Vann er liv!

Men vann, en viktig del av norsk natur, er trua av utbygging.

Når vi endrer vassdragsnaturen, endrer vi arters leveområder.

Les mer

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Arter som kan forsvinne fra Norge

4957 arter står nå på den norske rødlista. Den største trusselen for trua arter er at vi endrer deres levesteder.

Les mer

Innlegg, Nyheter, Vann

Stå opp for vassdragsvernet!

Til statsminister Jonas Gahr Støre.
Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei å gå. Vi ber deg sikre de vernede vassdragene våre.

Fossekall. Foto: Kim Abel.

Nyheter, Vann, Vi mener

De vernede vassdragene kan ikke røres

Tidligere denne uken åpnet Terje Aasland (Ap), leder av energi- og miljøkomiteen, for å se på vannkraftutbygging i de vernede vassdragene. Sabima mener at dette må avvises og avlyses kontant. Vassdragsvernet må styrkes, ikke svekkes.

Nyheter

Kommune dømt for hogst i naturreservat

Livet langs vannkanten er taperne i denne saken, men Moss kommune har også tapt. I retten ble de dømt for brudd på både naturmangfoldloven og vannressursloven, for sin hogst i et naturreservat.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!