Gjør dette for å spare mer naturmangfold

Vi må spare mer natur, og lista over mulige tiltak er lang, viser en ny rapport fra fire direktorater. Flere aktører både kan og bør handle umiddelbart.

Tilskuere i salen og minister og direktør på scenen, fra lanseringen av rapporten.

Om rapporten

Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF):

Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030. (april 2023).

Rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om hvordan Norge kan tette eller redusere gapet til netto null-målet frem mot 2030 i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF).

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges Vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.

Det har vært utenfor mandatet å utrede nye tiltak i skog. Altså er det kun gjort tiltaksanalyse på 1,9 millioner tonn av totalutslippet på 6,7 millioner tonn fra sektoren.

Til rapporten

Publisert 12. april 2023

Det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av at vi bygger ned mindre natur, og alvoret i naturkrisen krever umiddelbar handling. Rapporten klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk overrakt denne uken er et godt eksempel på hvordan klimakrise og naturkrise bør sees i sammenheng; den inneholder en lang liste over tiltak som kan redusere de store klimagassutslippene som følger av naturtap og samtidig redusere vårt arealforbruk.

– Det må betydelige innstramminger rundt hvilke nedbygginger som skal skje, dersom vi skal ha sjans i havet til å oppfylle forpliktelsen om netto nullutslipp, sa Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, ved overrekkelsen av rapporten.

Les mer: Vi raste i høst, da utslipp fra arealbrukssektoren var glemt i regjeringens klimabudsjett

Under lanseringen av rapporten sa klima- og miljøminister Eide at det skal bygges mindre. Færre nye hyttefelt. Gamle veier skal utbedres fremfor at man bygger nye. Statsråden sa mye om hva han mener kan gjøres for å ta fatt i det enorme naturtapet og de store klimagassutslippene som kommer av vårt arealforbruk. Men han sa også at man tidligst kan forvente at tiltakene vurderes i en helhet og at noen eventuelt innføres i forbindelse med behandlingen av oppfølgingen av Naturavtalen. Regjeringen skal levere sin plan for oppfølging av Naturavtalen tidligst neste vår. Det går for sakte.

Sabima forventer at regjeringen legger frem nye tiltak for å redusere utslipp fra arealbrukssektoren i klimaplan- og strategi i forbindelse med revidert statsbudsjett i mai.

Sabima oppfordrer også næringsliv og ikke minst lokalpolitikere til å på eget initiativ lese og iverksette tiltak som legges frem i rapporten, og ikke venter på at det skal settes nasjonale føringer. Kommunene i Norge forvalter det aller meste av norsk natur gjennom plan- og bygningsloven, og den samla effekten av lokale tiltak kan være stor.

Tiltaksanalysen fra rapporten oppsummert:

  • Store muligheter for vinn-vinn-tiltak for klima og naturmangfold – ved å ta utgangspunkt i tiltakshierarkiet
  • Behov for innstramminger i eksisterende regelverk og nye og sterkere virkemidler
  • Stor etterspørsel etter arealer – viktig med god arealforvaltning

Sabima har oppfordret kommunene til å ta planvasken. I rapporten kan man for eksempel lese at det er aktuelt med en helhetlig gjennomgang av kommunenes planer: «Det er behov for sterkere incentiver til å oppdatere arealplanene, og at kommunene bør ta ut byggeområder fra kommuneplanens arealdel som etter dagens kunnskapsgrunnlag ikke bør bygges ut av hensyn til nasjonale eller vesentlig regionale klima- og miljøinteresser.» Og at man kunne gitt «en statlig bestemmelse om at gamle planer ikke kan videreføres ved rullering av kommuneplanens arealdel, uten at de foretas en konkret vurdering av reguleringsplanens virkninger for klima- og miljøhensyn.»

Kategori: Nyheter