Miljøsertifisering av norsk skogbruk

Miljøsertifisering av skogbruk skal forsikre kjøperne av trevirkebaserte produkter, som planker, papp, papir, møbler og grillkull, om at hogsten er gjennomført på en miljøvennlig måte. Sabima mener at FSC-standarden er bedre enn PEFC-standarden som brukes i dag.

artsjakt natur finner kjukke

Nesten alt norsk skogbruk er miljøsertifisert. Det vil si at det følger en rekke regler for hvordan hogst gjennomføres. En sertifiseringsordning innebærer også et system for å etterprøve at det følges opp i praksis.

Det er frivillig for skogeier å være med i en miljøsertifiseringsordning, og det er ikke myndighetene som sjekker om sertifiseringsreglene følges, men uavhengige kontrollører. Skogeiere er imidlertid i praksis avhengig av å være miljøsertifisert for å i det hele tatt få solgt tømmeret sitt i Norge.

I Norge er den såkalte PEFC-standarden dominerende, men FSC-standarden er i ferd med å få fotfeste.

Sabima anbefaler FSC-standarden

Sabima har deltatt i forhandlinger både om PEFC-standarden og FSC-standarden. Sammen med WWF fikk Sabima gjennomslag for at vi trengte en norsk FSC-standard, som er en sertifiseringsordning med strengere krav på mange områder og som har tydeligere krav til demokratisk deltakelse enn PEFC. Det har lenge vært noen få skogeiere på Østlandet og Sørlandet som har vært FSC-sertifisert, men de måtte bruke en internasjonal versjon av FSC som ikke var så godt tilpasset norske forhold. I 2022 ble endelig en norsk FSC-standard godkjent. Her er noen av områdene der FSC er strengere enn PEFC:

  • Kartfesting av 10 prosent «bevaringsnettverk», hvorav 5 prosent skal være helt i fred og 5 prosent kan forvaltes, men slik at det likevel er til beste for naturmangfoldet.
  • Forbud mot bruk av utenlandske treslag, og strenge regler for bruk av norsk gran utenfor granas naturlige utbredelsesområde i Norge.
  • Krav til mer bruk av lukkede hogstformer i stedet for flatehogst, samt andre landskapshensyn.
  • Tydeligere krav til å sette igjen kantsoner og biologisk verdifulle trær.
  • Sterkere hensyn til myr og sumpskog.
  • Strengere krav til dokumentasjon av de valgene som tas i praktisk skogbruk.

Du kan bidra til å øke bruken av FSC-sertifisering ved å velge produkter som har FSC-stempel, spørre etter FSC-sertifiserte produkter når du handler papir og materialer, eller ta opp på din arbeidsplass om dere kan velge FSC når dere handler.

Levende skog og PEFC

Fram til 2010 deltok Sabima i forhandlinger og arbeid for å forvalte en sertifiseringsstandard som da het “Levende skog”. Sabima trakk seg i 2010 ut av forhandlingene om Levende skog-ordningen fordi skogeierne ikke fulgte opp tidligere løfter, og fordi fremdriften var for langsom. Vi kunne rett og slett ikke være med og ta ansvar for sertifiseringen. Etter bruddet ble ordningen videreført under navnet ‘PEFC Norsk Skogstandard’.

Sabima mener samarbeid med skognæringen og forsterkede krav til skogbruk er nødvendig for å redde biomangfoldet på de store skogarealene som ikke vernes. Derfor ble vi sammen med WWF, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv og Zero i 2020 med på arbeidet med å revidere PEFC-standarden. Dette har bestått i mange og harde forhandlingsmøter, og i 2022 ble forhandlingene sluttført – og den nye standarden gjelder fra mars 2023.

Sabima mener fortsatt ikke PEFC-kravene er strenge nok, men gjennom forhandlingene fikk vi til viktige forbedringer på mange områder – som strengere krav til nøkkelbiotoper, høyere ambisjoner om lukka hogster, noe bedre hensyn til rovfugler og tiurleiker og mer krav om dokumentasjon. Det blir nå viktig å følge med på om de økte ambisjonene følges opp i praksis.

Kategori: Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82