Det planlagte naturtapet

Vi har ikke mer natur å miste, men likevel har norske kommuner regulert store naturverdier til utbygging. Og dobbelt så store områder er satt av til hytter, som til boligbygging.

Helt nye tall vi har fått gjennom arbeidet med Naturkampen, viser at landets kommuner har planer om å bygge ned svært mye verdifull natur.

Vi har sett på hvor mye kommunene har planlagt å bygge ned av myr, elvekanter, skog, strandsone, viktige fugleområder (IBA), høyfjellsområder og villreinområder.

Sjekk planene i din kommune på Naturkampen.no.

Norsk institutt for naturforskning har levert dataene. De har også gitt ut en rapport som utdyper det planlagte naturtapet. I rapporten er noen av hovedfunnene disse:

  • 987 km² landareal er satt av til byggeområder for fritidsbolig, 453 km2 er satt av til byggeområde for bolig, mens 726 km² er satt av til ulike former for næringsareal.
  • Dominerende arealtype i arealreserven er skog med 1 364 km² og 63% av arealreserve for bolig, fritidsbolig og næring.
  • 354 km² av arealreserven er lokalisert i leveområder for villrein.
  • Samlet planlagt utbygging på myr er 164 km².
  • 37 km² av det planlagte utbyggingsarealet er lokalisert i områder som er viktige for å bevare store bestander av ville fuglearter såkalte «Important Bird Areas».
  • 85 km² av de planlagte utbyggingsarealene er lokalisert i potensielt tilgjengelige deler av 100-metersbeltet i strandsonen langs sjø.
  • 67 km² av det planlagt utbygde arealet ligger i landskapsområder over skoggrensen.

Utbygging i flere slike områder er i konflikt med nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging.

Les mer:
Kommunene har store utbyggingsplaner på myr og i naturområder
Planlegger hyttedobling – helt vanvittig

Planvask må til

Det er arealendringer som er den største trusselen mot naturmangfold. Og all natur ligger i en kommune. Kommunene kan gjøre mye for å ta bedre vare på naturen.

De gamle planene som gir de enorme tomtereservene, må gjennom en planvask.

I gamle planer ligger områder som ble regulert til utbygging for svært lenge siden, men som med dagens kunnskap om naturens tilstand, verdi og tåleevne ikke ville blitt godkjent for utbygging. Når kommunene lager nye arealplaner, legger de stadig nye områder for utbygging til, uten å regulere noe tilbake til natur. Behovet for en gjennomgang er stor, viser de nye tallene.

Les mer: Ta planvasken, kommunepolitikere

Sabima har laget en oversikt over en rekke tiltak kommunene kan komme i gang med for å ta bedre vare på naturen generelt:

Naturens drømmekommune

Kategori: Arealendringer, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: