Høringssvar og innspill

En viktig del av Sabimas arbeid er å bidra med innspill til politikere eller forvaltningen i saker der naturmangfold kan gå tapt.
Her finner du innspill vi har kommet med, de nyeste øverst.

2020

Innspill til høring av midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (2. juni 2020)

Høringsuttalelse til ny luseforskrift (29. mai 2020)

Brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn: Oppfølging etter møte, status på natursaker (29. mai 2020)

Brev til Tina Bru og Sveinung Rotevatn: Gi oss grønnere vannkraft (15. mai 2020)

Brev fra 19 organisasjoner til regjeringen: Grønt lederskap i krisenes tid (11. mai 2020)

Innspill til Samferdselsdepartementet: Fartsgrenser til sjøs (6. mai 2020)

Høringsinnspill: Klimakur 2030 (5. mai 2020)

Klage på innvilgelse av utsatt frist for igangsettelse av Havsul 1 vindkraftverk (30. april 2020)

Høringsinnspill: Prioriterte arter og utvalgte naturtyper – elfenbenslav, olivinskog, åpen grunnlendt kalkmark (30. april 2020)

Høringsinnspill: Dispensasjonssøknad for akvakultur på Sklinna (24.04.2020)

Politianmeldelse for hogst i naturreservat i Moss kommune (23.04.2020)

Tiltakspakke for natur og grønn omstilling fra Sabima (08.04.2020)

Brev til NVE: Avslå ny kraftledning Dverberg-Andmyran (26.03.2020)

Brev til regjeringen fra 11 miljøorganisasjoner: Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima (25.03.2020)

Koronakrisen kan bli dramatisk også for villaksen (24.03.2020)

Innspill til Olje- og energidepartementet til konsesjonsbehandling av vindkraft (17.03.2020)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene 2020 (05.03.2020)

Uttalelse til Miljødirektoratet om kvalitetsnorm for villrein (28.02.2020)

Innspill til Stortingets energi- og miljøkomité om kjøring til hytter (28.02.2020)

Uttalelse til forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fra Sabima og NOF (25.02.2020)

Uttalelse til utredningen «Fartsgrense på motorveier og standarder på veger med trafikkmengder mellom ÅDT 6000-20.000» (07.02.2020)

Til Olje- og energidepartementet: Innspill til vindkraftkonsesjoner (03.02.2020)

Til Klima- og miljødepartementet: Innspill til vindkraftkonsesjoner (02.02.2020)

Til Klima- og miljødepartementet: Vårt innspill til nytt globalt rammeverk for naturen, Konvensjonen for biologisk mangfold (25.01.2020)

Høringsuttalelse til NOU 2019:5 Forslag til ny forvaltningslov (15.01.2020)

2019

New water regulations for the Norwegian Ramsar wetland Nordre Øyeren still threaten the wader spring migration (05.12.2019) : Ramsar letter 2014 , Ramsar reminder 2019

Høringsuttalelse fra Sabima med flere om Bremangerlandet vindkraftverk (13.12.2019)

Høringsuttalelse fra Sabima til planendringer og MTA for Bremangerlandet vindkraftverk (06.12.2019)

Innspill til strategi for urbant landbruk til Landbruks- og matdepartementet fra Sabima og Naturvernforbundet (25.11.2019)

Brev til Olje- og energidepartementet: Innspill til en klima- og naturvennlig energipolitikk. Behov for gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraftutbygging. (22.11.2019)

Forespørsel om møte med Olje- og energidepartementet om utsatt igangsettelsesfrist for Andmyran vindkraftverk (14.11.2019)

Høringsbrev om fornybar energi til havs og forskrift havenergiloven (01.11.2019)

Brev til statsrådene Mæland og Elvestuen om veg på Karmøy (28.10.2019)

Klage på tillatelse til tursti over myr i Olderdalen i Kåfjord kommune (17.10.2019)

Ny viltforskrift – høringssvar fra Sabima (15.10.2019)

Brev KLD – Krever ny konsekvensutredning og utslippssøknad for Engebøprosjektet (02.10.2019)

Miljøorganisasjoners høringsinnspill til oppdatering av forvaltningsplanen for de norske havområdene (02.10.2019)

Høringsinnspill fra Sabima på NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (01.10.2019)

Klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Andmyran vindkraftverk (26.09.2019)

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2020 (25.09.2019)

Klage på tillatelse til nydyrking av Bukleivmyr (13.09.2019)

Uttalelse til utbygging av hytter i Vestgarden Nordhavna (02.09.2019)

Klage på dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blekebakken naturreservat og Frierflogene naturreservat – Porsgrunn – bygging av ny Grenlandsbru (16.07.2019)

Høringsuttalelse-TFO-2019 (21.05.19)

Innspill til Miljødirektoratets forslag til tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer (2019-2024) (30.04.2019)

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Andmyran Vind. Høringssvar fra Sabima og anmodning om avslag. (16.04.19) 

Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av innsigelser etter plan- og bygningsloven, fra miljø- og friluftsorganisasjonene Naturvernforbundet, Norsk friluftsliv, WWF Verdens naturfond, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Sabima (10.04.2019)

Innspill til Olje- og energidepartementet til Aurareguleringene – vilkårsrevisjon og villrein fra Norges Fjellstyresamband, Den Norske Turistforening, Villreinrådet i Norge, Norges Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv, Statskog SF, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund (25.03.2019)

Sabimas innspill til jordbruksforhandlingene februar 2019

Sabimas innspill på statsbudsjettet 2020 

Klage på hogst i kystgranskog i Stormoen, Grane kommune (08.03.2019)

Høyringsinnspel til evaluering av mineralloven (22.02.2019)

Høringssvar på utkast til faggrunnlag for Oslo kommunes klimastrategi 2030 (21.01.2019)

Høringssvar på Oslo kommunes forslag til strategi for grønne tak og fasader (15.01.2019)

Innspill til NVE sin innstilling om revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder (12.02.2019)

Klage på tillatelse til nydyrking i Marka, gnr 28 Vesthassel og gnr 29 Østhassel (28.01.2019)

2018

Klage på godkjenning av reguleringsplan for Øvre del av Mule 19.10.18

KMD_regjeringens nasjonale forventninger 2019-2022_Sabima 2018 (21.09.18)

Åpent brev til klima- og miljøminister Elvestuen_Uthuling av naturmangfoldloven_2018

Merknader og innspill til forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. (03.07.18)

Merknader og innspill til forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning (22.06.18) 

Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (09.05.18)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018 (06.03.18)

Klage på løyve til planting av fjelledelgran Skogfrøverket ( 12.02.18)

Innspill til statsbudsjettet 2019 

Klage på reguleringsplan for Furumoen (15.01.18)

Høringssvar til departementenes forslag til endringer i vannforskriften (15.01.18)

2017

Anmodning om kartlegging av naturverdier i Tokke-Vinje-reguleringen (21.12.17)

Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker. (19.12.17)

Innspill til strategi for økologisk jordbruk (15.12.17)

Svar på høring av utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 (08.12.17)

Høringssvar til forslag om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (01.12.17)

Innspill til nettutviklingsplanen for 2017 – Konsekvensutredning av effekter på natur og friluftsliv (24.11.17)

Høringsinnspill – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (07.11.17)

Innspill til forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29 mai. 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier (20-10.17)

Høyringssvar til forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalskokkelen (17.08.17)

Brev til Statsminister og Høyres leder Erna Solberg om veiskillet norsk oppdrettsnæring står ovenfor. Med innspill om 5 grep som kan tas for å sikre framtidsrettet havbruksnæring. (30.06.17)

Innspill til faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer (20.06.2017)

Høringsuttalelse fra Sabima – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensutredning (14.06.2017)

Innspill til næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjøret (24.05.2017)

Klage på tillatelse til tiltak på Gjellebekkveien og etablering av midlertidig omleggingsvei for E18 i Gjellebekkmyrene naturreservat (26.04.2017)

Innspill – metodebeskrivelse for nasjonal ramme for vindkraft på land (21.04.2017)

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017 (22.03.2017)

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften (20.03.2017)

Kryssing av Indre Oslofjord (14.03.2017)

Innspill til Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (10.03.2017)

Innspill til arbeidet med utfasing av torv (03.03.2017)

Høring om forslag til endring i rovviltforskriften – lisensfellingsperiode ulv (10.02.2017)

Høringssvar til endringer i vannressursloven (sendt 02.2017)

Innspill til Landbruks- og matdepartementet om statsbudsjettet for 2018 (jan. 2017)

Innspill til forslag til endringer i Plan- og bygningsloven (06.01.2017)

Innspill til Ringeriksbanen (16.01.2017)

Høringsuttalelse for reguleringsplan for Haukelandsmyra (04.01.2017)

Innspill til Næringskomiteen om jordbruksmeldinga (19.01.2017)

Utvalgte/etterspurte eldre innspill

Sabima fraråder gjødsling av skog som klimatiltak (5. august 2014)

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

christian Steel

Christian Steel

Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82