En mer naturvennlig politikk for vindkraft

​​​​​​​Regjeringen sier at den nye vindkraftpolitikken skal sikre en bedre håndtering av natur- og friluftslivshensyn, men har sagt lite om hvordan det skal gjøres. Her er våre råd.

Kronikken har stått på trykk i blant annet Nordlys og Nordnorsk Debatt, desember 2019.

Når man leser de tusenvis av høringssvarene som har kommet til forslaget om nasjonal ramme, blir det raskt klart at utbyggingen av vindkraft i Norge ikke har ivaretatt viktige samfunnsverdier.

Konfliktens kjerne dreier seg om tap av viktige villmarksområder, manglende kunnskapsgrunnlag forut for konsesjonsbehandlinger, og at natur- og friluftslivsinteresser i alt for liten grad vektlegges.

Opplevelsen av ikke å bli inkludert i prosessene forsterkes når konsesjoner forlenges og vindkraftanlegget som bygges er vesentlig forandret i forhold til konsesjonen som ble gitt.

Regjeringen må ta vare på fellesskapets verdier

Når regjeringen nå skal se på konsesjonssystemet, må den ta inn over seg innholdet i disse protestene. I en tid med stadig større tap av naturmangfold og et raskt endret klima, må regjeringen svare på det virkelige samfunnsoppdraget: Å stanse nedbyggingen av natur og samtidig bremse klimaendringene.

FNs naturpanel er krystallklar i sitt råd til myndigheter over hele verden: Ta i bruk løsningene som gagner begge vår tids store utfordringer. Det betyr å redusere forbruk og energibruk, energi-effektivisere og beskytte karbonrik natur som gammelskog, myr og andre våtmarker.

Skal regjeringen få til dette, må den stoppe den fragmenterte utbyggingen som gjør at naturmangfoldet og friluftslivet sakte, men sikkert utarmes. I stedet må våre felles natur- og friluftslivsverdier tas vare på, og dette tar utbyggere sjelden ansvar for.

Konsesjonssystemet må vektlegge naturen

Vindkraftverk har i altfor stor grad blitt bygget ut i verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi trenger et helt nytt regime for konsesjoner og saksbehandling som beskytter de områdene som er igjen.

Våre organisasjoner har gått sammen om et omfattende innspill til regjeringen om hvordan vi kan sikre en mer naturvennlig politikk for vindkraft. Vi foreslår blant annet følgende endringer i konsesjonssystemet:

  • Det bør være likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene i konsesjonsprosessen, slik at miljømyndighetenes anbefalinger i større grad kan bli avgjørende.
  • Kravene til miljøfaglige utredninger må skjerpes, med tydelige krav til kompetanse hos utreder og til metoder som brukes.
  • Prosessen må kreve medvirkning fra berørte parter på et tidligere tidspunkt og i større grad enn i dag, i tråd med både nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.
  • Det må være mulig å gi tidlig avslag til vindkraftprosjekter.
  • Det må strammes kraftig inn i tiden fra konsesjon blir gitt til utbygging starter, slik regjeringen har gitt signaler om, og forlengelser må ikke gis rutinemessig slik det gjøres nå.

Vi forventer at våre innspill blir fulgt opp når energimyndighetene ser på konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Uavhengig av om man mener Norge trenger landbasert vindkraft eller ikke, må det være regjeringens oppgave å sørge for et konsesjonssystem som sikrer naturen vi alle er så glad i og stolte av.

Våre organisasjoner hjelper dem gjerne.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv
Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening
Eldar Berli, generalsekretær i Norsk Jeger- og Fiskeforening
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet
Christian Steel, generalsekretær i Sabima
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82