Nytt lovforslag: En mulig storseier for den norske myra!

Miljødirektoratet har utarbeidet et sterkt og tydelig forslag til forbud mot nedbygging av myr.
Dette er en seier for myra og for naturen.

Miljødirektoratets forslag til et forbud mot nedbygging av myr ble publisert mandag 4. desember. Forslaget om forbud mot nedbygging av myr er utarbeidet i tråd med anmodningsvedtak i Stortinget, et vedtak SV fikk igjennom i forbindelse med statsbudsjettforhandlingene høsten 2022.

Forslaget fra Miljødirektoratet er godt gjennomarbeidet, sterkt og tydelig. Direktoratet framhever at myra lagrer store mengder karbon, beskytter oss mot konsekvensene av klimaendringer og er levested for mange arter. De foreslår at forbudet mot nedbygging av myr hjemles i naturmangfoldloven. Slik foreslår Miljødirektoratet at forbudsbestemmelsen blir tatt inn i loven:

§ 56a. (forbud mot nedbygging av myr)

Nedbygging av myr til utbyggingsformål er forbudt. Formålet med forbudet er å hindre nedbygging av myr på grunn av myras betydning som karbonlager, for klimatilpasning og for naturmangfold.

Myr er arealer med myrvegetasjon og torvdannelse.

Som nedbygging av myr regnes alle tiltak som reduserer eller forringer myra. Dette omfatter grøfting og andre tiltak som endrer vannbalansen i jorda, utfylling, lagring av masser og andre tiltak som reduserer myras økologiske funksjon eller funksjon som karbonlager.

Som utbyggingsformål regnes etablering av bygninger, veier, anlegg og andre innretninger.

I lovforslaget som Miljødirektoratet har utarbeidet, foreslår de at forbudet skal omfatte all myr, det vil si areal med myrvegetasjon og torvdannelse. De legger opp til at dispensasjonsadgangen skal være streng, og at Statsforvalteren, og ikke kommunene, skal behandle dispensasjonssøknader.

Sabima er svært fornøyd med forslaget om forbud mot nedbygging av myr, og vi vil følge saken tett.

Under bildet: Les mer om hvorfor myra er så viktig og fantastisk!

Foto: Ragna Kronstad

Da Sabima lanserte kampanjen Redd myra i 2014, var det ikke mange som kjente til myras superkrefter. Forskere, byråkrater og naturvernere hadde jobbet for myr og våtmark i tiår. Folk flest, inkludert politikere, hadde imidlertid lite kunnskap om hvor viktige myrene våre er. Myr hadde lenge blitt sett på som vassjuk jord, som det var om å gjøre å drenere.

Nå vet vi bedre!

  • Myra er rasteplass for fugler
  • Myra er levested for mange planter og dyr
  • Myra demper flom
  • Myra renser vann
  • Myra kan fungere som en barriere mot skogbrann
  • Myra lagrer karbon
  • Myra er et historisk arkiv
  • Myra åpner opp landskapet og skaper fine områder for rekreasjon

 

Bli med på en digital reise tvers gjennom myra, så får du se selv!

Sabima ser fram til å følge forslaget om forbud mot nedbygging av myr helt i mål. Vi håper og tror at både regjerings- og stortingspolitikere forstår hvorfor dette lovforslaget er på sin plass.

Redd myra!

Kategori: Nyheter