Anmelder forvaltningsmyndigheten for brudd på naturmangfoldloven

– Når natur med landets strengeste vern ødelegges, stikk i strid med lovverket som skal beskytte den, og dessuten av myndigheten som skal forvalte denne verdifulle naturen, må det bli en sak for politiet, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

I januar 2020 ble det hogd i Vardåsen naturreservat, langs Botnertjernets sørøstside, i Moss kommune.

Sabima har anmeldt både entreprenøren som utførte hogsten, grunneier som tiltakshaver og ikke minst Moss kommune, som har forvaltningsansvaret for Vardåsen naturreservat. De er alle anmeldt for brudd på naturmangfoldloven og verneforskriften.

– Vi mener saken er av stor prinsipiell betydning. Hvilket vern har egentlig naturverdiene i et naturreservat? Kan man gjøre hva man vil, så lenge man kaller det “skjøtsel”? Denne hogsten kan umulig være lovlig, sier Steel.

Beskyttende kantsone er eliminert

Hogsten har så godt som eliminert en kantsone mellom Larkollveien og Botnertjernet, inne i naturreservatet.

Sabima mener inngrepet er et klart brudd på verneforskriften, som sier at: «Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse».

Videre er dyrelivet skadelidende, også det brudd på forskriften: «Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse».

I tillegg til den direkte naturødeleggelsen, fører tiltaket til økt belastning for naturreservatet og for Botnertjernet. Når trærne er fjernet, blir det mer støy, avrenning, lysforurensning og luftforurensning fra Larkollveien.

– Kantsonens funksjon som buffer mot veien er helt ødelagt av dette tiltaket, og det vil ta mange år å gjenskape en kantsone med tilsvarende kvalitet, sier Christian Steel.

Vannkvaliteten i Botnertjernet påvirkes også negativt av mye nytt hogstavfall som nå ligger ut i vannet.

Kan ikke kalles skjøtsel

Moss kommune ved skogbrukssjefen kaller inngrepet i naturreservatet for «nødvendig skjøtsel av kantsonen». I virkeligheten er det hogd ca. 500 trær i kantsonen inne i reservatet. Kun rundt 70 trær, hvorav bare tre livsløpstrær, står tilbake.

Hogsten er gjennomført som en helt ordinær skogshogst og går langt utenfor det som med rimelighet kan omtales som skjøtsel av en kantsone i et naturreservat.

Området slik det så ut så sent som i september 2019 kan oppleves via Google Streetview.

– Det virker som Moss kommune ikke har forstått hva som er hensikten med et skogvernområde. Begrunnelsen for denne “skjøtselen“ var delvis å påvirke hvordan skogen var sammensatt, mens skogvernområder er satt av for å legge til rette for fri utvikling på naturens egne premisser. Nå må man starte på nytt og det vil ta mange år før man har gammel skog igjen, sier Steel.

Les hele anmeldelsen med begrunnelser her.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82