Hvem er Sabima?

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Vi jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabimas sekretariat består av biologer og naturforvaltere som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslår politiske løsninger. Vi jobber opp mot politiske miljøer og forvaltningsmyndigheter, og andre med interesse for miljø- og natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold.

For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også sammen med medlemsforeningene med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Det gjør vi ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet.

Organisasjonens oppbygging

Organisasjonen har to besluttende organ: årsmøtet og styret. Årsmøtet er organisasjonens øverste besluttende organ der hver forening kan stille med to representanter. Styret har ansvaret for at vedtakene følges opp, og oppfølging av løpende saker. Sekretariatet er sekretær for styret og har ansvaret for gjennomføringen av den daglige driften, vedtatt strategi, og andre vedtak fattet av årsmøtet og styret.

Styret har følgende medlemmer:

  • Leder: Marius Rølsåsen Gulbranson, gulbranson (a) fagbokforlaget.no
  • Nestleder: Steinar Weseth, steiwe (a) online.no
  • Styremedlem: Christine Myrseth, christine.myrseth (a) FNF-nett.no
  • Styremedlem: Siri Lie Olsen,  lie.olsen (a) nmbu.no
  • Varamedlem: Sølve Jacob Flaten Hjemgaard, solve.j.h.flaten (a) gmail.com
  • Varamedlem: Kristin Bjartnes, styreleder (a) botaniskforening.no
  • Styremedlem, ansattes representant: Nils Harley Boisen, nils.boisen (a) sabima.no
    Vara Norith Eckbo, norith.eckbo (a) sabima.no

Sabima jobber etter en strategi som ble vedtatt i 2023.

Følg Sabima på Twitter, Facebook, LinkedIn og Instagram.

Sabimas historie

Sabima ble stiftet 7. mai i 1996. Før det fantes det ingen organisasjon som dekket temaet biologisk mangfold. Det fikk en rekke biologiske foreninger bestående av blant annet botanikere, entomologer, limnologer, zoologer og marine forskere til å danne paraplyorganisasjonen Sabima. Disse ønsket mer innflytelse på beslutningsprosesser vedrørende natur og biologisk mangfold. Navnet var opprinnelig en forkortelse for Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, men det lengre navnet brukes ikke lengre.

Ideen ble støttet av flere politikere og byråkrater som også innså nødvendigheten av økt søkelys på tap av biologisk mangfold, delvis som et resultat av FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD) fra 1992.

Sabima ble drevet av frivillige de første tre årene, og ansvaret roterte mellom medlemsforeningene. I 1999 fikk Sabima sin første ansatte, og aktiviteten økte raskt. I dag har Sabima 14 ansatte.

Sabima har gjennom historien jobbet mye med biologisk mangfold i skog og de siste årene med våtmark, og særlig myr, samt kulturlandskap, fremmede arter, hav og kyst, kommunal naturforvaltning og generell påvirkning av politkk og forvaltning.

Vinteren 2000-2001 fikk Sabima sin første store sak på den politiske dagsorden med den såkalte «Viken-saken». Sabima var med på å avsløre at Viken Skog (den gang Vest-Viken Skogeierforening) ikke hadde noen rutiner for å ta hensyn til nøkkelbiotoper, altså viktige områder for å bevare arter i skog. Avsløringen førte til at selskapet ble fratatt miljøsertifikatet, og at ansvarlig kontrollør sa fra seg alle verv i skogbruket. Saken endte også med presiseringer av standardene i miljøsertifiseringen, nøyere rutiner og en skjerpet miljøbevissthet i skognæringen.

Vedtekter

§ 1  Navn

Organisasjonens navn er Sabima.

§ 2  Visjon

Sabimas visjon er å:

Stanse tapet av biomangfold for å sikre levedyktige bestander av alle naturlig forekommende arter i Norge, deres genetiske variasjon og økosystemene de er en del av.

§ 3  Formål

Sabima skal være en paraplyorganisasjon som arbeider for å sikre biomangfoldet for fremtida gjennom egne initiativ og ved å støtte medlemsforeningenes arbeid.

§ 4  Organisasjonsform

4.1 Sabima er en frittstående paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge, der den enkelte medlemsforening er ansvarlig for sin økonomi og for sine vedtekter og organisasjonsform.

4.2 Sabima skal bidra til samarbeid og koordinering mellom medlemsforeningene der det er ønskelig og der det øker effekten av arbeidet for en bedre forvaltning av biomangfold.

§ 5  Styringsform

5.1  Årsmøtet

5.1.1  Årsmøtet er organisasjonens øverste besluttende organ.

5.1.2  Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut seinest fire uker før årsmøtet.

5.1.3  På årsmøtet kan hver forening stille med to representanter, gjerne både fra styre og administrasjon. Hver forening har én stemme. På årsmøtet har Sabimas styreleder og nestleder stemmerett.

5.1.4  Årsmøtet behandler følgende saker:

a)   Valg av møteleder og referent

b)   Årsberetning og regnskap

c)   Eventuelt vedtak om, eller revisjon av, strategi

d)   Valg av styreleder eller nestleder annet hvert år, slik at disse ikke er på valg samtidig. Begge velges for to år av gangen.

e)   Valg av to styremedlemmer og 1. eller 2. vararepresentant. Det bør tilstrebes at styret har bred kompetanse.  Ett av styrets medlemmer eller vararepresentanter kan velges uten å være medlem i en av Sabimas medlemsforeninger.

f) Valg av valgkomiteen bestående av tre personer, som utpekes for tre år av gangen slik at én er på valg hvert år. Forslag til medlemmer av valgkomiteen fremmes for årsmøtet av valgkomiteen.

5.1.5  Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av foreningene er representert. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

5.1.6  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sekretariatet i hende senest seks uker før årsmøtet.

5.1.7 Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden. Benkeforslag er tillatt ved valg.

5.1.8  Referat fra årsmøtet sendes til medlemmene i Sabimas styre og til medlemsforeningene sentralt. Om det ikke er kommet innsigelser på referatet innen to uker etter utsendelse, er dette gyldig som arbeidsgrunnlag.

5.1.9  Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 eller flere av medlemsforeningene skriftlig krever det.

5.2  Styret

5.2.1  Styret består av styreleder, nestleder, to faste medlemmer, et 1. og et 2. varamedlem og en ansattrepresentant. Generalsekretær er styrets sekretær. De to faste medlemmene og varamedlemmene velges av årsmøtet for perioder på to år, men fortrinnsvis annethvert år slik at ett fast medlem og enten 1. eller 2. varamedlem skiftes ut hvert år. Styret avgjør selv om varamedlemmene møter i styremøtene.

5.2.2  Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, og styreleder og/eller nestleder er representert. Generalsekretær har ikke stemmerett.

5.2.3  Alle medlemsforeningene sentralt har anledning til å sende en observatør til Sabimas styremøter, med tale og forslagsrett. Det skal tilstrebes å avholde et åpent styremøte på høsten der alle medlemsforeningene kan stille med en representant hver. Styret skal sikre at interessene til alle Sabimas medlemsforeninger ivaretas.

5.2.4  Budsjett for påfølgende år vedtas av styret om høsten og kan revideres når styret finner det nødvendig.

5.2.5  Sakspapirene til styremøtene skal sendes ut til medlemsforeningene sentralt én uke før møtene.

5.2.6  Referat fra styremøtene skal sendes til medlemsforeningene sentralt. Om det ikke er kommet innsigelser på referatet innen to uker etter utsendelse, er dette gyldig som arbeidsgrunnlag.

5.2.7  Styret ansetter Sabimas generalsekretær. Generalsekretær foretar øvrige ansettelser innenfor gitte budsjettrammer og i tråd med vedtatt strategi.

5.3  Sekretariat

5.3.1 Generalsekretær har ansvar for gjennomføringen av strategi og andre vedtak fattet av årsmøtet og styret.

5.3.2  I de periodene Sabima ikke har et ansatt sekretariat, ivaretas dette ansvaret av styret. Oppgaven som sekretariat for Sabima kan gå på omgang mellom de av foreningene som har kapasitet til dette.

§ 6  Medlemskap

6.1     Foreninger som arbeider med biologisk mangfold på faglig grunnlag kan søke om medlemskap i Sabima med søknadsfrist 15. oktober

6.2    Nye medlemsforeninger tas opp av årsmøtet, basert på en innstilling fra styret.

6.3    Medlemskapet gjelder inntil skriftlig utmelding foreligger.

6.4    Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere foreninger som handler i strid med Sabimas formål.

6.5    Årsmøtet kan med 2/3 flertall fjerne som medlem foreninger som har vært inaktive i minst to år og som ikke svarer på henvendelser fra sekretariatet.

§ 7  Økonomi

7.1    Sabima skal i størst mulig grad drives ved hjelp av eksterne midler, herunder driftsstøtte og prosjektmidler. Disse midlene skal dekke driften av sekretariatet. Ut over dette skal Sabima, så langt det er mulig, bidra med midler til prosjekter og andre aktiviteter i medlemsforeningene.

§ 8  Vedtektsendringer

8.1    Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 9  Oppløsning

9.1    Sabima kan oppløses på årsmøtet ved 2/3 flertall når 2/3 av Sabimas medlemsforeninger deltar i avstemningen. Organisasjonens midler gis da til en organisasjon med lignende formål som Sabima.