Sabimas innspill til statsbudsjettet 2019

Sabima jobber for å bevare mangfoldet i norsk natur. Les hva vi mener må inn i neste års statsbudsjett om Norge skal ha en effektiv og trygg naturforvaltning.

Mange av budsjettpostene i statsbudsjettet omhandler miljø, og Sabima kommer hvert år med innspill til hva som bør prioriteres. For 2019, mener vi det er viktig å prioritere penger til tiltak for å få bærekraftige bestander av de mest trua artene våre, kunnskap om norske arter, skogvern, bevaring av myr og bedre miljøkompetanse i kommunene.

Her er våre fem hovedsatsinger:

Bevar vår mest trua natur

Øke bevilgningene til å ta vare på vår mest trua natur med 50 millioner kroner

Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet. En mangfoldig natur er en robust natur og en forsikring mot klimaendringer. Enkelt sagt tar artsrik og hel natur mindre skade av et varmere klima, enn artsfattig og oppstykket natur. I tillegg leverer arter og naturtyper livsnødvendige tjenester til oss mennesker; rent vann, ren luft, medisiner, mat og folkehelse. En satsning på dette feltet er derfor en samfunnsnyttig investering.

Økologisk grunnkart

Øke bevilgningene til naturkartlegging for å etablere et økologisk grunnkart med 45 millioner kroner.

Vi vet lite om hvor vi finner verdifull natur i Norge. Kun en av fire av de mest verdifulle naturområdene i Norge er kartlagt. Det betyr at vi mangler et solid og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hvor den trua naturen finnes. Skal vi få det må vi kartlegge naturen vår, både for arter og naturtyper.

Styrk skogvernet

Øke bevilgningene til skogvern med 320 millioner kroner.

Faglige anbefalinger er klare på at skogvernet må økes vesentlig for å bidra til å stanse tapet av biomangfold, og det haster før den mest verneverdige skogen blir hogd. Målet må være at ca. 5 prosent av den produktive skogen er vernet innen 2021, og at Stortingets mål om 10 prosent skogvern nås innen 2030. Stortinget bevilget 467 mill. kr til skogvern i 2018. Om vi fortsetter å verne skog i dette tempoet, ville det ta 25 år å nå Stortingets mål om å verne 10 prosent av skogen.

Myr

Øke bevilgningene til myr med 28 millioner kroner, samt innføre en CO2-avgift på torv.

Myr demper flom, lagrer karbon og gir trekkfugler et sted å raste, men en tredjedel av all myr under skoggrensa i Norge er allerede borte. Fortsatt ødelegges store arealer med myr årlig, blant annet til uttak av torv til hage­jord samt drenering for utbygging og jordbruk og skogbruk. Det haster å redde myra gjennom vern, restaurering og innføring av CO2-avgift på torv.

Miljøkompetanse i kommunene

Innføre ny tilskuddsordning for kommuner for tiltak som bidrar til å stanse tapet av naturmangfold, 90 millioner kroner.

Arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. Viktige naturverdier bygges ned bit for bit. Kommunene har et stort ansvar for å ivareta og forvalte naturmangfoldet, men undersøkelser viser at mangel på miljøkompetanse og kapasitet i kommunen svekker muligheten for å ivareta deres ansvar som miljømyndighet på en tilfredsstillende måte. Det får negative følger for kommunens innbyggere og en lang rekke sektorer, inkludert et unødvendig høyt konfliktnivå. Sabima foreslår som en start på en større satsing på naturmangfold i kommunen å etablere en ny tilskuddspost for kommuner: «NaturSats».

Her kan du lese alle Sabimas innspill til forslag til statsbudsjettet for 2019

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: