Global redningsrapport for ødelagt natur slippes 26. mars

- Naturpanelets kommende rapport er en milepæl for å redde ødelagt og forringet natur, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Han deltar på plenumsmøte i Colombia som skal sluttføre arbeidet med rapporten.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserer rett før påske en rapport som vil fungere som det vitenskapelige grunnlaget på hvordan vi kan nå bærekraftmålene, Aichimålene og ikke minst Parisavtalen.

–  Mye av rapporten vil også handle om hvordan vi kan restaurere natur. I Norge vedtok Stortinget våren 2016 det ambisiøse målet om at 15 % av ødelagt natur skal være restaurert innen 2025. Men på to av de ni årene til målet skal være nådd har det ikke skjedd nok, sier Christian Steel, og viser til at det i Norge så langt bare har vært satt i gang prosjekter innen myrrestaurering og antall utvalgte kulturlandskap har økt noe.

– Vi trenger mer innsats på blant annet flere typer våtmarker og vassdrag, et større spekter av artsrikt kulturlandskap, flatehogd skog og ødelagt kystnatur. Vi må også ta i bruk flere virkemidler, sier Steel.

Regjeringer i 127 land utgjør IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og omtales som Naturpanelet i norsk naturforvaltning.

Sabima mener den internasjonale rapporten som lanseres nå gir håp fordi det må bli færre unnskyldninger for å ikke ha nok kunnskapsgrunnlag.

– Dette gir naturpolitikken det samme verktøyet som klimapolitikken fikk med lanseringene av FNs klimapanel-rapporter, sier Christian Steel.

Rapporten er et resultat av arbeidet til over 550 ledende eksperter fra over 100 land og har tatt over tre år å utarbeide. Rapporten ikke bare beskriver tilstanden på forringet natur og ødelagte økosystemer, men vil også peke på hvordan vi kan leve i samspill med naturen framover.

Sabima jobber for å stanse tap av naturmangfold og mener i likhet med Naturpanelet at regjeringen må gi natur samme oppmerksomhet som klimapolitikken fordi det haster:

  • Kulturlandskap med viktig artsmangfold gror igjen eller ødelegges av et mer industrielt landbruk.
  • Flatehogst og skogbruk med monokulturer har gjort gammelskogens artsmangfold ekstremt sårbart.
  • Vannkraft uten miljøhensyn og stadig økt press og kommersialisering av kraftmarkedene tar livet av livet i vassdragene.
  • Myrene forsvinner som følge av utbygging, nydyrking og torvuttak

– Vi har ørken vi også, bare uten sand. I Norge ser det så grønt ut, men våre «ørkener» er der insekter og pollinatorer ikke finner mat, som igjen gjør at fuglene våre mister viktige matkilder. Eller der viktige planter og sopper har mistet leveområder på grunn av intensivt skogbruk, eller dårlig arealpolitikk. Alt for ofte settes andre og gjerne kortsiktige samfunnshensyn enn naturmangfold først

Ta kontakt med Christian Steel som er tilgjengelig i Colombia fra og med 15. mars til og med 26. mars: christian.steel sabima.no. Skype: christiansteel/ Mobil:  93 44 50 82

Fakta:

  • Biologisk mangfold omfatter variasjonen av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden.
  • Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen.
  • Naturpanelet (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ. På samme måte som FNs klimapanel (the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), skal Naturpanelet levere faglig underlagsmateriale til det internasjonale miljøsamarbeidet.
  • Panelet består av plenumsmøter, et byrå, et tverrfaglig ekspertpanel og et sekretariat med flere tilknyttede tekniske støtteenheter (TSU), hvorav en ligger i Trondheim. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper med ansvar for bestemte deler av Naturpanelets arbeidsprogram. Sekretariatet er lokalisert i Bonn i Tyskland.

(Kilde: Miljødirektoratet)

 

FOTO: Roger Brendhagen

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: