Viltarter i gammelskogen

Hjem, gamle hjem! Mange viltarter bor i den riktig gamle skogen. Hva er det med gammelskogen som gjør at arter av fugler, amfibier, krypdyr og pattedyr trives her?

Gammelskogen! Flersjiktet og åpen, med unge trær, gamle trær og døde trær.

Store trær, små trær. Gamle trær, unge trær, døde trær. Gammelskogen har et svært rikt mangfold på så mange måter. Også det vi kaller strukturelt, altså at det er så mange forskjellige overflater, hulrom, gjemmesteder og etasjer. Det skjer stadig noe i skogen, ved at et tre faller over ende, nye vokser opp, gamle trær dør.

Bortsett fra brann og voldsomme stormfellinger, skjer det meste sakte. Og selv de voldsomme hendelsene har en gammel skog så mye motstandskraft mot at den likevel fortsetter som gammelskog. De store, gamle furutrærne tåler brann. Mye ligger klart i bakken og i omgivelsene for å spire og kravle fram.

Skogen er et temmelig stabilt økosystem. Det meste er likt i år som i fjor og for hundre år siden. Så lenge vi mennesker ikke tukler med skogen, selvfølgelig. Og derfor er det en mengde arter som er avhengig av stabile forhold og det sakte tempoet, som trives i skogenAv Norges ca. 44.000 kjente arter, lever hele 60 % i skogen. Det er et enormt mangfold av sopp, lav, planter, moser og insektermen også en stor andel av det vi kaller “vilt”, nemlig pattedyr, fugler, amfibier og reptiler, finner vi eller i nær tilknytning til skog. 

Av alle verdens ulike grupper av pattedyr har de aller fleste representanter i skogen. Sjøpattedyr unntatt, rimeligvis. I Norge har mange av de større pattedyrene, som elg, hjort, brunbjørn, ulv, gaupe, mår og bever, sin hovedutbredelse i barskog og blandingsskog. Det samme gjelder mange av de minste pattedyrene. Mange av smågnagerartene, spissmusene og flaggermusene er nært knyttet til skog. Pattedyrene finner både skjul og mat i skogen, og kan stole på at tingenes tilstand ikke forandres.

En av fugleartene som trekker til gammelskogen når det nærmer seg vår, er den vakre skogduen.

Når våren stunder til, er det beregnet å være rundt 65 millioner fugler i sving i norske skoger. Hvert hekkende par produserer i snitt ca. 4,5 unger. Det vil si  at skogene våre kan huse opptil 210 millioner fugler om høsten! Enorme antall som sier noe om skogens rikdom og betydning for naturmangfoldet i Norge. Fugler av alle størrelser, fra den gedigne tiuren til Norges minste fugl, fuglekongen, holder til i skogen – gjerne gammelskogen. En mengde trekkfugler strømmer til skogens ly fra mars til juni, før de drar videre mot sine vinterkvarter i løpet av noen få høstuker. 

Men det er også fugler som klarer seg året rundt selv i de iskalde barskogene på det indre Østlandet, eller i bjørkeskogen på Finnmarksvidda. Mange av disse, som for eksempel lappmeisa, er avhengig av stabil, gammel skog for å finne nok insekter så energiregnskapet går opp i kulda. Når våren kommer tilbake, må noen fugler finne store, hule trær for å hekke i, mens andre trenger gamle trær med grove, krokete greiner for å få feste for de digre reirene sine.

lavskrike

Lavskrika lever i gammelskogen året rundt. Den er avhengig av gamle, sprukne trær, der den kan gjemme maten som den spiser om vinteren.

Det er kanskje ikke skog du først og fremst tenker på når du ser en salamander, men når vinteren nærmer seg, kryper både storsalamander og småsalamander på land og finner skjul under døde trær og i steinrøyser. Også de fleste reptilene våre, som buorm, hoggorm og nordfirfisle, finner man i skogstrakter. Og igjen er gammelskogen gunstig, fordi den gjerne er ganske åpen – med lysninger der disse vekselvarme dyrene kan slikke sol og få systemet i gang når våren og varmen er tilbake etter vinteren

En mangfoldig skog gir mange av Norges viltarter gode livsvilkår. Nesten alt viltet takker ja til det uforstyrrede, stabile livet i en real gammelskog. Og du kan være heldig å få oppleve det., Muligheten er der hver eneste dag i året, gjennom skiftende vær og årstider. Det er bare å ta turen ut i skogen, og med litt tid og en god porsjon tålmodighet vil du ble rikelig belønnet.

Kategori: Nyheter, Rovdyr, Skog