Svikter karbonbindende og trua natur

Regjeringen setter naturen til side i kampen for å nå verdens ambisiøse klimamål. Det satses verken på naturlig karbonbindende myr eller skog i forslag til statsbudsjett som regjeringen legger fram i dag. - En real satsing på myr og gammelskog ville gitt utslag på karbonregnskap i Norge, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Sabima, som er en miljøorganisasjon som jobber med å stanse tap av naturmangfold, har sett gjennom 41 poster i statsbudsjettet som påvirker naturmangfoldet i Norge. Det er ingen satsing på noen av de tiltak som virkelig kan stanse tapet av naturmangfoldet i Norge. Regjeringen kutter derimot med millioner i viktige poster som på trua natur, skogvern og vannforvaltning. Forslaget bidrar ikke å styrke naturen som karbonbinder eller som buffer mot konsekvenser av klimadringene.

FNs klimapanel, som i dag lanserte rapport om hvordan vi kan begrense oppvarming til 1,5 grader, melder at det er forventet at seks prosent av insekter, åtte prosent av planter og fire prosent av virveldyr vil miste over halvparten av sine klimatisk egnede områder ved 1,5 °C global oppvarming. Ved 2 °C global oppvarming øker dette til 18 prosent for insekter, 16 prosent for planter og åtte prosent for virveldyr.

Dette følger regjeringen ikke opp:

  • Skogvern kuttes med 20 millioner Her ville 200 friske millioner vært et minstekrav fordi det haster med å oppfylle Stortingets mål om 10 % skogvern. Om skogvernmålet ikke tas på alvor, dør artene i den artsrike gammelskogen ut innen en generasjon eller to. Gammelskog binder også karbon.
  • Ingen videre satsing på restaurering av myr  Sabima mener at man må øke bevilgningene til myr med 20 millioner kroner, samt innføre en CO2-avgift på torv. Myr demper flom, lagrer karbon og gir trekkfugler et sted å raste, men en tredjedel av all myr under skoggrensa i Norge er allerede borte. Fortsatt ødelegges store arealer med myr årlig, blant annet til uttak av torv til hagejord samt drenering for utbygging og jordbruk og skogbruk. Det haster å redde myra gjennom vern, restaurering og innføring av CO2-avgift på torv.
  • Midler til bevaring av vår mest trua natur kuttes med 3 millioner kroner Her mener vi at en nøktern økning på 40 millioner ville vært tilstrekkelig for å sette i gang en aktiv redningsaksjon som de naturpolitiske virkemidlene som prioriterte arter og naturtyper. Men dette får vi knapt reddet en art eller to. 200 arter står på ventelista for å bli reddet.
  • Midler til vannforvaltningen kuttes med 12 millioner kroner Det er nå, i perioden mot 2021, vi skal gjennomføre vanndirektiv og vannforskrift i form av faktiske tiltak. Derfor må vi nå iverksette miljøforbedrende tiltak, bedre kunnskapsgrunnlaget og opprettholde arbeidet i vannområdene. Vann er vår alles livsnerve. Det handler om rent drikkevann, flomdemping, artsmangfold, fiskeelver.
  • Regjeringen satser ikke med dette budsjettet på miljøkompetanse i kommunene

 

Kontaktinfo:
Christian Steel, generalsekretær i Sabima: 934 45 082

 

Sats på myr og gammelskog! Det vil gi utslag på Norges karbonregnskap, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima

Kategori: Nyheter