Ber ESA vurdere norsk vannkraft

160 kommuner og seks frivillige organisasjoner peker på mangler i regjeringens oppfølging av vanndirektivet.

Foto fra Stølsåna i Lysebotn i Ryfylke: Alv Arne Lyse

I dag, fredag 16. juni, sendte LVK – Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, Norske Lakseelver, Norsk Friluftsliv, DNT, Naturvernforbundet, NJFF og Sabima et felles brev til EØS-landenes overvåkingsorgan (ESA) der vi forklarer de mange svakhetene og unøyaktighetene i regjeringens redegjørelse for hvordan Norge sikrer gjennomføring av vanndirektivet i vannkraftpåvirkede vassdrag.

Vanndirektivet er en del av EØS-avtalen, og ble innført i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) i 2007.

Les brevet her

Vi tar blant annet opp problemet med gamle konsesjoner som mangler kobling til vanndirektivet og de mange konsesjonsløse anleggene der kravene for innkalling for konsesjonsbehandling er urimelig høye. Dette henger også sammen med tidligere arbeid koblet til vanndirektivet, omtalt her på vannportalen.no, og i denne artikkelen om EUs taksonomi.

Kategori: Vann, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82