Sabimas drømmekommune

Les hvilke politiske ambisjoner vi mener må til for at en kommune kan sies å ta biologisk mangfold på alvor. Bor du i Sabimas drømmekommune? Hvis ikke kan du bidra til at den blir det!

Arealnøytralitet som ideal

Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet. En mangfoldig natur er en robust natur fordi en artsrik og hel natur kan være en viktig buffer mot ekstremvær.

Les: Intakt natur gir et godt samfunn.

Les: Naturen tar byen tilbake

Dessverre viser naturen oss på ulike vis at den sliter – artsbestander går ned og naturtyper holder på å bli borte. I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista.

Naturen forsyner oss med fisk, vilt, medisiner, vann og ren luft, beskytter oss mot flom, skred, tørke og sørger for at vi har frukt, bær og korn. Vi er helt avhengige av den, derfor bør vi bruke den bærekraftig.

Les: Naturen er best på ekstremvær

Naturbaserte løsninger i møte klimaendringer krever kunnskap og god forvaltning.  Kommunene er nå pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeide. 

Kommunene spiller en svært riktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytral. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.

Krev at dine politikere tar vare på natur ved å gi dem oppskriften på Sabimas drømmekommune:

 1. Kommunen må ha kompetanse på naturmangfold
 • Kommunen må ha nok ansatte med kompetanse på naturmangfold i kommunen.
 • Kommunen må ta naturmangfoldloven med i alle prosesser som omhandler naturinngrep, og gi naturverdier prioritet
 • Kommunen må sørge for at all informasjon om naturverdier og artsforekomster er tilgjengelig i Naturbase og Artskart
 • Alle kommuner må ha forpliktende naturmangfoldplaner
 1. Kartlegg naturen i kommunen
 1. Bevar og skjøtt artsrike kulturlandskap
 1. Ta opp kampen mot fremmede, svartelista arter
 1. Bevar gamle og artsrike skoger
 • bruke skogbrukssjefen aktivt i tilsyn med skogbruket slik at miljøreglene overholdes
 • være restriktiv med tillatelser til bygging av skogsbilveger og til hogst i bratt terreng i nye områder
 • gjennom kurs, veiledning og tilskuddsforvaltning stimulere til at det ikke brukes fremmede treslag (utenlandske treslag, og gran der den ikke er naturlig) når det plantes i skog
 • bidra til at nøkkelbiotoper er godt kartlagt i kommunen ved økonomisk bistand eller rådgivning
 • bidra til å verne gammelskogen, og særlig skog eldre enn 160 år, ved å motivere skogeiere til å verne skog og ikke tillate bygging i verdifull gammelskog
 • ta ansvar for å innfri målet om 10% skogvern

6. Jobb for et bedre vannmiljø

 • arbeide for å bedre vannmiljøet gjennom deltakelse i vannregioner og vannområder, i tråd med vannforskriften
 • sikre at vannforskriften blir styrende for lokal vannforvaltning slik at alle vannforekomster beholder/oppnår god økologisk status
 • synliggjøre behovet for mer ressurser til vannforvaltning, blant annet for å sikre god fremdrift i arbeidet med å forbedre vannmiljøet
 • gjøre informasjon om forvaltningen av våre vassdrag, innsjøer og kystvann mer tilgjenglig og vise hvordan interesserte kan engasjere seg.
 • stiller krav til vilkårsrevisjon av gamle vannkraftutbygginger for å bedre miljøtilstand i berørte vassdrag
 • ikke tillat ødeleggelse av intakte våtmarker i kommunen
 1. Redd myra

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Anne Breistein

Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71