Læring i elvekanten

Bekker og elvekanter er perfekte mål for ekspedisjoner, utforsking og læring for nysgjerrige i alle aldre.

Elvekanten byr på uendelige muligheter for å lære. Dere som ønsker å bruke elvekanten i undervisning får her gode tips og lenker til konkrete undervisningsopplegg dere kan bruke.

Mye mer enn naturfag

Langs elva kan vi åpenbart lære det helt konkrete, naturfaglige om arter, bekken som økosystem og miljøpåvirkning, blant annet.

Men vi kan også bruke elvekanten eller en bekk som læringsarena for andre fag.

I norsk eller engelsk kan kan elevene skrive og utforme plakater eller holde foredrag om hvordan naturen endrer seg med årstidene, eller om hva de ser og opplever på tur.

Alle klassetrinn kan «adoptere» en bekk eller en del av den og følge den gjennom skoleåret. Hva med å legge turer til bekken i kroppsøvingstimene, og kanskje bidra med litt plogging?

Vassdrag egner seg også som utgangspunkt for prosjektarbeid i historieundervisning – om hvordan bekken eller elven har blitt brukt gjennom tidene. Da kan man trekke inn fiske, små møller og sager, perlefiske, tømmerfløting, ferdselsårer langs vassdraget, bosetting, gårder og tettsteder, utvikling over tid og så mye mer.

Vassdragsnaturen kan selvfølgelig også være kilde til inspirasjon for bildekunst og håndverk – enten det er å hente materialer til kunstprosjekter der eller å tegne eller male  landskapsbilder, dyrene, trærne, Nøkken eller andre vesener som trives langs bekken.

Lenkesamling til undervisningsopplegg

Finn opplegget som passer din undervisning her. God fornøyelse!

Levende vassdrag

På siden levendevassdrag.no finner dere aktiviteter om vann og vassdrag tilpasset grunnskoler og videregående skoler. Ønsker dere undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser og forskningsoppgaver eller informasjon om hvordan adoptere en elv, er dette en god side å besøke.

Miljølære

På siden miljolare.no finnes mange undervisningsopplegg knyttet til vassdrag og kantvegetasjon. Vi har trukket frem noen her:

Arealtyper langs sjø og vassdrag

Bekkene og dammene

Strandtyper

Vannprogrammet

Smådyr i ferskvatn

På Miljølære finnes også nyttige artikler:

Verneverdier i vassdrag

Veibygging i strandsonen

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene

Vannkunnskap

vannkunnskap.no finnes blant annet et opplegg om miljøovervåking av bekk i nærområdet (pdf).

Natursekken

På natursekken.no kan man la seg inspirere av andres undervisningsprosjekter, her er noen om vassdrag:

Julelvprosjektet ved Austertana skole

Byafossen før og nå ved Byafossen skole

Elvemusling ved Fosslia skole

Elva som pedagogisk ressurs (Hegra)

Oppdage det biologiske mangfoldet ved vannkanten og i økosystemet i vann og vassdrag ved Fossen skole

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: