Frivillig innsats over flere år reddet myrå!

Iherdig, tålmodig og frivillig innsats for naturen vår: Over flere år har en bred og lokal dugnadsgruppe møysommelig restaurert Vedemyrå på Jæren.

I tre år gjennomførte 5. trinnet ved Byfjord skole årlige ryddinger av oppslag (bjørk, rogn, kristtorn). Dette ble kombinert med undervisning.

Lenge leve ildsjelene og frivilligheten!
Rundt omkring i landet finnes det foreninger og organisasjoner for enhver smak, og det finnes mange som engasjerer seg for sin nærnatur. For det er jo de som bor nær naturen som først ser når elva går tørr, bekken forsvinner og myra gror igjen.

Det er heldigvis også mange foreninger og enkeltpersoner som står på for å gjøre noe med problemene! Som skriver leserinnlegg, høringsbrev, sprer kunnskap og skaper engasjement.

Møt dugnadsgruppa i Naturvernforbundet Nord-Jæren på Vedemyrå i Stavanger!

Restaurering av Vedemyrå - tungt, tidkrevende og møysommelig. TAKK til frivillige som gjør slikt arbeid for naturen vår.

Dugnadsgruppa i Naturvernforbundet består av daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring, ansvarlig for Besøkssenter våtmark Jæren,  grunneier Stavanger kommune samt en gruppe fra Solborg Folkehøgskole.

Dugnadsgruppa jobber utelukkende med å restaurere sjeldne eller truede naturtyper, som er truet av gjengroing eller beplantning. Dugnadsgruppas strategi er å gå løs på prosjekter som det er mulig å realisere uten bruk av store midler eller tungt utstyr.

Denne gangen var det Vedemyrå i Stavanger kommune dugnadsgruppa tok fatt på.

Inntil midten av 1960-tallet var Vedemyrå i Tasta bydel  beiteområde for ungdyr av storfe. Myra var den gang åpen og intakt. Siden ble arealene vest, sør og nord for myra bygd ut til boliger. Myra med tilgrensende arealer ble omregulert til friområde og beplantet med buskfuru.

Slik så Vedemyrå ut før det frivillige restaureringsprosjektet startet.

Vedemyrå er en fattigmyr med grunnlendte partier med kystlynghei. Myra er omgitt av bjørkeskog i øst og planteskog i vest. Myra er den siste gjenværende myra i sitt slag i gamle Stavanger kommune (Fra 2020 ble kommunene Rennesøy og Finnøy fusjonert med Stavanger).

Vedemyrå var i ferd med å gro igjen som følge av plantingen av buskfuru. I 2011 søkte dugnadsgruppa grunneieren, Stavanger kommune, om tillatelse til å rydde myra. Samtidig ble myra botanisert av Svein Imsland fra Norsk Botanisk Forening.

I 2012 startet ryddingen på dugnad. Prosjektet trakk også til seg naboer til myra pluss en gruppe fra Solborg FolkehøgskoleAlt virke ble tatt ut av myra og enten brukt til ved eller flisekuttet.

Gjennom prosjektet gir vi naturvernere muligheten til å gjøre en konkret innsats for det lokale naturmangfoldet. Prosjektene gir raske og synlige resultater og har brei folkelig og politisk støtte, sier Erik Thoring,  daglig leder Naturvernforbundet i Rogaland

Prosjektet fikk stor støtte fra politikere, presse og lokalbefolkning. Kommunen gikk inn med 350 000 kroner som ble brukt på et firma som ryddet den nordlige delen av myra. I 2017 hyret dugnadsgruppa en arbeidsledig anleggsgartner som fortsatte rydding slik at myra i dag utgjør ca 14 dekar.  

Alt virke ble tatt ut av myra og brukt til ved eller flisekuttet.

Daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring, har disse gode rådene til frivillige som ønsker å sette i gang et restaureringsprosjekt:

  • Ikke gap for høyt. Prosjektet bør ha en innsatsperiode på maks to-tre år
  • Legg vekt på det sosiale.
  • Vær inkluderende. Sørg for at alle som deltar kjenner på eierskap til prosjektet.
  • Informer fortløpende. Involver alle i prosjektets progresjon og om kontakten med grunneier.
  • Skryt av innsatsen – enten den er stor eller liten.
  • Ikke still krav til innsats, det kan være ekskluderende.
  • Ikke stress i forhold til målene, men fokuser på framskrittene enten de er små eller litt større.
  • Del veden mellom deltakerne. Det er en fin form for honorering av innsatsen.

Og sist men ikke minst: Pausen rundt bålet er viktig!

… avslutter Erik Thoring fra dugnadsgruppa, som i tillegg til Vedemyrå, har restaurert en kystlynghei og en hekkeholme for hettemåker.

Bålkosen er viktig når man skal restaurere natur!