Rødlista

Rødlista er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.

Utrydning av arter i Norge

114 arter har dødd ut siden 1800

Ytterligere 30 arter antas å være utdødd

241 arter er kritisk trua

87 arter trues av klimaendringer

Størst andel av trua arter har vi blant

  • pattedyr (23,3 %)
  • fugler (19,8 %)
  • karplanter (18,1 %)

Hva er rødlista?

Rødlista er en oversikt over trua natur. Planter, dyr og sopp kategoriseres etter hvor høy risiko de har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Man kan kalle rødlista et barometer på artenes tilstand.

Det finnes flere rødlister. I Norge har vi en for arter og en for naturtyper.  Den internasjonale rødlista er en liste over utrydningstrua arter globalt.

Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på rødlista.

Felles for rødlista arter er at de trenger vern og/eller andre tiltak skal vi unngå at de dør ut.

Hva som truer varierer fra art til art og fra naturtype til naturtype. Det finner du mer informasjon om i dokumentet Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearer.

Rødlista er nyttig i forvaltninga. Siden vi har som mål å stanse tapet av det biologiske mangfoldet må vi ta ekstra godt vare på natur det bor trua arter i.

Rødlista oppdateres hvert femte år. Hittil har det blitt gitt ut tre rødlister i Norge.

Lenger ned i artikkelen kan du lese om de ulike kategoriene i rødlista.

Rødlista fra 2015

Den siste rødlista kom i 2015. Den viste at ulike typer naturinngrep samt opphør av skjøtsel, i rødlista kalt arealendringer, bidrar mest til at naturmangfoldet i norsk natur blir stadig fattigere. I tillegg gjør klimaendringene det vanskeligere for arter også i Norge, særlig i høyden. Særlig fjell og åpent lavland, som kulturlandskap, har en negativ utvikling.

20 915 arter var vurdert, og en av fem av disse har fått plass på rødlista. Resten regnes som livskraftige. Det vil si at en av fem arter er i større eller mindre fare for å bli utryddet om ikke utviklingen endrer seg.

Arter i kategoriene kritisk trua, sterkt trua eller sårbar kalles trua arter. Totalt er 2355 arter vurdert som trua. Disse artene har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer. De trua artene utgjør 11,3 % av alle vurderte arter.

Av de trua artene er 241 arter kritisk truet, 879 sterkt truet, og 1235 sårbar.

På topp i trua artsgupper finner vi:

biller (447 arter)

sopper (446 arter)

sommerfugler (319 arter)

karplanter (246 arter)

lav (217 arter)

Blant de mest kjente artsgruppene er antall trua arter:

fugler (46 arter)

pattedyr (17 arter)

fisker (7 arter)

Stadig færre blomster og bier

Kulturlandskap som tidligere har blitt slått og beitet har så mange som 29 prosent av de trua artene, og at disse trues særlig av gjengroing. Opphør av slått og beite i jordbruket er hovedårsaken til det. Flere av disse artene er pollinerende insekter, eller blomster som insektene lever av, som svartkurle. Dermed er kulturlandskapet en av naturtypene med klart mest negativ utvikling i tap av biologisk mangfold.

I likhet med den forrige rødlista finner vi fortsatt nesten halvparten av rødlisteartene i skog. Det betyr at mange arters overlevelse avhenger av hvordan vi forvalter skogen framover. Negativ påvirkning fra skogbruk er hovedårsaken til at 48 prosent av de trua artene er knyttet til skog.

Fortsatt mange trua arter i skog

48 prosent av de trua artene (1122 arter) lever i skog. 130 artene har havnet i en mer alvorlig kategori enn i forrige rødliste, men flere arter har havnet i en mindre alvorlig rødlistekategori. Det kan tyde på at det går litt bedre med noen av artene i skogen.

Sabima er likevel bekymret for skogmiljøet, og at den positive trenden som er rapportert for noen arter skyldes for optimistiske tolkninger av utviklingen i mengden død ved i skogen. Det er nemlig regnet som en indikator på artsmangfold siden mange arter er  avhengig av død ved. Problemet med tolkningen er at den ikke tar høyde for krav om variasjon i typer død ved. Det er fortsatt svært lite død ved i gammelskogen, naturskog er i tilbakegang, hogst av biologisk verdifull skog fortsetter og skogvernet går langsomt.

I dag er under halvparten av artene vi kjenner til vurdert for rødlistekategorisering. Det er med andre ord fortsatt enorm kunnskapsmangel om norsk natur.

Det er Artsdatabanken og en rekke ekspertkomiteer som har samlet sammen kunnskap, tolket disse og laget den tredje rødlista over arter i norsk natur.

illustrasjon rødlista

Kategoriene i rødlista

Kategoriene i rødlista er:

Utdødd (EX, Extinct)

Arten har opphørt å eksistere.

Regionalt utdødd (RE, Regionally Extinct)

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge).

Kritisk truet (CR, Critically Endangered)

Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner og minimum ti år).

Sterkt truet (EN, Endangered):

Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).

Sårbar (VU, Vulnerable)

Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

Nær truet (NT, Near Threatened)

Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.

Datamangel (DD, Data Deficient)

Arter som mangler nødvendig informasjon til å vurdere trusselbildet.

Øvrige kategorier:

Livskraftig (LC, Least Concern)

Dette er arter som ikke er direkte truet.

Ikke vurdert (NE, Not Evaluated)

Arter som ikke har blitt vurdert. Dette kan for eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse.

Ikke egnet (NA, Not Applicable)

Arter som ikke skal vurderes på nasjonalt nivå. I hovedsak fremmede arter(arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800).

Hvilke av artene i rødlista er trua

Artene som er kategorisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar er i følge rødlista definert som utrydningstrua. Men også artene som er kategorisert som nær truet har en negativ bestandsutvikling. Dog er den ikke like alvorlig som de tre kategoriene over.

Internasjonale retningslinjer

Kriteriesettet som brukes forsøker å gi et mest mulig realistisk vurdering av sannsynligheten for at en art skal dø ut. Det er Den Internasjonale Naturvernunionen, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), som har utviklet rødlistekategoriene som er i bruk i hele verden.

Her kan du se en film vi har laget om hvorfor artene dør ut:

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82