Forby nedbygging av myr – NÅ

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot nedbygging av myr. Imens planlegger kommunene i Viken å bygge ut over 5000 dekar myr de neste årene.

Publisert 12. september 2022

At 5000 dekar myr er planlagt nedbygget i Viken, har Sabima regnet ut i arbeidet med Naturkampen. Myndighetene mangler oversikt over planlagt utbygging på myr. Det er ukjent hva som er totalsummen for Norge.

Tydelig anbefaling fra fagdirektoratet

Klima- og miljødepartementet mottok i slutten av juni Miljødirektoratets faglige grunnlag for en strategi for å hindre nedbygging av myr. Strategien har reduksjon av klimagassutslipp som hovedformål, men skal også sees i forbindelse med naturstrategi for våtmark. De har vurdert en lang rekke virkemidler, både juridiske, økonomiske og andre.

Miljødirektoratet anbefaler:

  1. å utrede et forbud mot nedbygging av myr og torvmark.
  2. at det vurderes en avgift på nedbygging av myr og torvmark.
  3. også å vurdere videre ulike virkemidler som retter seg mot arealplanlegging, i form av tydeligere forventninger, økt bruk av innsigelse, og strengere terskelverdier og krav til innhold i konsekvensutredninger.

Naturkampen

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet.

Gå til Naturkampen

Moratorium er nødvendig

Sabima støtter anbefalingene fra Miljødirektoratet og ser at forbud er det helt klart viktigste og beste alternativet for å hindre nedbygging av myr, sikre god tilstand i myra, og dermed bevare myr som levested for en mengde arter, som karbonlager og leverandør av en rekke andre naturgoder.

Vi ber også om at det umiddelbart vedtas et moratorium: Ikke mer nedbygging av myr før regjeringen har gjennomført utredning og tatt en beslutning. Myrene våre har så store verdier, kan bidra til så mye klimagassutslipp og så mye tap av naturmangfold at vi kan ikke vente på en utredning. Vi kan heller ikke ta sjansen på at noen “skynder seg” å bygge ned myr før det blir forbudt.

Sabima heier på at Espen Barth Eide får gjennomslag for dette! Nå ser vi fram til at myrene våre får den beskyttelsen de trenger, og at departementet sitter med den beste bakgrunnen og det faglige grunnlaget til å sette nødvendig politikk i verk.

Svakt kunnskapsgrunnlag og lite rapportering

I tillegg til Miljødirektoratets anbefalinger om hvordan forhindre ødeleggelse av myr, har direktoratet også påpekt, og igjen bekreftet, hvor svakt kunnskapsgrunnlag vi har om myr. Det er enormt viktig at regjeringen og Klima- og miljødepartementet nå stiller krav til kommunene om at de må rapportere inn planlagt nedbygging av myr, restaurert myr og nedbygd myr.

I handlingsplan for naturmangfold fra 2016 skrev regjeringen: “Det er viktig å kunne følge med på utviklingen, og regjeringen vil derfor sørge for at kommunene rapporterer tillatelser gitt til arealendringer i våtmark på samme måte som nydyrking.” Denne kunnskapen er fortsatt ikke tilgjengelig. Se også konklusjoner i Miljødirektoratets utredning, s 43.

Beregninger viser store planer om nedbygging av myr

I Naturkampen har Sabima fått beregnet at kommunene har planlagt å bygge ned over 5000 dekar myr i Viken. Det er sjokkerende mye, sammenlignet med at det gjennomsnittlig er antatt at det bygges ned om lag 5000 dekar myr i hele Norge hvert år. Sabima tar dog noen forbehold med våre beregninger. For det første er det ikke sikkert at alle myrene er registrert i kartdatabasen AR5, hvilket betyr at flere myrer enn vi tror kan være planlagt nedbygd. På den annen side kan noen myrer allerede være nedbygd. Og ikke minst: planene til kommunen kan være endret eller under revisjon.

Nordfjord EDB har, med økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune, brukt GIS-analyse til å måle overlapp mellom planlagte utbyggingsområder i alle Viken-kommunenes arealplaner og registrerte myrer i NIBIOs kartlag for myr i kartdatabasen Kilden. Mer om dette her. Her er lenke til selve kartløsningen, der du bruker piltastene på tastaturet for å flytte deg frem, og ved å trykke på hengelåsen kan zoome inn på ønsket område.

Vi stiller oss spørsmålet: Hvor mye myr går tapt mens regjeringen utreder?

Kategori: Myr, Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82