Klima- og miljødepartementet vil verne naturen i veiprosjekt på Karmøy

Sveinung Rotevatn og hans fagdepartement er klar på at naturmangfold og hubro på Karmøy må skjermes. Vi forventer at bærekraftminister Nikolai Astrup, som avgjør saken, lytter.

Sør-Norges mest produktive hubroterritorium og en rekke andre trua arter har lenge vært truet av planene om en ny vei fra vestkysten av Karmøy inn mot Haugesund.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse tre ganger. Karmøy kommune gir seg ikke, og saken er nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kort før vi venter endelig avgjørelse, har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og hans departement gitt sin uttalelse: et tydelig nei til de deler av veiprosjektet som ødelegger naturen som verst. Sabima og flere andre engasjerte organisasjoner forventer at Nikolai Astrup, som også er bærekraftsminister, lytter til fagdepartementets råd i saken.

Sabima har kalt saken et veiskille for naturvernet i Norge. Nå er saken kommet så langt at Klima- og miljødepartementet har gitt sin uttalelse til behandlende departement. Deres forventning er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller krav om miljøtunnel til 150 – 200 millioner kroner for å ta vare på hubro og kystlynghei langs traséen for den planlagte omkjøringsveien på Karmøy. I tillegg forventer de at den sørlige delen av det omstridte veiprosjektet skrotes av hensyn til matjord og truede fuglearter som vipe, storspove, sanglerke og åkerrikse.

I uttalelsen skriver Klima- og miljødepartementet blant annet at «kun en lang tunnel mellom Killingtjørn og Veakrossen vil kunne gi en reell reduksjon av de negative konsekvensene for naturverdiene av nasjonal og vesentlig regional interesse.».

En slik lang miljøtunnel vil trolig være mellom 650 og 800 meter, noe som til en viss grad vil skåne det nasjonalt viktige hubroterritoriet i området, kystlyngheia, samt økosystemet og turområdet ved Heiavatnet naturreservat. Det aktuelle hubroterritoriet er regnet for å være ett av de mest produktive i Sør-Norge.

Tidligere har sivilombudsmannen også gjort en grundig gjennomgang av saken og kommet til at i denne saken er ikke naturmangfoldloven fulgt, da nasjonale interesser ikke er gitt riktig vurdering.

Det er ventet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer med endelig vedtak i saken i august eller september. Sabima forventer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet lytter til de tydelige rådene fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer hos Norsk Ornitologisk Forening

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: