Når naturen skal ramme inn all politikk

En regjeringsplattform som skrives i 2021 må vise klart og tydelig at det haster å stanse tapet av naturmangfold og å kutte klimagassutslipp. 

Det er NÅ – ikke senere – en solid innsats for å kutte klimagassutslipp og stanse tapet av naturmangfold må på plass.

Den påtroppende regjeringen må være sitt ansvar bevisst.

Velgerne stemte frem naturen!

Både valgkamp og valgresultat høsten 2021 gjorde det tydelig at stadig flere ønsker at klima og natur skal vektes tyngre av dem som styrer landet. Folket har talt –  de regjerende partiene må føre en politikk som faktisk gjør noe for å stanse naturkrisen og klimakrisen!

Folket har også talt i en helt fersk undersøkelse: To av tre velgere ønsker sterkere tiltak for å stanse naturkrisa.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre leder et parti som har vedtatt i sitt program at «Klima og natur må danne rammen rundt resten av politikken». Et slikt prinsipp er i tråd med Naturpanelets anbefalinger og flere andre tunge aktørers forslag til løsninger for klimakrisen og naturkrisen. Dette skaper store forventninger til en ny regjeringsplattform.

Fire hovedgrep for en ny regjering

Dersom en ny regjering tar naturkrisen på alvor, må de levere der den forrige regjeringen sviktet, og de må satse nytt og stort på å stanse tapet av naturmangfold.

Sabima trekker frem fire hovedsatsinger som vil være en god start. En ny regjering må:

 • Snarest få på plass et nasjonalt naturbudsjett
  Vi har ingen natur å miste. Et nasjonalt naturbudsjett vil sette grenser for tap av natur og klare mål for naturrestaurering på alle administrative nivåer. 
 • Restaurere mye mer av den naturen som allerede er ødelagt
  Vår internasjonale forpliktelse til å restaurere natur er eksplisitt bekreftet av Stortinget, og er en lønnsom investering. Regjeringen må konkretisere og iverksette. 
 • Sette kommunene i stand til å ta vare på natur
  Naturtapet i Norge de siste tiårene skyldes i stor grad manglende kapasitet og kompetanse i kommunal forvaltning, for svakt lovverk og for svake kontrollmekanismer. 
 • Snarest verne 10 prosent av skogen
  Skogen har halvparten av rødlisteartene, og skogvern er vedtatt politikk og en internasjonal forpliktelse. Regjeringen må levere. 

 

Stort etterslep – mye å ta tak i

Norge har nå et stort etterslep etter mange regjeringsperioder der naturen ikke har hatt en stemme, og ikke har blitt prioritert i samfunnsutviklingen. 

Det er selvsagt mange prinsipper og tiltak som må med i regjeringsplattformen for å hindre videre uakseptabelt tap og forringelse av natur.

I tillegg til de fire hovedsatsingene, trekker vi frem disse 13 punktene:

 1. Økosystemene tas vare på i kampen mot klimaendringene.
 2. Norge har et velfungerende økologisk grunnkart.
 3. Varig vern mot petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 4. Sterkere beskyttelse av havet.
 5. Restaurere 15 prosent av forringet og ødelagt natur i Norge.
 6. 100 prioriterte arter og 20 utvalgte naturtyper innen utgangen av 2025.
 7. Ti prosent skogvern og mer bærekraftig skogforvaltning.
 8. Sikre det artsrike kulturlandskapet.
 9. En redningspakke for norske myrer.
 10. Sikre norsk vassdragsnatur.
 11. Gjenreis norsk naturforvaltning.
 12. Kompetanseløft på plan og natur i alle kommuner.
 13. Stans spredningen av fremmede arter.

Det er dessuten en selvfølge at Norge

 • følger opp de internasjonale avtalene og konvensjonene vi har inngått på miljø,
 • sikrer et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur og
 • ikke svekker, men heller forsterker naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven eller andre viktige lover, forskrifter og forvaltningsverktøy for natur. 

Norge må også 

 • fortsette å være pådriver i internasjonale forhandlinger,
 • mobilisere finansiering av viktige globale miljøtiltak,
 • følge opp og levere på Aichi-målene i eget land, og
 • omsider gjennomføre Stortingets vedtak om handlingsplan for naturmangfold. 

 

Hvorfor må det skje nå?

Vi mennesker er i ferd med å ødelegge det mest unike ved denne planeten: levende skapninger og økosystemer. 

Tap av natur er, ifølge Naturpanelet, dét miljøproblemet flest mennesker i dag er påvirket av. Tapet av naturmangfold tilsvarer svimlende 10 prosent av verdens økonomi, rammer ikke minst verdens fattige og er et viktig solidaritetsspørsmål. Samtidig er det, igjen ifølge Naturpanelet, svært lønnsomt å investere i bevaring og restaurering av natur, og på den måten sikre essensielle økosystemtjenester og vårt livsgrunnlag. 

Intakte, robuste økosystemer er den beste forsikringen vi har mot effektene av klimaendringene både på planter, dyr og mennesker. Vi vil verken klare å nå FNs bærekraftmål eller nasjonale og internasjonale klimamål uten å stanse naturtapet.

Vår vanskjøtsel av naturen har gjort at kloden nå opplever et omfang og en hastighet av masseutryddelse som ikke har forekommet på millioner av år. Bare i Norge er over 4400 arter nå utrydningstruet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet både kan og må snu disse trendene i Norge. 

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: