Miljøsertifisering av norsk skogbruk

Miljøsertifisert skogbruk skal forsikre kjøper om at hogsten er gjennomført på en miljøvennlig måte. Sabima mener at FSC-standarden er bedre enn PEFC-standarden som brukes i dag.

artsjakt natur finner kjukke

Det meste av norsk skogbruk er miljøsertifisert, Det vil si at det følger en lang rekke regler for hvordan hogst gjennomføres. En sertifiseringsordning innebærer også et system for å etterprøve at det følges opp i praksis.

Det er frivillig for skogeier å la seg miljøsertifisere, og det er ikke myndighetene som sjekker om sertifiseringsreglene følges – men uavhengige kontrollører. Skogeiere er imidlertid i praksis avhengig av å være miljøsertifisert for å i det hele tatt få solgt tømmeret sitt.

I Norge er det særlig den såkalte PEFC-standarden som brukes. 

Sabima vil ha FSC-standard

I dag deltar Sabima i forhandlinger om FSC-standarden, som er en strengere standard med tydeligere krav til demokratisk deltakelse enn PEFC. Tidligere forsøk på å fremforhandle en norsk FSC-standard har strandet, men vi håper å kommer til en løsning nå. Noen viktige krav til skogsertifiseringen er:

  • Kartfesting av 5 prosent nøkkelbiotoper som ikke skal hogges
  • Forbud mot bruk av fremmede treslag
  • Mer bruk av lukkede hogstformer i stedet for flatehogst, og andre landskapshensyn
  • Tydeligere krav til å sette igjen kantsoner og biologisk verdifulle trær
  • Sterkere hensyn til myr og sumpskog

Levende skog

Fram til 2010 deltok Sabima i forhandlinger og arbeid for å forvalte en sertifiseringsstandard som da het “Levende skog”. Sabima trakk seg ut av forhandlingene om Levende skog-ordningen fordi skogeierne ikke fulgte opp tidligere løfter, og fordi fremdriften var for langsom. Vi kunne rett og slett ikke være med og ta ansvar for sertifiseringen. Sabima mener at et samarbeid med skognæringen er helt nødvendig for å redde biomangfoldet på de store skogarealene som ikke er vernet.

Kategori: Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

christian Steel

Christian Steel

Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82