Sabimas innspill til statsbudsjett 2024 

Naturmangfoldet trenger en naturkrisepakke!

Norsk natur er mangfoldig og rik. Natur med rikt biologisk mangfold er nødvendig for å ha en fungerende natur. Rik natur gir oss ren luft, rent vann, flomvern og insekter som pollinerer matplanter. En rik natur er vår beste forsikring mot fremtidige endringer og for sikker tilgang på mat.

Vi har ansvar for naturen. Vi har ansvar for å ikke ødelegge skogen, myra og hjemmene til tusenvis av arter. Men dette ansvaret tar vi ikke alvorlig nok og for hver dag som går forsvinner dyr, planter og sopp fra naturen både i Norge og andre steder i verden i et langt raskere tempo enn før. Arter dør ut på grunn av trusler skapt av mennesker som arealendringer, klimaendringer, fremmede arter, forurensning og overhøsting. 

Den 19. desember 2022 fikk verden en ambisiøs Naturavtale. Det er en stor seier for naturen. Sabima ser frem til spennende og gode prosesser for å forankre Naturavtalens mål i Norge. Vi forventer en fremoverlent regjering som sikrer bred enighet på Stortinget, etter en solid forankring i sivilsamfunnet, næringslivet og sektorene. Denne avtalen er et springbrett for å sikre naturmangfoldet for framtiden! 

Statsbudsjettet for 2024 må gjenspeile den situasjonen vi står i nå. Med den nye, internasjonale Naturavtalen har vi fått en sterk global og nasjonal erkjennelse av at natur og klima må løses sammen, og at det haster. Dette legger til rette for, og krever, en tung satsing på natur i alle sektorer, på alle forvaltningsnivåer, og for næringslivet. 

For å stanse tapet av naturmangfold må regjeringen gjøre følgende: 

  • Vedta et nasjonalt mål om arealnøytralitet på vei mot naturpositivitet: mål om null netto tap av natur, og sikre ressurser, virkemidler, tiltak og indikatorer som sørger for effektiv måloppnåelse på alle forvaltningsnivå. 
  • Naturregnskap NÅ: En kunnskapsbasert forvaltning av naturen krever bedre oversikt. Vi ber regjeringen bevilge ressurser til en ambisiøs linje for utarbeidelse av naturregnskap som er forvaltningsrelevant for norske kommuner, og styrke arbeidet med å sikre god tilstand i norske økosystemer og naturtyper. 
  • Finansiere måloppnåelse for å verne 30 prosent representativ natur innen 2030. 
  • Innføre strakstiltak for å nå målet om å restaurere 30 prosent ødelagt natur innen 2030 
  • Opprette sterke naturkommuner: Kampen om arealene skjer i kommunene. Vi ber regjeringen styrke kommunens kompetanse og kapasitet ved å innføre Natursats, styrke støtteordningen til kommunedelplaner for natur, øke kapasitet i kommunen og kreve planvask. 
  • Det aller beste klimatiltaket er å stoppe nedbyggingen av natur og i tillegg restaurere de områdene vi har ødelagt. Vi ber regjeringen iverksette tiltak for å innfri våre klimaforpliktelser i skog- og arealbrukssektoren, som må være offensive og samtidig sikre god økologisk tilstand i naturen. 
  • Forhindre spredning av fremmede skadelige arter. 
  • Sikre god tilstand i hele naturen: Myrskoghavkulturlandskapvann og vassdrag

Les Sabimas innspill til statsbudsjettet 2024

Kategori: Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82