Bevis at naturmangfoldloven er viktig Ola!

Sivilombudsmannen refser regjering for manglende vurdering av naturmangfoldloven. Sabima krever nå at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen må kjempe for at Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur i den prinsipielt viktige saken. Veiutbygginga i de viktige naturverdiene på Karmøy må stanses. Naturmangfoldloven kan ikke settes ut av spill av lokalt selvstyre.

En veiutbygging på Karmøy har vist at dagens regjering har satt lokalt selvstyre foran nasjonalt viktig naturmangfold.  Nå har Sabima sammen med en rekke enkeltpersoner, NOF og Naturvernforbundet sendt et åpent brev til Ola Elvestuen,  -bedt om at regeringen snur!  Sivilombudsmannen har nylig kommet med sin uttalelse i den aktuelle saken, der han mener at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) må behandle saken på ny, da med bakgrunn i at vedtaket ikke oppfyller kravene til saksbehandling som ligger i naturmangfoldloven § 7. I tillegg stiller Sivilombudsmannen «blant annet spørsmål ved den store vekten som departementet har lagt på hensynet til det kommunale selvstyret i en sak hvor det foreligger nasjonale interesser». KMD har fått to måneder på seg til å komme med et nytt vedtak.

Dersom veien blir realisert, vil den skjære gjennom et unikt kulturlandskap bestående av landbruksjord og kystlynghei (utvalgt naturtype). Veien vil påvirke flere rødlistede fuglearter negativt; blant andre hubro (sterkt truet), vipe (sterkt truet, 3 lokaliteter) og åkerrikse (kritisk truet). Veien vil også gå like ved Heiavatnet naturreservat, som er et viktig trekk-, overvintrings- og hekkeområde for mange fuglearter. Kommunedelplanen ble underkjent av Miljøverndepartementet i 2012, men den samme planen ble igjen vedtatt av Karmøy kommune, og deretter godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2016

 

Et produktivt hubropar er blant taperne dersom veien på Karmøy blir realisert.

Sammendrag av brevet:

Den aktuelle saken omhandler godkjenningen av en kommunedelplan for en omkjøringsvei på Karmøy i Rogaland, Fv. 47 Åkra sør-Veakrossen. Kommunedelplanen ble underkjent av Miljøverndepartementet i 2012, men den samme planen ble igjen vedtatt av Karmøy kommune, og deretter godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2016 – et vedtak som i vår ble påklaget til Sivilombudsmannen av grunneiere, Sabima, NOF, Naturvernforbundet i Rogaland, samt andre interesseorganisasjoner. Sivilombudsmannen kom med sin uttalelse i slutten av august, der de mener at KMD må behandle planen på nytt. KMD har fått to måneder på seg til å komme med et nytt vedtak. Sivilombudsmannen fokuserer på vedtakets mangler når det gjelder naturmangfoldlovens § 7, samt departementets begrunnelse som går på hensynet til det lokale selvstyret.

Vi mener at Klima- og miljøministeren nå må på banen i saken, og da kreve at en korrekt anvendelse av naturmangfoldloven i denne saken trumfer hensynet til det lokale selvstyret. Saken vil kunne danne presedens for tilsvarende saker, og må derfor anses som prinsipiell og særlig viktig.

Saken innebærer en god mulighet for Venstre til å sette sitt grønne preg på regjeringens areal- og miljøpolitikk, og da vise at naturmangfoldloven ikke skal uthules av hensynet til det kommunale selvstyret. Det kan ikke være slik at KMD bare kan ignorere naturmangfoldloven og ikke ta hensyn til nasjonale og regionale verdier og interesser i denne type saker. Vi håper at klima- og miljøministeren griper denne gode anledningen, og viser at naturverdier og nærfriluftsliv nå i større grad blir tatt hensyn til gjennom regjeringens arealpolitikk

Les hele det åpne brevet her

Brevet er underskrevet av følgende personer og interesseorganisasjoner:

Christian Steel, generalsekretær i Sabima

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Eline Hågvar, professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sigmund Hågvar, professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Svein Dale, professor i biologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Magnus Haugen Presthammer, jurist og karmøybu

Gunvar Mikkelsen, biolog, ph.d.-student ved Universitetet i Bergen og karmøybu

Kategori: Arealendringer, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82