Naturpanelet: En million arter er truet

Verdens første globale rapport om naturens tilstand sier at verdens og Norges biologiske mangfold er i krise. Menneskers ødeleggelse av natur må opphøre om vi skal komme unna naturkrisen vi styrer mot.

Illustrasjonsfoto: Økosystem

Naturpanelets formål

 • The Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ble opprettet i 2012 og kalles Naturpanelet på norsk.
 • Formålet er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.
 • Rundt 130 land er i dag medlemmer av Naturpanelet, og utgjør Naturpanelets øverste beslutningsorgan.
 • Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet med Naturpanelets rapporter. Både land og ulike organisasjoner kan foreslå nye forskere som de mener bør delta.
 • Rapportene skal gi politikerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger om forvaltning av naturressurser.
 • Naturpanelet fungerer på en måte som minner om FNs klimapanel, som sammenfatter og oppsummerer forskning om menneskeskapte klimaendringer.
 • Naturpanelet offentliggjorde mandag 6. mai en av de mest omfattende rapportene om naturens tilstand noensinne.
 • I juli møtes beslutningstakere, sivilsamfunn og naturmangfoldeksperter fra hele verden i Trondheim for å diskutere status og tiltak for naturmangfoldet.
 • Neste år møtes verdenssamfunnet i Kina, og etter planen bli enige om en ny internasjonal avtale som skal stanse tapet av naturmangfold. Slik klimaarbeidet har Parisavtalen, skal naturmangfoldarbeidet få en Kina-avtale.

Verdens første første globale rapport om verdens naturtilstand ble lansert 6. mai 2019.

I rapporten kan vi lese at en million av åtte millioner arter er truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene.

Rapporten tar for seg hvordan vi mennesker er avhengig av jordens ressurser og hvordan vi forbruker dem.

 • Mennesker har gjort betydelige endringer på tre fjerdedeler av jordens landoverflate.
 • Mer enn en tredjedel av landoverflaten brukes nå til jordbruk eller dyrehold, og tre fjerdedeler av ferskvannsressursene på jorden går til denne bruken.
 • Utnyttelse av naturressurser har økt svært mye de siste femti årene. Landbruk har økt med 300 prosent siden 1970, og skoghogst har økt med 45 prosent. Totalt utvinnes det 60 milliarder tonn med ressurser hvert år, som inkluderer både fornybare (som skog) og ikke-fornybare (som mineraler). Dette er en dobling siden 1980.
 • Plastforurensningen er 10 ganger så stor i dag som i 1980. Flere hundre millioner tonn med giftig avfall går også ut i havene på jorda hvert år.

Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen, sier forskerne. Det må store samfunnsendringer til for nå målet om å stanse tap av naturmangfold, er et hovedbudskap i rapporten.

Rapporten danner kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi kan redde naturen. Sabima mener norsk naturpolitikk må endre kurs og sette naturen først; vi må bli arealnøytrale

400 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten.

Regjeringer i 127 land utgjør IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og omtales som Naturpanelet i norsk naturforvaltning.

I fjor ble regionrapportene lansert 

17.-24. mars 2018 ble det avholdt plenumsmøte i Medellin i Colombia for å sluttføre arbeidet med rapporter om tilstanden til verdens økosystemer og landforringelse.

Les vår pressemelding: Naturødeleggelser like farlige som klimaendringer

Naturpanelets arbeid gir  politikere verden over kunnskapsgrunnlaget for å redde ødelagt natur, på samme måte som FNs klimapanel gir grunnlaget for å snu klimaendringene.

Fakta

 • Biologisk mangfold omfatter variasjonen av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden.
 • Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen.
 • Naturpanelet (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ. På samme måte som FNs klimapanel (the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), skal Naturpanelet levere faglig underlagsmateriale til det internasjonale miljøsamarbeidet.
 • Panelet består av plenumsmøter, et byrå, et tverrfaglig ekspertpanel og et sekretariat med flere tilknyttede tekniske støtteenheter (TSU), hvorav en ligger i Trondheim. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper med ansvar for bestemte deler av Naturpanelets arbeidsprogram. Sekretariatet er lokalisert i Bonn i Tyskland.

(KILDE: Miljødirektoratet )

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82