet om kvalitetsnorm for villrein (28.02.2020)

Innspill til Stortingets energi- og miljøkomité om kjøring til hytter (28.02.2020)

Uttalelse til forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fra Sabima og NOF (25.02.2020)

Uttalelse til utredningen «Fartsgrense på motorveier og standarder på veger med trafikkmengder mellom ÅDT 6000-20.000» (07.02.2020)

Til Olje- og energidepartementet: Innspill til vindkraftkonsesjoner (03.02.2020)

Til Klima- og miljødepartementet: Innspill til vindkraftkonsesjoner (02.02.2020)

Til Klima- og miljødepartementet: Vårt innspill til nytt globalt rammeverk for naturen, Konvensjonen for biologisk mangfold (25.01.2020)

Høringsuttalelse til NOU 2019:5 Forslag til ny forvaltningslov (15.01.2020)

2019

New water regulations for the Norwegian Ramsar wetland Nordre Øyeren still threaten the wader spring migration (05.12.2019) : Ramsar letter 2014 , Ramsar reminder 2019

Høringsuttalelse fra Sabima med flere om Bremangerlandet vindkraftverk (13.12.2019)

Høringsuttalelse fra Sabima til planendringer og MTA for Bremangerlandet vindkraftverk (06.12.2019)

Innspill til strategi for urbant landbruk til Landbruks- og matdepartementet fra Sabima og Naturvernforbundet (25.11.2019)

Brev til Olje- og energidepartementet: Innspill til en klima- og naturvennlig energipolitikk. Behov for gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraftutbygging. (22.11.2019)

Forespørsel om møte med Olje- og energidepartementet om utsatt igangsettelsesfrist for Andmyran vindkraftverk (14.11.2019)

Høringsbrev om fornybar energi til havs og forskrift havenergiloven (01.11.2019)

Brev til statsrådene Mæland og Elvestuen om veg på Karmøy (28.10.2019)

Klage på tillatelse til tursti over myr i Olderdalen i Kåfjord kommune (17.10.2019)

Ny viltforskrift – høringssvar fra Sabima (15.10.2019)

Brev KLD – Krever ny konsekvensutredning og utslippssøknad for Engebøprosjektet (02.10.2019)

Miljøorganisasjoners høringsinnspill til oppdatering av forvaltningsplanen for de norske havområdene (02.10.2019)

Høringsinnspill fra Sabima på NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (01.10.2019)

Klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Andmyran vindkraftverk (26.09.2019)

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2020 (25.09.2019)

Klage på tillatelse til nydyrking av Bukleivmyr (13.09.2019)

Uttalelse til utbygging av hytter i Vestgarden Nordhavna (02.09.2019)

Klage på dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blekebakken naturreservat og Frierflogene naturreservat – Porsgrunn – bygging av ny Grenlandsbru (16.07.2019)

Høringsuttalelse-TFO-2019 (21.05.19)

Høringsuttalelse til oppstart av regulering og planprogram for hyttefelt Lunkelia med atkomstveger, Sjusjøen (01.06.2019)

Innspill til Miljødirektoratets forslag til tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer (2019-2024) (30.04.2019)

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Andmyran Vind. Høringssvar fra Sabima og anmodning om avslag. (16.04.19) 

Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av innsigelser etter plan- og bygningsloven, fra miljø- og friluftsorganisasjonene Naturvernforbundet, Norsk friluftsliv, WWF Verdens naturfond, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Sabima (10.04.2019)

Innspill til Olje- og energidepartementet til Aurareguleringene – vilkårsrevisjon og villrein fra Norges Fjellstyresamband, Den Norske Turistforening, Villreinrådet i Norge, Norges Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv, Statskog SF, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund (25.03.2019)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene februar 2019

Sabimas innspill på statsbudsjettet 2020 

Klage på hogst i kystgranskog i Stormoen, Grane kommune (08.03.2019)

Høyringsinnspel til evaluering av mineralloven (22.02.2019)

Høringssvar på utkast til faggrunnlag for Oslo kommunes klimastrategi 2030 (21.01.2019)

Høringssvar på Oslo kommunes forslag til strategi for grønne tak og fasader (15.01.2019)

Innspill til NVE sin innstilling om revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder (12.02.2019)

Klage på tillatelse til nydyrking i Marka, gnr 28 Vesthassel og gnr 29 Østhassel (28.01.2019)

2018

Klage på godkjenning av reguleringsplan for Øvre del av Mule 19.10.18

KMD_regjeringens nasjonale forventninger 2019-2022_Sabima 2018 (21.09.18)

Klage på eksporttillatelse ål til Miljødirektoratet (august 2018)

Åpent brev til klima- og miljøminister Elvestuen_Uthuling av naturmangfoldloven_2018

Merknader og innspill til forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. (03.07.18)

Merknader og innspill til forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning (22.06.18) 

Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (09.05.18)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018 (06.03.18)

Klage på løyve til planting av fjelledelgran Skogfrøverket ( 12.02.18)

Innspill til statsbudsjettet 2019 

Klage på reguleringsplan for Furumoen (15.01.18)

Høringssvar til departementenes forslag til endringer i vannforskriften (15.01.18)

2017

Anmodning om kartlegging av naturverdier i Tokke-Vinje-reguleringen (21.12.17)

Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker. (19.12.17)

Innspill til strategi for økologisk jordbruk (15.12.17)

Svar på høring av utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 (08.12.17)

Høringssvar til forslag om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (01.12.17)

Innspill til nettutviklingsplanen for 2017 – Konsekvensutredning av effekter på natur og friluftsliv (24.11.17)

Høringsinnspill – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (07.11.17)

Innspill til forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29 mai. 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier (20-10.17)

Høyringssvar til forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalskokkelen (17.08.17)

Brev til Statsminister og Høyres leder Erna Solberg om veiskillet norsk oppdrettsnæring står ovenfor. Med innspill om 5 grep som kan tas for å sikre framtidsrettet havbruksnæring. (30.06.17)

Innspill til faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer (20.06.2017)

Høringsuttalelse fra Sabima – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensutredning (14.06.2017)

Innspill til næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjøret (24.05.2017)

Klage på tillatelse til tiltak på Gjellebekkveien og etablering av midlertidig omleggingsvei for E18 i Gjellebekkmyrene naturreservat (26.04.2017)

Innspill – metodebeskrivelse for nasjonal ramme for vindkraft på land (21.04.2017)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017 (22.03.2017)

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften (20.03.2017)

Kryssing av Indre Oslofjord (14.03.2017)

Innspill til Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (10.03.2017)

Innspill til arbeidet med utfasing av torv (03.03.2017)

Høring om forslag til endring i rovviltforskriften – lisensfellingsperiode ulv (10.02.2017)

Høringssvar til endringer i vannressursloven (sendt 02.2017)

Innspill til Landbruks- og matdepartementet om statsbudsjettet for 2018 (jan. 2017)

Innspill til forslag til endringer i Plan- og bygningsloven (06.01.2017)

Innspill til Ringeriksbanen (16.01.2017)

Høringsuttalelse for reguleringsplan for Haukelandsmyra (04.01.2017)

Innspill til Næringskomiteen om jordbruksmeldinga (19.01.2017)

Utvalgte/etterspurte eldre innspill

Sabima fraråder gjødsling av skog som klimatiltak (5. august 2014)

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82