Støtte til kartlegging av gammelskog 2024

Vil du bidra til å kartlegge norsk gammelskog og styrke kunnskapen om naturmangfoldet i skogen? Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» lyser ut kartleggingsmidler for feltsesongen 2024.

Foto: Helene Lind Jensen

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge, fordi dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest. Flatehogst og skogsbilveier er den største trusselen mot arter i skog. Skogene her i nord er også verdens største karbonlager, og lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog.

Gammelskog kan defineres som skog som er eldre enn 160 år, og som er lite preget av tidligere inngrep. Kun en liten prosentandel av den norske skogen kan sies å være gammelskog, men den er særlig viktig for artsmangfoldet. I 2016 sa regjeringen at de ville «kartlegge hvor den eldste skogen finnes, for å sikre god forvaltning av denne», men dette er ennå ikke igangsatt. Uten denne informasjonen vet vi heller ikke hvilke verdier som går tapt. Målet med utlysningen er å finansiere kartleggingsprosjekter som kan bidra med mer kunnskap om de siste gammelskogene i Norge, spesielt de som ikke tidligere er kartlagt eller vernet.

 

Om prosjektet

Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Prosjektet er et samarbeid mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet skal rette seg mot allmennheten, især barn og unge, og skal styrke kunnskapen om skog og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer. Gjennom økt kunnskap vil vi bidra til at flere ønsker å ta vare på våre verdifulle og fantastiske skoger for framtiden.

 

Om tilskuddet

Hovedformålet med tilskuddet er å bidra til mer artskunnskap – effektiv kartlegging utført av eller i tett samarbeid med fagekspertise. Søknad må sendes gjennom en bedrift eller organisasjon. Om du er en privatperson som ikke er tilknyttet en organisasjon, men som har en god ide til et kartleggingsprosjekt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en lokal forening, institusjon, selskap, eller et lokal- eller fylkeslag, og søke gjennom deres organisasjon.

Søknadsfrist er 7. mars, og vurdering av søknader vil skje fortløpende etter fristen. Rapporteringsfrist er 1. desember. Midlene skal primært gå til tiltak og aktiviteter på Østlandet, som er Sparebankstiftelsen DNBs virkeområde, men det er mulig å søke midler til gode prosjekter i andre deler av landet.

 

Prioriteringskriterier

 • Vi prioriterer søknader som bidrar til ny kunnskap om gammelskog, for eksempel lite kartlagte geografiske områder eller naturtyper der det foreligger få kjente funn av gjeldende organismegruppe(r) (jamfør Artskart).
 • Kartlegging av nasjonal forvaltningsinteresse. Kartlegging av høy- og middels produktiv skog prioriteres fremfor lavproduktive skoger, og større, sammenhengende skogområder fremfor mange små.
 • Vi prioriterer søknader som viser at prosjektet er basert på eller gjennomføres med støtte av relevant faglig ekspertise.
 • Prosjekter som mobiliserer frivillighet, samarbeider med relevante organisasjoner eller bygger på tverrfaglighet.

Du kan søke om følgende tiltak

 • Kartlegging av arter i gammelskog, inkludert tiltak for å dokumentere signalarter og rødlistede arter
 • Prosjekter som søker å finne de siste naturskogene som ikke er kartlagt eller vernet
 • Kartlegging som kan brukes i en allmenn sammenheng, som for eksempel en åpen formidlingstur der man viser frem det man har kartlagt, eller annet formidlingsarbeid som legger vekt på å formidle funnene for andre

 

Retningslinjer for tildeling av støtte

 • Prosjekter som tildeles støtte skal gjennomføres av eller med støtte fra personer med relevant faglig ekspertise. Vi ber om at dette kommer tydelig frem i søknaden.
 • Kartleggingsmidlene kan for eksempel dekke nødvendig utstyr, direkte reiseutgifter etter regning eller kilometergodtgjørelse etter statens trekkfrie satser for billigste reisevei, kartleggingssamlinger, og kostnader knyttet til formidling etter at tiltaket er avsluttet.
 • Prosjektet “Skogen – mer enn bare trær” er først og fremst basert på frivillighet, men det er mulig å søke om noen lønnsmidler i forbindelse med kartleggingsutlysningen. Det må i så fall komme tydelig frem av søknaden hvor mye lønnsmidler det søkes om, og hva det dekker.
 • Støtte utbetales normalt etterskuddsvis basert på faktura og rapport med regnskap og kvitteringer.
 • Data skal være klare ved rapporteringsfristen og innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner under prosjektet «Skogen – mer enn bare trær». Andre databaser med kobling til Artskart kan også brukes.
 • Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som prosjektets samarbeidsorganisasjoners eiendom og som søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av samarbeidsorganisasjonene til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er til stede.
 • I større prosjekter oppfordrer vi til å inngå avtale med en institusjon eller forskningsprosjekt om innsamling av belegg i forkant av kartleggingen. Varsomhet bør utvises med innsamling av belegg fra truede arter der det kan ha en negativ konsekvens på populasjonen.
 • Vi oppfordrer til god dialog med grunneier i forkant av kartleggingen.
 • Krav til rapportering: Rapport om kartleggingen kal leveres etter at tiltaket er avsluttet og senest 1. desember 2024.
 • Kunnskapen som innhentes i forbindelse med tilskuddet skal også kunne brukes i prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» og av samarbeidsorganisasjonene bak prosjektet, blant annet til rapporter, debatter, av skogambassadører og i engasjementskampanjer.

 

Rapporten skal inneholde

 • I rapporten skal resultatet av kartleggingen dokumenteres, samt bilder av funn og formidlingsarbeid
 • En oppsummering av aktiviteten, og et estimat på antall deltagere fordelt på barn og voksne
 • Minimum tre bilder fra aktiviteten vedlagt i .jpeg eller .png-format
 • Et regnskap over inntekter og utgifter med kvitteringer

 

Søknadsfristen for kartleggingsutlysningen i prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» var 7. mars 2024. Har du spørsmål om utlysningen? Ta kontakt med Elna Bastiansen på elna@sabima.no. 

Kategori: Naturkartlegging, Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Elna Bastiansen

E-post: elna.bastiansen@sabima.no