Miljøsertifisering av norsk skogbruk

Miljøsertifisert skogbruk skal forsikre kjøper om at hogsten er gjennomført på en miljøvennlig måte. Sabima mener at FSC-standarden er bedre enn PEFC-standarden som brukes i dag.

artsjakt natur finner kjukke

Det meste av norsk skogbruk er miljøsertifisert, Det vil si at det følger en rekke regler for hvordan hogst gjennomføres. En sertifiseringsordning innebærer også et system for å etterprøve at det følges opp i praksis.

Det er frivillig for skogeier å la seg miljøsertifisere, og det er ikke myndighetene som sjekker om sertifiseringsreglene følges – men uavhengige kontrollører. Skogeiere er imidlertid i praksis avhengig av å være miljøsertifisert for å i det hele tatt få solgt tømmeret sitt i Norge.

I Norge er det særlig den såkalte PEFC-standarden som brukes. 

Sabima vil ha FSC-standard

I dag deltar Sabima i forhandlinger om en norsk FSC-standard, som er en strengere sertifiseringsordning med tydeligere krav til demokratisk deltakelse enn PEFC. Tidligere forsøk på å fremforhandle en norsk FSC-standard har strandet, men vi er nå svært nær å komme i mål. Noen viktige krav til skogsertifiseringen er blant annet:

  • Kartfesting av 5 prosent nøkkelbiotoper som ikke skal hogges
  • Forbud mot bruk av fremmede treslag
  • Mer bruk av lukkede hogstformer i stedet for flatehogst, og andre landskapshensyn
  • Tydeligere krav til å sette igjen kantsoner og biologisk verdifulle trær
  • Sterkere hensyn til myr og sumpskog

Levende skog og PEFC

Fram til 2010 deltok Sabima i forhandlinger og arbeid for å forvalte en sertifiseringsstandard som da het “Levende skog”. Sabima trakk seg i 2010 ut av forhandlingene om Levende skog-ordningen fordi skogeierne ikke fulgte opp tidligere løfter, og fordi fremdriften var for langsom. Vi kunne rett og slett ikke være med og ta ansvar for sertifiseringen. Etter bruddet ble ordningen videreført under navnet ‘PEFC Norsk Skogstandard’.

Sabima mener samarbeid med skognæringen og forsterkede krav til skogbruk er nødvendig for å redde biomangfoldet på de store skogarealene som ikke er vernet. Derfor ble vi i 2020 med på arbeidet med å revidere PEFC-standarden. Dette består i mange og harde forhandlingsmøter, og vi er spente på å se hvor gode forbedringer vi klarer å bidra med å få på plass.

Kategori: Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82