Tilskuddsordninger for ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet

Landbruks- og miljøforvaltningen har en rekke tilskuddsordninger som skal bidra til ivaretakelse av kulturlandskapet. Vi har laget en oversikt over de mer spesifikke tilskuddsordningene som har ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet eller arter som lever i dette landskapet som sitt primære formål, eller som et av sine hovedformål. Tilskuddene er en viktig del av myndighetenes støtte til bønder for å ivareta viktige naturverdier og gjøre det lønnsomt å skjøtte det artsrike kulturlandskapet.

Det finnes også mer generelle tilskudd som er relevante for ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet, som ikke er tatt med i oversikten. Dette gjelder for eksempel tilskudd for dyr på beite, areal- og kulturlandskapstilskudd. Vi tar forbehold om endringer i tilskuddsordningene og at relevante ordninger kan ha blitt utelatt.

Her finner du filmer som vi har laget sammen med Naturvernforbundet om bønder som får tilskudd for å ivareta det artsrike kulturlandskapet.

Landbruksforvaltningens tilskudd

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Her finner du Landbruksdirektoratets omtale av Regionalt miljøtilskudd. 

Søknadsfristen er 15. oktober i alle fylker i 2023. Søknad sendes via: Altinn – Søknad om regionalt miljøtilskudd.

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Statsforvalteren i fylkene får tildelt en økonomisk ramme gjennom jordbruksoppgjøret, og bestemmer selv hvilke tiltak og tiltaksklasser som skal inngå i det regionale miljøprogrammet. Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i ditt fylke. Statsforvalteren setter også tilskuddssatsene. Før du søker må du vite hva slags tiltak du kan få tilskudd for i ditt fylke, og forsikre deg om at du oppfyller vilkårene. Dette finner du i veiledningsheftet fra Statsforvalteren i ditt fylke. Du kan eventuelt kontakte kommunen din for å få informasjon om hva du kan søke tilskudd for. Kommunen kan også hjelpe deg med søknaden. Tiltakene er innen følgende hovedområder: redusere forurensning til vann og luft, ivareta kulturlandskap og kulturminner, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta naturmangfold. Under har vi listet opp og lenket til de mest relevante tilskuddene for ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet.

Drift av bratt areal
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark
Slått av verdifulle jordbrukslandskap
Skjøtsel av [åkerholmer og gårdsdammer]
Slått av [slåttemyr og slåttemark]
Beiting av kystlynghei
Brenning av kystlynghei
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
Skjøtsel av trua naturtyper
Skjøtsel av styvingstrær
Soner for pollinerende insekter
Friarealer for gås i Trøndelag og Nordland
Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Her finner du Landbruksdirektoratets omtale av spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Det er kommunen som fastsetter prioriteringer, satser og søknadsfrist. Tilskuddene skal gå til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Tiltak det kan søkes om tilskudd til kan være ivaretakelse av kulturminner, kulturmiljøer og videreføring av kulturarv (kunnskap, tradisjoner og teknikker). Miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

For mer informasjon om hvilke arealer og hvilke type tiltak som er berettiget tilskudd, prioriteringer, satser m.m. i din kommune, se kommunens retningslinjer for tilskuddet og kommunens utlysning.

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Beskrivelse av ordningen hos Landbruksdirektoratet. 
Tilskuddet går til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som bidrar til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. 51 områder er med i ordningen med Utvalgte kulturlandskap. Det er kun de utvalgte områdene som kan søke om tilskudd.
Søknadsskjema finnes her.

Bevaringsverdige husdyrraser

Beskrivelse av ordningen hos Landbruksdirektoratet.

De gamle husdyrrasene bidrar med viktig genetisk variasjon og i tillegg er de gamle, norske husdyrrasene nøysomme, kommer seg lettere rundt i ulent terreng og har mindre marktrykk. Dette gjør de tradisjonelle storfe- og småferasene særlig nyttige som beitedyr i det artsrike kulturlandskapet.

Frist: del 1: 15. Mars. Del 2: 15. oktober

Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene

Beskrivelse av ordningen hos Landbruksdirektoratet.

Gjelder tiltak som bidrar til å styrke landbruket i de fire verdensarvområdene Vegaøyan, Vestnorsk fjordlandskap og Røros bergstad og Circumferensen. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til.

Miljøforvaltningens tilskudd

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for tilskuddsordningene for trua natur, trua naturtyper, ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap som du finner her.

Miljøforvaltningen har fire tilskuddsordninger som er særlig aktuelle for det artsrike kulturlandskapet. Samtlige har søknadsfrist 15. januar og søknader leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Maja Aarønæs

Senior politisk rådgiver

Naturforvalter

E-post: maja.aaronas@sabima.no