Naturens drømmekommune

Les hvilke politiske ambisjoner vi mener må til for at en kommune kan sies å ta biologisk mangfold på alvor. Bor du i Sabimas drømmekommune? Hvis ikke kan du bidra til at den blir det!

Med en naturkrise og en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet. En mangfoldig natur er en robust natur fordi en artsrik og hel natur kan være en viktig buffer mot ekstremvær.

Les: Intakt natur gir et godt samfunn.

Les: Naturen tar byen tilbake

Dessverre viser naturen oss på ulike vis at den sliter – artsbestander går ned og naturtyper holder på å bli borte. I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista.

Naturen forsyner oss med fisk, vilt, medisiner, vann og ren luft, beskytter oss mot flom, skred, tørke og sørger for at vi har frukt, bær og korn. Vi er helt avhengige av den, derfor bør vi bruke den bærekraftig.

Les: Naturen er best på ekstremvær

Naturbaserte løsninger i møte klimaendringer krever kunnskap og god forvaltning.  Kommunene er nå pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeide. 

Kommunene spiller en svært riktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytral. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.

Last ned punktene for Sabimas drømmekommune her.

Krev at dine politikere tar vare på natur ved å gi dem oppskriften på Sabimas drømmekommune:

 1. Kommunen må ha kompetanse på naturmangfold
 • ha nok ansatte med kompetanse på naturmangfold.
 • ta naturmangfoldloven med i alle prosesser som omhandler naturinngrep.
 • sørge for at all informasjon om natur i kommunen er tilgjengelig for forvaltningen.
 • ha forpliktende naturmangfoldplaner
 • ha årlig internkursing i naturmangfold for kommunestyret.
 • ha mål om arealnøytralitet i kommuneplanens samfunnsdel
 • ha mål om å utarbeide arealregnskap som del av kommunens budsjett og som premiss for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
 • la naturen få reell vekting i plansaker
 • utarbeide kommunedelplan for naturmangfold
 1. Kartlegg naturen i kommunen
 • ha mål om, og jobbe aktivt for å kartlegge all antatt verdifull natur i kommunen
 • ha rutiner for å holde kunnskapsgrunnlaget oppdatert og mest mulig komplett.
 • styrke og stimulere lokale kartleggingsmiljøer slik at de jobber aktivt med å kartlegge biomangfold lokalt
 • sørge for at artsfunn etter lokal kartlegging blir rapportert utfyllende og med høy kvalitet i Artsobservasjoner
 • registrere resultater av tidligere kartlegginger i Artsobservasjoner
 1. Bevar og skjøtt artsrike kulturlandskap
 • påse at tilskuddsmidler i landbruket blir brukt til å skjøtte de mest artsrike og verdifulle kulturlandskapene
 • legg til rette for pollinerende insekter ved å ta vare på voksesteder for planter de trenger og forekomster av død ved.
 • ikke tillate bygging på artsrike kulturlandskap som slåttemark, eller på jordbruksjord.
 • oppmuntre til at man har tradisjonelle raser som beiter mye ute
 1. Ta opp kampen mot fremmede arter
 • ha god kjennskap til og praktisering av forskrift om fremmede arter
 • ha mottak for hageavfall og informere godt om disse til befolkningen
 • la Norsk fremmedartsliste veie tungt i forvaltningssaker om fremmede arter.
 • ikke tillate bruk av fremmede treslag når det plantes i skog
 • ha tydelig politikk på at utplanting av svartelistede arter ikke skal forekomme; bruk i stedet norske arter
 • oppfordre til miljøvennlige hager
 • samarbeide med lokale frivillige om å bekjempe fremmede arter
 • utarbeide plan for bekjemping av fremmede arter for kommunen
 1. Bevar gamle og artsrike skoger
 • bruke skogbrukssjefen aktivt i tilsyn med skogbruket slik at miljøreglene overholdes
 • være restriktiv med tillatelser til bygging av skogsbilveger og til hogst i bratt terreng i nye områder
 • bidra til at nøkkelbiotoper er godt kartlagt i kommunen ved økonomisk bistand eller rådgivning
 • bidra til å verne gammelskogen, og særlig skog eldre enn 160 år, ved å motivere skogeiere til å foreslå skog til frivillig vern og ikke tillate bygging i verdifull gammelskog
 • støtte initiativ til skogvern i kommunen for å ta ansvar for å innfri målet om 10% skogvern nasjonalt

6. Jobb for et bedre vannmiljø

 • ta aktiv del i vannområdene og vannregionene for å bedre vannmiljøet, i tråd med vannforskriften
 • sikre den helhetlige vannforvaltningen ved å bidra til å opprettholde vannområdekoordinatorer i vannområdene
 • ta vare på livet langs elvekanten! Sikre kommunen god kjennskap til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og vannressursloven §11 om kantvegetasjon langs vassdrag
 • bruke virkemidlene i kommuneplanens arealdel. Innlem vannmiljøhensyn og kantvegetasjonen via arealformål og gi bestemmelser og retningslinjer for å beskytte vannmiljøet i kommunen
 • få på plass en hovedplan for vannmiljø og avløp i kommunene for å sikre helhetlige løsninger for vannforvaltningen i kommunen
 • gjenåpne lukkede bekker og elver i kommunen. Bruk mulighetene som ligger i reguleringsplan og planlegg for gjenåpning av lukkede bekker i forbindelse med andre prosjekter
 • still krav om, og følg opp vilkårsrevisjoner i kommunens gamle regulerte vassdrag for å rette opp miljøskader fra reguleringene
 • sørge for at kommunens kunnskap/informasjon om vannmiljø rapporteres inn i den nasjonale kunnskapsbasen vann-nett

7. Redd myra

 • gjøre kommunen torvfri. Stanse all bruk av jord med torv i kommunal virksomhet og la avfallsmottakene produsere kun torvfri kompostjord
 • si nei til all bygging på myr
 • stans rensk og utvidelse av grøfting av sumpskogarealer i kommunens skoger
 • identifiser alle myrer i kommuneplanen som bevaringsområder
 • ta initiativ overfor Fylkesmannen om restaurering av ødelagte myrer på kommunal grunn
 • ta initiativ overfor Fylkesmannen til vern av verdifulle myrer på kommunal grunn

8. Restaurer forringet natur

 • få oversikt over områder i kommunen der det er behov for å restaurere tapt eller forringet natur
 • restaurere myrer og tette igjen grøfter
 • revegetere naturlig langs elver og vassdrag og i forbindelse med inngrep
 • plante med stedegne frøblandinger i all kommunal beplantning, og samarbeide slik at landbruket gjør det samme

 

9. Natur og klima

 • promoter naturlige klimaløsninger der det er mulig
 • prioriter naturlige løsninger for klimatilpasning i planlegging
 • bevar sammenhengende naturområder som kan fungere som korridorer som artene kan flytte seg i når temperaturen stiger

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: