Vi skal redde gammelskogen

Tusenvis av arter har hjemmet sitt i den eldste skogen vår.

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år.

Bli med og redd gammelskogen!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år

Akkurat nå hogges det i gammelskogen.

Redd gammelskogen!

Innlegg

Skal vi virkelig flatehogge vår eldste skog?

Vi risikerer å miste de små bitene vi har med biologisk gammel skog. Vi vet rett og slett ikke hvor den er. Og vi tar ikke i bruk metoder for å finne den heller. Les hva Ragna Kronstad skriver om gammelskogen i Nationen i spalten Faglig Snakka.

Nyheter

KRF skuffer på miljø. Sabima forventer mer i regjeringsforhandlingene.

For at Kristelig Folkeparti skal kalle seg et miljøparti, må de vise større vilje til å ta miljøkampene i praksis.

Arealendringer, Innlegg

Et veiskille for naturvernet i Norge

På Karmøy planlegges en omkjøringsvei som vil true svære områder med matjord, utrydningstrua arter og nasjonalt viktig natur. Hvis fylkesmannens innsigelser ikke tas til følge i denne saken, når skal de da bli det? Om ikke naturen og jordvernet vinner fram her – hvor skal det da vinne fram? Les kronikken som Sabima, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Natur og Ungdom har skrevet sammen her:

Bli med på artsjakt i gammelskogen!