Slik kan kommunen din bekjempe fremmede arter

Er du kommunal miljørådgiver, naturforvalter eller planlegger? Her kan du få inspirasjon til å bekjempe fremmede arter. Også du som jobber i avfallsbransjen, bygg- og anleggsbransjen eller i en frivillig organisasjon kan få nyttige tips fra vår guide her:

Illustrasjonsfoto: Økosystem

Hvorfor er det viktig å bekjempe fremmede arter

Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt.

Import av arter har medført store endringer i norsk natur. Arter kommer til landet både tilsiktet og utilsiktet.

Når en fremmed art begynner å dominere og artene rundt seg, får vi et fattigere naturmangfold.

Vi trenger en mangfoldig og robust natur, for at alle sykluser og systemer i naturen skal fungere, slik som å ha rent vann og luft, mat og et godt klima.

Vi trenger naturen i god behold for å takle de klimaendringene som kommer i tiårene fremover.

Vi nå gjøre gode lokale tiltak, for å sikre levedyktige bestander av arter, og fungerende økosystemer.

Endringene for naturmangfoldet skjer i kommunen. Derfor må tiltakene skje lokalt.

Vi trenger mer fremmedfrykt:

Hvordan bekjempe fremmede arter? 

Fjerne fremmede arter som utgjør en trussel mot viktig naturmangfold i kommunen. Her gjelder det å:

 • Håndtere hageavfall godt.
 • Opplyse befolkning og bedrifter som jobber med jordmasser
 • Ha rutiner med jordmassehåndtering, overvåking og identifisering, og ha bestemmelser som setter vilkår til bedriftene
 • Gjenta tiltak, minst hvert 2-3 år
 • Sette inn flere ressurser på tidlig oppdagelse
 • Hindre spredning av nye fremmede arter

Her bekjempes kjempebjørkekjeks.

Hva skal til for å lykkes? 

 • Ha ansatte som har tid, kompetanse og kapasitet  til å gjøre en langsiktig innsats. Der det er engasjement og ildsjeler skjer det store saker.
 • Iverksette Informasjonstiltak, til hageeiere, avfallsmottak, entreprenører, befolkningen
 • Fjerne problem-arter som truer viktig naturmangfold
 • Kartlegge viktig naturmangfold. Har kommunen et eget økologiske grunnkart?»
 • Kartlegge spredning av fremmede arter – definere problem-arter spesielt for kommunen.
 • Forankre arbeidet politisk
 • Avsatte midler i budsjett
 • Godt samarbeid med fylkesmann, entreprenører, avfallsmottak, innbyggere, frivillige
 • Stille gode/strenge krav til massehåndtering
 • Huske på temaet i annet arbeid: forankret bredt i kommunen, på tvers av sektorer som park/idrett/plan/næring/skogbruk/landbruk/skole/transport/avfall/forurensing
 • Samarbeide med vannregion om tiltak i/rundt vannstrengen
 • Sjekk muligheter for tilskudd

Hvor skal vi fjerne? Hva skal vi fjerne?

Det er lurt å starte med å få oversikt over hvor det er viktigst å fjerne fremmede arter. Vi kan ikke fjerne alt. Noen arter har spredt seg så mye nå, at vi kun kan gå inn og begrense der de enten truer viktig natur, ødelegger for tur og friluftsliv eller for en bærekraftig drift av skog- og landbruk.

Truer fremmede arter viktige naturtyper eller truede arter i din kommune? I kombinasjon med kartlegging av naturmangfold i kommunen, få med deloppdrag for å kartlegge om hvorvidt viktige funn blir truet av fremmede arter.

 

Disse norske truede artene trues

 • Elvesandjeger
 • Ask
 • Klåved
 • Murvevkjerring
 • Piggishavsreke
 • Edelkreps

Ler mer om hvordan norske arter trues

Eksempler på viktige områder å kartlegge for fremmede arter:

 • Verneområder: Her har fylkesmannen og SNO ansvar for å fjerne fremmede arter. Hvordan står det til med buffersoner?
 • Finnes det det kommunalt viktige nasjonale, regionale og lokalt truede arter ?
 • Finnes det prioriterte arter og kan man kanskje søke om skjøtselsmidler?
 • Er det mulighet å søke om skjøtselsmidler for utvalgte naturtyper?
 • Kystlandskap
 • Langs vassdrag. Hvordan jobber kommunen sammen med vannregionen – kan dere få til tiltak sammen?
 • Kulturlandskap: Fins det mulighet for samarbeid med bønder?
 • Skog: samarbeid med grunneiere og skog/landbruksavdelingen. Truer noen fremmede arter skogslandskapet? Noen karplanter kan skape dominans langs kanten av skogen
 • Ferdselsårer er «gode spredningsveier»  Hvilke tiltak gjøres langs veier? Har dere gode rutiner for kantslått?

Sjekkliste:

 • Er det registrert funn av svartelistede arter i kommunen?
 • Er det gjennomført kartlegging av fremmede skadelige arter i kommunen?
 • Har fylket en handlingsplan for fremmede arter ? Sier den noe om arter som skal prioriteres i kommunen?
 • Har kommunen oppdaterte kart med informasjon om viktige naturtyper/økosystemer og truede arter?
 • Har dere ansatte med biologi/naturmangfold-kompetanse og kapasitet i kommunen? Om ja, koble de på arbeidet og be om mer tid og ressurser til å samarbeide!
 • Har vi historisk oversikt over arealendringer?

DENNE SIDEN OPPDATERES MED FLERE TIPS OG KONKRET VEILEDNING. 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Norith Eckbo

Senior politisk rådgiver

E-post: norith.eckbo@sabima.no

Telefon: 97 16 10 19