Høringssvar og innspill

En viktig del av Sabimas arbeid er å bidra med innspill til politikere eller forvaltningen i saker der naturmangfold kan gå tapt. Her finner du en oversikt over de viktigste innspillene.

Høringsuttalelse-TFO-2019 (21.05.19)

Innspill til Miljødirektoratets forslag til tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer (2019-2024) (30.04.2019)

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Andmyran Vind. Høringssvar fra Sabima og anmodning om avslag. (16.04.19) 

Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av innsigelser etter plan- og bygningsloven, fra miljø- og friluftsorganisasjonene Naturvernforbundet, Norsk friluftsliv, WWF Verdens naturfond, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Sabima (10.04.2019)

Innspill til Olje- og energidepartementet til Aurareguleringene – vilkårsrevisjon og villrein fra Norges Fjellstyresamband, Den Norske Turistforening, Villreinrådet i Norge, Norges Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv, Statskog SF, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund (25.03.2019)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene februar 2019

Sabimas innspill på statsbudsjettet 2020 

Høyringsinnspel til evaluering av mineralloven (22.02.2019)

Høringssvar på utkast til faggrunnlag for Oslo kommunes klimastrategi 2030 (21.01.2019)

Høringssvar på Oslo kommunes forslag til strategi for grønne tak og fasader (15.01.2019)

Innspill til NVE sin innstilling om revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder (12.02.2019)

Klage på tillatelse til nydyrking i Marka, gnr 28 Vesthassel og gnr 29 Østhassel (28.01.2019)

Klage på godkjenning av reguleringsplan for Øvre del av Mule 19.10.18

KMD_regjeringens nasjonale forventninger 2019-2022_Sabima 2018 (21.09.18)

Åpent brev til klima- og miljøminister Elvestuen_Uthuling av naturmangfoldloven_2018

Merknader og innspill til forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. (03.07.18)

Merknader og innspill til forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning (22.06.18) 

Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (09.05.18)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018 (06.03.18)

Klage på løyve til planting av fjelledelgran Skogfrøverket ( 12.02.18)

Innspill til statsbudsjettet 2019 

Klage på reguleringsplan for Furumoen (15.01.18)

Høringssvar til departementenes forslag til endringer i vannforskriften (15.01.18)

Anmodning om kartlegging av naturverdier i Tokke-Vinje-reguleringen (21.12.17)

Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker. (19.12.17)

Innspill til strategi for økologisk jordbruk (15.12.17)

Svar på høring av utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 (08.12.17)

Høringssvar til forslag om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (01.12.17)

Innspill til nettutviklingsplanen for 2017 – Konsekvensutredning av effekter på natur og friluftsliv (24.11.17)

Høringsinnspill – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (07.11.17)

Innspill til forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29 mai. 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier (20-10.17)

Høyringssvar til forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalskokkelen (17.08.17)

Brev til Statsminister og Høyres leder Erna Solberg om veiskillet norsk oppdrettsnæring står ovenfor. Med innspill om 5 grep som kan tas for å sikre framtidsrettet havbruksnæring. (30.06.17)

Innspill til faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer (20.06.2017)

Høringsuttalelse fra Sabima – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensutredning (14.06.2017)

Innspill til næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjøret (24.05.2017)

Klage på tillatelse til tiltak på Gjellebekkveien og etablering av midlertidig omleggingsvei for E18 i Gjellebekkmyrene naturreservat (26.04.2017)

Innspill – metodebeskrivelse for nasjonal ramme for vindkraft på land (21.04.2017)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017 (22.03.2017)

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften (20.03.2017)

Kryssing av Indre Oslofjord (14.03.2017)

Innspill til Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (10.03.2017)

Innspill til arbeidet med utfasing av torv (03.03.2017)

Høring om forslag til endring i rovviltforskriften – lisensfellingsperiode ulv (10.02.2017)

Høringssvar til endringer i vannressursloven (sendt 02.2017)

Innspill til Landbruks- og matdepartementet om statsbudsjettet for 2018 (jan. 2017)

Innspill til forslag til endringer i Plan- og bygningsloven (06.01.2017)

Innspill til Ringeriksbanen (16.01.2017)

Høringsuttalelse for reguleringsplan for Haukelandsmyra (04.01.2017)

Innspill til Næringskomiteen om jordbruksmeldinga (19.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Anne Breistein

Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71