Oversikt over felles kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Bli med på et kunnskapsløft for naturen! Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig artskartlegging. Turene er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende kartleggere vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at alle kartleggingsturene krever påmelding av hensyn til smittevern. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.  I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Insektsgruppa i full sving under kartleggingssamlingen på Evje. Foto: Helene Lind Jensen

Takk for turen! Gjennomførte kartleggingsturer i 2020: 

Søndag 10.mai: Innføring i artskartlegging, Svartdalen i Oslo.
Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Frammøte kl.11.00 på Brynseng t-banestasjon. Turen varer til ca.16.00. Samarbeid med Ung botaniker i Norsk Botanisk Forening, Ung entomolog i Norsk entomologisk forening, Fagmykologene i Norges sopp- og nyttevekstforbund, Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og Norsk Zoologisk Forening.

Lørdag 13.juni: Kartleggingstur til Nordre Jeløy i Moss, Østfold. 
Dagstur til Bjørnåsen og Hellebergene. Frammøte kl.10.00 på parkeringsplassen bak Nes camping. På Bjørnåsen er det eldre furuskog og vestvendte rasmarker. Det høyeste punktet er 138 moh med en flott utsikt over fjorden. På Hellerbergene er det åpen grunnlendt mark med mange spennende planter. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke og eget utstyr. Samarbeid med Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening.  

Torsdag til søndag 18-21.juni: Kartleggingssamling på Evje, Aust-Agder.
Samling på Evje i Setesdalen. På dagtid er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, og på kveldstid samles vi til artsbestemmelse, foredrag og sosialt samvær. Overnatting på Evje Folkehøgskole. Samarbeid med NZF Sørlandsavdelingen, Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening, Agder Botaniske forening og Norsk entomologisk forening.

Lørdag 22.august: Kartleggingstur til Pollevann i Ås, Akershus.
Dagstur til Pollevann. Frammøte kl.10.00 på parkeringsplassen ved Fåle. Pollevann ligger rett bak Tusenfryd i Ås kommune. Turen går til lia nordvest for vannet, mellom Fåle og Nordre Pollen naturreservat. Dette er et område med stor variasjon i skogtyper fra fattige furukoller øverst i lia som gradvis går over i lågurt-granskog (stedvis kildepåvirket) og rik edelløvskog nederst ved vannet. Lengst i sør er det også en bekke«kløft». Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke og eget utstyr. Samarbeid med Follo sopp- og nyttevekstforening, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk Botanisk Forening.

Lørdag 3.oktober: Kartleggingstur til Nordre Jeløy i Moss, Østfold.
Dagstur til Kjellandsvik-Rossnestangen. Frammøte kl.10.00 på Skallerød gård. Turen går til Kjellandsvik-Rossnestangen med eldre barskog, rik edelløvskog og grusstrand. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening.

Neste års program er nå under utarbeidelse. 

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening og Norsk Ornitologisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82