Bønder må ta klimagrep som monner

Regjeringen foreslår at det skal bli forbudt å nydyrke myr. Det er et klimatiltak bøndene bør bli med på, skriver generalsekretær Christian Steel i Nationen.

Forskrift om nydyrking er på høring, og regjeringen foreslår at det skal bli forbudt å nydyrke myr. Det mener vi er et bra miljø- og klimatiltak, som bøndene bør bli med på. Det blir de til vår overraskelse foreløpig ikke.

Nydyrking av myr medfører klimagassutslipp, samtidig som nydyrka myr gir dårlig matjordkvalitet. Myrjord kan ikke brukes til å dyrke korn, kun til grasproduksjon. Et bærekraftig norsk landbruk betinger bruk av eksisterende grasressurser. Kjøttforbruk basert på oppdyrka myr er alt annet enn bærekraftig. For å sikre norsk matproduksjon i framtida, trenger vi ikke å dyrke myr. Det vi trenger, er et sterkt jordvern, og at vi hindrer gode beitemarker i å gå ut av drift. De siste årene har det i snitt blitt nydyrka 2600 dekar myr hvert år, samtidig som mellom 10 000 og 15 000 dekar dyrka mark har blitt omdisponert til andre formål. Dette matjordtapet er det store problemet vi har i Norge, ikke at vi stanser å nydyrke myr.

Landbruket har selv satt i gang kampanjen 100 klimaløsninger i jordbruket. Alt fra mer klimasmart kraftfôr til fossilfri rundballeplast er tiltak som gjør landbruket mer klimavennlig. Felles for tiltakene er at ingen av dem monner like mye som å la være å nydyrke myr. Et forbud mot nydyrking av myr tilsvarer en årlig utslippsreduksjon i 2050 på mellom 3 og 6 prosent av jordbrukets klimautslipp. Reduksjonen i utslipp ved et forbud mot nydyrking av myr tilsvarer summen av om fossilt drivstoff i maskinpark og til oppvarming ble faset ut. Å la myra ligge er det enkleste klimatiltaket for landbruket.

Et forbud mot nydyrking av myr vil påvirke noen få bønder som ellers vil få ekstra kostnader med å utvide drifta. Et forbud har likevel så mange fordeler at det må veie tyngre. Å la myra være i fred er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samfunnet tjener 500 kr per dekar hvert år på at karbonet blir liggende i myra. I tillegg bevarer vi myrenes naturlige flomdemping og levestedet for mange arter, noe vi alle vil tjene på i en framtid med mer nedbør.

Med kampanjen 100 klimaløsninger i jordbruket gjør landbruket en god innsats for å gjøre seg selv mer klimavennlig. Å gå inn for et forbud mot nydyrking av myr må også bli en del av landbrukets innsats.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82