Farlig angrep på naturmangfoldloven

Vår tid er preget av dramatisk og omfattende tap av arter. Naturens rettssikkerhet er under press i mange land. Nå utfordrer også norske politikere vår miljølovgivning.

Illustrasjoner lover og regler

Dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen fredag 14. februar 2020.

I 2020 skal verden forhandle frem en ny naturavtale for å stanse tap av natur som skjer i rekordfart. Norge skal ta en aktiv rolle for å få til en forpliktende og effektiv avtale. Da er det ubegripelig at den politiske debatten hjemme handler om å svekke beskyttelsen av naturen.

Flere av partiene på Stortinget har varslet at de ønsker å gjøre endringer i  naturmangfoldloven for å gjøre det enklere å skyte norske rovdyr. De endringene som nå diskuteres vil svekke naturmangfoldloven og bryte Norges internasjonale forpliktelser til å ta vare på sårbar natur.

Det konkrete forslaget som nå ligger på bordet innebærer å innføre en bestemmelse som bryter Bernkonvensjonen, og som ikke minst gjør naturmangfoldloven irrelevant, kun for et fåtall arter. Som en konsekvens av en slik lovendring vil Norge i praksis, måtte si opp Bernkonvensjonen.

I vår tid – med omfattende tap av natur og naturgoder – bør vi sette søkelys på tiltak som styrker, ikke svekker, naturen vår. Vi trenger politikere som spiller på lag med naturen.

Sabima
WWF Verdens naturfond
NOAH – For dyrs rettigheter
Naturvernforbundet
Greenpeace
Natur og Ungdom

Kategori: Innlegg, Rovdyr, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82