Oversikt over kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Foto Mikkel Soya Bølstad

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Fellesturene arrangeres av Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene og andre aktiviteter har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Målgruppa er både eksperter, studenter og folk med stor naturinteresse. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende fagfolk vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at noen av kartleggingsturene kan kreve påmelding. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.  I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres,

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening og Norsk Ornitologisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Hvorfor kartlegger vi? Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Program 2018:

Lørdag 14.april – Kartleggingstur for studenter på Fornebu, Akershus
Frammøte kl.11.00 på busstasjon Telenor Fornebu. Buss 31 går fra Rådhusplassen i Oslo. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Turens varighet vil være ca. fire timer. Samarbeid med biologisk fagutvalg på UiO og Ung botaniker og Ung entomolog. Åpent for alle, også ikke-studenter. Ingen påmelding. Se arrangement på Facebook. 

Lørdag 05.mai – Ravinetur til Svindal-Fjellsrud, Fet, Akershus
Vårtur til ravinedalen Svindal-Fjellsrud som er nesten en to kilometer lang, intakt ravine. Vi leter etter vårsopper, karplanter, fugl, lav, mose, insekter og andre ting som dukker opp på veien. Frammøte kl.10 og varer til ca. klokken 16. Oppmøte Dalen skole. Åpen for alle, krever ingen påmelding. Se kart og les mer her. Se arrangement på Facebook. 

Lørdag 2.juni – Den store artsjakten! over hele landet
Nasjonal markering dedikert til kartlegging – bli med og finn så mange arter som mulig! Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Lørdag 2.juni 2018 skal vi mobilisere alle som kan krype og gå til å finne så mange arter som mulig og registrere dem på Artsobservasjoner. Blir du med på jakten? Les mer her. Se arrangement på Facebook.  Vil ditt lokallag arrangere lokalt artsjakt? Meld dere på her. 

Torsdag til søndag 7-10.juni – Kartleggingsleir Grenland, Telemark
Turen vil fokusere det kystnære kollelandskapet rundt Langangen, Bergsbygda og Auenlandet med rik blandingsskog og rik edelløvskog, særlig med gammel eikeskog. På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Oksøya leirsted. Deltageravgift kr 500 (for medlem i en av Sabimas medlemsforeninger), kr 1000 (ikke-medlem). Sabima dekker kost og losji. Reisen dekkes selv.  Mer informasjon. Se arrangement på Facebook. Samlingen er fulltegnet

Lørdag 23.juni – Elvelangs Ålielva, Ski, Akershus – første runde 
Vi drar på artsjakt til Ålielva som er et viktig bekkedrag i Ski kommune.  Særlig er det et viktig leveområde for flere sjeldne og sårbare øyenstikkere. Tangentjern går inn i lokaliteten og utgjør et mindre tjern med fukteng/viersump ved innløp og utløp. Ved Brusaga er det rik vegetasjon langs bredden. Bunnsubstrat av dels sand, dels noen større steiner. Frammøte kl.10 og varer til ca. klokken 16. Parkering på Krokhol golfbane. Vi følger opp turen med en ny tur 15.september for å lete etter markboende sopp.  Åpent for alle, krever ingen påmelding.  Les mer her. Se arrangement på Facebook. 

Onsdag til søndag 11-15.juli – Kartleggingsleir  i Målselv, Troms
Indre Troms har en stor og mangfoldig natur – vi kommer til å fokusere på dalførene med kalkrike furuskoger, flommarksskog, rike høgstaudelauvskoger, myr, sump og kildesamfunn. På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Målselv fjellandsby. Deltageravgift kr 500 (medlem i en av Sabimas medlemsforeninger), kr 1000 (ikke-medlem). Sabima dekker kost og losji. Reisen dekkes selv. Plass til 40 personer. Påmelding og mer informasjon.  Se arrangement på Facebook.

Lørdag 15.september – Elvelangs Ålielva, Ski, Akershus – andre runde 
Vi drar på artsjakt til Ålielva som er et viktig bekkedrag i Ski kommune. Frammøte kl.10 og varer til ca. klokken 16. Parkering på Krokhol golfbane. Åpent for alle, krever ingen påmelding. Les mer her. Se arrangement på Facebook. 

Foto: Mikkel Soya Bølstad

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82