Et arealnøytralt Norge

Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytral. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.

Den norske rødlista viser at arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold.

En arealendring kan være å plante industriskog der det tidligere har vært gammelskog, å anlegge industritomt på en våtmark eller å la slåtteeng gro igjen. I praksis er denne omdisponeringen av areal forbruk av naturareal. Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med dette forbruket. Å fortette og gjenbruke natur som allerede er påvirket er blant de viktigste tiltakene.

Nytt begrep

Arealnøytralitet er et nytt begrep i naturforvaltningen. Sabima var de første som tok det i bruk – i 2013. Vi mener at vi på lik linje med målet om å bli karbonnøytral må ha mål om netto null tap av natur: arealnøytralitet. En bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der. Det kan ta svært lang tid, eller være umulig, å gjenskape ødelagt natur som naturskog og slåtteeng.

Arealnøytralitet innebærer:

  • økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep.
  • arealregnskap i alle kommuner (hva har vi, hva burde vi hatt, hva må vi unngå, hva må vi restaurere). Se mer om arealregnskap under.
  • arealskatt for å redusere presset på natur.
  • rekkefølgebestemmelse i planlegging som følger hierarkiet; unngå, avbøte, restaurere, kompensere.

Arealregnskap

Noen kommuner har allerede et arealregnskap, og det mener vi alle kommuner bør ha. For å kunne måle arealnøytralitet må det føres et arealregnskap i kommunene. Et arealregnskap bør inneholde:

  • Miljøstatus for hver enkelt naturtype i kommunen; positiv/negativ trend
  • Oversikt over hvor det er behov for restaurering/kompensering for å bevare biologisk mangfold og opprettholde økologisk funksjon
  • Oversikt over hvor det er behov for ytterligere kartlegging
  • Historisk oversikt over arealendringer

Kommunene har særlig ansvar

Kommunene må pålegges et særlig ansvar for et arealnøytralt Norge ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om arealdisponeringer gjøres. Mange kommuneplaner, og ikke minst alle dispensasjonene fra dem, gir inntrykk av at arealer betraktes som en fornybar ressurs, og ikke at nedbygget natur kan være ødelagt for alltid.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Anne Breistein

Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71