Aktivitetstilskudd: Skogen – mer enn bare trær

Alle kan søke om aktivitetstilskudd til skogarrangementer, kartleggingsturer og inkluderende skogaktiviteter.

Gjennom aktivitetstilskuddet gir vi midler til prosjekter som skal styrke kunnskapen om naturmangfoldet i skog, og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og til å bruke skogen mer.

Som hovedregel tildeler vi 2000–8000 kroner for mindre arrangementer og 10.000–30.000 kroner for større arrangementer eller prosjekter.

Om skogprosjektet 

WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Skogen – mer enn bare trær».

Prosjektet skal, gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger.

Vi støtter følgende

  • Spredning av informasjon om viktigheten av å ta vare på skogen: Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til økt bevissthet om skogens betydning for naturen og samfunnet.
  • Lavterskel og åpne aktiviteter: Vi ønsker å støtte initiativer som er tilgjengelige for flest og som kan nå nye målgrupper, spesielt unge og innvandrere.
  • Støtte til både nye og eksisterende aktiviteter: Midlene kan brukes til å etablere nye prosjekter eller forbedre eksisterende initiativer som fremmer skogbevaring. Nye prosjekter prioriteres foran pågående.

Vi støtter ikke:

  • Utbetaling av lønn: Midlene kan ikke brukes til lønnsutbetalinger.
  • Kartlegging utenfor undervisningssammenheng eller dugnad: Kartleggingsaktiviteter skal som hovedregel utføres i undervisningssammenheng eller som en del av dugnadsinnsats

Eksempel på aktiviteter:

  • Lavterskel kartleggingsturer til artsrik skog: Gi folk muligheten til å utforske og lære om skogens biologiske mangfold på en enkel måte.
  • Skogglede-turer til din nærmeste skog med følgende fokus: Fremme naturopplevelser og glede ved å tilbringe tid i skogen.
  • Luking av fremmede arter/granryddedager: Bidra til å bevare skogen ved å fjerne skadelige, fremmede arter.
  • Skogseminar: Arrangere seminarer og workshops for å øke kunnskapen om den rike og varierte skogens viktighet og bevaringen av den.

Prosjekter som får støtte bør være lavterskelaktiviteter i folks nærnatur, med fokus på skogglede, gjerne med unge og innvandrere som målgruppe.

Arrangementer skal være inkluderende, ved for eksempel å bruke et enkelt og klart språk, invitere målgrupper dere vanligvis ikke når ut til, og så videre.

Midlene skal primært gå til tiltak og aktiviteter i Sparebankstiftelsen DNBs virkeområde, det vil si Østlandet, men det er mulig å søke prosjekter i andre deler av landet.

Rapportering

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en liten rapport bestående av to-tre bilder, et avsnitt som oppsummerer arrangementene og et estimat på antall deltagere, gjerne fordelt på barn og voksne. Det skal legges ved regnskap. Fortell også om hvilke grep dere har gjort for å gjøre arrangementet mer inkluderende.

Pengene som søkes om må brukes innen 15. februar, og rapporteringsfristen er 1. mars 2024.

Første frist 10. november

Dette er første utlysning, og det vil komme flere utlysninger, der man kan søke om midler til større prosjekter. Fristen for å søke er innen 10. november, og søknaden sendes til annelia@nu.no.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema og send det på e-post til annelia@nu.no.

Søknadsskjema: Aktivitetstilskudd skog