Våre saker

Sabima jobber for å stanse tapet av naturmangfold, også kalt biologisk mangfold. Vi jobber derfor med den mest trua naturen og de største driverne av problemet.

Kulturlandskapet må skjøttes slik at vi tar vare på slåttemarker og andre blomsterenger. Det er fordi disse gror igjen eller gjødsles slik at mange sommerfugler, villblomster og -bier forsvinner eller er utrydningstrua. Sabima jobber for at skjøtsel av disse kulturlandskapene skal bli del av et lønnsomt landbruk.

Les mer om kulturlandskap

Mer av skogen må vernes. Totalt bør 10 prosent av den produktive skogen vernes. Skogen er det mest artsrike naturen vi har i Norge, men mange av disse artene sliter fordi så mye av skogen hogges ned og blir tilplantet som plantasjeskog.

Les mer om skog

 

Vi må redde myra. Det blir stadig mindre myr, men vi trenger myr fordi trekkfuglene raster der, myra holder på vann og reduserer flomfaren, og den lagrer enorme mengder karbon – som er bra for klimaet. Sabima jobber for et forbud mot torvuttak fra myr og for en strengere myrpolitikk generelt.

Les mer om myr

Vi må kartlegge naturen så vi vet mer om hva som finnes av naturtyper og arter. Skal vi kunne ta informerte valg om hva vi gjør med natur her og der, må vi vite hva slags natur det er. Vi har bare kartlagt en fjerdedel av det vi antar er verdifull natur i Norge (sjelden, artsrik, unik natur).

Les mer om kartlegging av natur

Vi må ta bedre vare på vannene våre. Elver, bekker og innsjøer henger sammen, men vi har en lite helhetlig vannforvaltning i dag. Fortsatt truer kraftutbygging, forurensning og fremmede arter livet i, og dermed også kvaliteten, på vannene våre.

Les mer om vannmiljøet i Norge

Kommunene må ha bedre kompetanse på natur og konsekvensene av å miste naturmangfold. Arealendringer er den største årsaken til at arter dør ut, og mange av avgjørelsene om å gjennomføre naturinngrep gjøres i kommunene.

Les mer om arealendringer

For en mer utfyllende liste over hva vi jobber med se strategien vår for perioden 2018-2021.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: