Bedre vannmiljø med vassdragsrestaurering

Vi må reparere mer av den naturen vi har ødelagt!

Hvorfor og hvordan restaurerer man vassdragsnatur?

Les her!

Tilbake til god tilstand

Hvis vi skal stanse tapet av biologisk mangfold, og dempe konsekvensene av klimaendringene, må vi restaurere noe av den naturen vi har ødelagt.

Elvene, bekkene, deltaområdene, flommarkene og myrene er mange steder ikke lenger levende elementer i landskapet hvor moser, karplanter, fisk og fugl kan leve. De er rett og slett borte, enten som rør i bakken, nedbygd, tørket ut eller demmet opp og fjernet helt. Evnen til å frakte vann og næring over avstander, forme landskapet, rense vann og gi levesteder for fisk og andre dyr er gått tapt.

Disse inngrepene ble gjort på en tid da man tenkte veldig annerledes om viktigheten av natur og naturmangfold. En tid da man ikke visste at naturen har en tålegrense før mangfoldet forsvinner. Nå vet vi bedre! Vi har nå mye kunnskap om hvordan vi kan rette opp i noen av skadene vi har gjort i naturen:

Med god problemkartlegging, innsats fra flere hold, lokalt engasjement og kunnskap, litt midler og miljøinteresserte maskinførere kan vi gjøre noe med problemene vi har skapt for laks og elvemusling, øyenstikkere og trekkfugler.

Les om vassdragsrestaurering!

Se et fantastisk foredrag der Ulrich Pulg forteller om miljøtiltak i vassdrag!