Ta planvasken, kommunepolitikere!

– Lokalpolitikere har jussen og naturen på sin side når de velger å ta myr og annen viktig natur ut av gamle planer for utbygging. Det er på tide å rydde plass til naturen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Myr og fjell i høstsol.

Ni av ti trua arter er trua som følge av arealendringer. Artenes levesteder ligger alltid i en kommune.

– Lokalpolitikere landet over kan og må håndtere bit for bit-nedbyggingen av naturen for at landet skal stå imot naturkrisen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Kommuner kan starte nå

Kommunene forvalter det meste av Norges arealer og er svært viktige for å ta vare på norsk natur. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunenes organisasjon KS har annonsert at de skal samarbeide om å følge opp den nye globale Naturavtalen som ble vedtatt i Montreal i desember 2022.

– Samarbeidet er klokt, men lokalpolitikerne trenger ikke vente på noen resultater for å ta tak. Arbeidet med å vaske arealplanene kan starte i dag. Gå gjennom kommunens arealplan, finn alle viktige naturområder som i dag er regulert til utbygging og begynn arbeidet med å omregulere til naturområder, er Steels klare råd.

Ta planvasken på eget initiativ!

Mange kommuners arealplaner er fulle av områder som ble regulert til utbygging for svært lenge siden, men som med dagens kunnskap om naturens tilstand, verdi og tåleevne ikke ville blitt godkjent for utbygging. Når kommunene lager nye arealplaner, legger de stadig nye områder for utbygging til, uten å regulere noe tilbake til natur. Mens det har vært et press fra næringsinteresser på lokalpolitikere for å regulere nye områder til utbygging, har det vært langt mellom dem som presser på for å tilbakeføre disse områdene til naturformål.

– Alle lokalpolitikere får kommunens arealplan på bordet i løpet av sin tid i kommunestyret. Samtlige bør kjenne sin besøkelsestid og ta en real opprydding. Det er på høy tid med en planvask i så å si alle landets kommuner. Nå har vi så mye kunnskap om naturkrise og klimakrise, at kommuner som ikke tar planvasken på eget initiativ, burde pålegges det, sier Steel.

Klokkeklart fra jurister: Lokalpolitikere kan omregulere

Noen kommunepolitikere er av den oppfatning at det ikke er mulig å gjøre en slik planvask. At når noe er regulert til utbygging, vil det være et kontraktsbrudd å endre dette. Det stemmer ikke. Jurister er tydelige:

– Inntil det er gitt byggetillatelse, står kommunen fritt til å føre eldre reguleringsplaner tilbake til naturformål. Dette er uhyre viktig at lokalpolitikerne er kjent med. For det er jo ikke noe absurd at lokalpolitikerne kan endre planer som et tidligere kommunestyre har vedtatt, det absurde ville være om en ikke kunne endre disse planene.

Denne viktige presiseringen kommer fra Fredrik Holth, dosent i juridiske fag, forfatter av en rekke bøker om plan- og bygningsloven, og partner i Holth&Winge.

Hør Holth utdype i opptak fra Sabimas arrangement «Tar kommunene Naturkampen?» fra Arendalsuka 2022.

Sjekk ut kartet

Du kan klikke deg rundt i
kartet
og finne myr og annen viktig natur som overlapper med utbyggingsområder.
Kartet er utarbeidet av IT-selskapet Nordfjord EDB.

Holth gjentar budskapet når han holder foredrag for kommunestyrer landet over. Interessen blant landets folkevalgte er heldigvis stor for å bli bedre kjent med hvilket handlingsrom de har i arealplanleggingen.

Tallenes tale: Klart behov for planvask

Noen mener Norge har så mye natur at det ikke vil skade om vi bygger ned mer, så lenge det er til et «godt formål». Slike utsagn er ikke basert på fakta. Norsk natur er for viktig til at forvaltningen av den skal baseres på personlig oppfatning eller på hva man kan se fra rutefly i ti tusen meters høyde. Fakta er at bit-for-bit-nedbyggingen gjør at viktige leveområder for planter, dyr og sopp forsvinner. Nedbygging gjør at 1552 arter står i fare for å bli utryddet. Arealendringer er den største trusselen.

Sabima er opptatt av å finne frem til og dele fakta, for eksempel gjennom omfattende kartlegging av norsk natur, og gjennom vårt arbeid med Naturkampen. Til Naturkampen 2023 bestilte vi derfor fra Norsk institutt for naturforskning en kartanalyse som ville vise hvor mye verdifull natur hver enkelt kommune har planlagt å bygge ned. Derfor kan alle nå se hvor mye myr, skog, elvekant, villreinområder, verdifulle fugleområder, høyfjell og strandsone hver kommune har satt av til utbygging. Vi viser også utbyggingsformål, altså om det er hytter, næring eller bolig de planlegger at skal erstatte natur.

Resultatene var nedslående. Store arealer med viktig natur er planlagt nedbygd i Norge.

I et nytt kartverktøy utviklet av Nordfjord EDB kan alle se hvor viktig natur og utbyggingsplaner overlapper.

– Disse nye tallene i Naturkampen, sammen med kartverktøyet, gjør ryddejobben lettere og viser behovet for opprydding helt tydelig, sier Steel.

Les mer:

Kommunene har store utbyggingsplaner på myr og i naturområder
Kommuner planlegger å grave opp enorme mengder myr – vi trenger et forbud

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82