Naturvennlig fornybar energi

Fornybar energi er en nødvendig del av en bærekraftig fremtid. Sabima har laget et knippe råd om hvordan kraftutbygging bedre kan ivareta naturmangfold.

Siden mange former for fornybar energi, særlig vind- og vannkraft, krever store arealer til selve anleggene, nye veier og kraftledninger, har Sabima flere ganger advart mot at kraftutbyggingen gjøres i omfanget og tempoet vi ser i dag. Vi mener utbyggingspresset går på bekostning av naturmangfoldet og at fornybar energi må fremskaffes med større hensyn til natur.

Energi og klima

1.      Fornybar energi må erstatte fossil energi. Samtidig som det bygges fornybar energiproduksjon, må det vedtas tiltak som kutter bruk av fossil energi. Fossil energi må fases helt ut.

2.      Eksisterende kraftanlegg og kraftledninger må oppgraderes og i noen tilfeller utvides, slik at energipotensialet blir fullt utnyttet.

3.      Energibruken må tilpasses ressursene, og det trengs en langt mer ambisiøs politikk for energieffektivisering. Det må settes nasjonale og regionale mål for hvor mye kraft vi skal bygge ut i form av arealkrevende energiproduksjon som vann- og vindkraft.

4.      Økt forskning på fornybare energikilder som ikke krever store arealer.

 

Kunnskap om naturen

5.      Det økologiske grunnkartet må ferdigstilles slik at inngrep kan gjennomføres der de det får minst konsekvenser for naturmangfoldet, og slik at vi bevarer den mest verdifulle naturen.

6.      Det må være krav til omfang og kvalitet av kartlegging av natur i forbindelse med konsesjonssøknader. Det må også stilles krav til kompetanse hos de som kartlegger.

7.      Det må settes av midler til overvåkning av og forskning på naturkonsekvensene etter at et anlegg er bygget, slik at framtidige anlegg får stadig bedre design. Metodikk for vurdering av samlet belastning må ferdigstilles. Systemet for god økologisk tilstand i norske økosystemer må ferdigstilles, og det må utarbeides kvalitetsnormer etter naturmangfoldloven for truede naturtyper og økosystemer.

 

Prosess

8.      Nasjonale og regionale planer for kraftutbygging må være forpliktende. Områdene med mest sårbar natur må fremkomme og utelukkes for fremtidige konsesjonsvurderinger. Planene må ta hensyn til den samlede naturbelastningen utbyggingene vil ha.

9.      Naturens verdi, inkludert økosystemtjenester, må komme tydeligere frem i alle forvaltningssaker som berører natur, og må vektes tyngre ved konsesjonsavgjørelser enn den gjør i dag. Ifølge føre-var-prinsippet som er nedfelt i naturmangfoldloven skal tvil komme naturen til gode.

10.  Mengde produsert energi fra hvert anlegg må veies mot naturkonsekvensene.  metodikk for vekting av ikke-prissatte verdier må videreutvikles.

11.  Lover, forskrifter og veiledere må justeres slik at hensynet til natur og klima blir styrket.

12.  Inngrepsfrie områder (INON) må tillegges stor vekt i konsesjonssaker. Det bør ikke tillates inngrep i INON-arealer i noen kategori.

13.  Alle energianlegg som skal bygges ut må bruke best tilgjengelige teknologi og avbøtende tiltak slik at konsekvensene for det biologiske mangfoldet blir minst mulig.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Maja Aarønæs

Senior politisk rådgiver

Naturforvalter

E-post: maja.aaronas@sabima.no