Sabimas innspill til statsbudsjettet 2018

Sabima jobber for å bevare mangfoldet i norsk natur. Les hva vi mener må inn i neste års statsbudsjett om Norge skal ha en effektiv og trygg naturforvaltning.

Mange av budsjettpostene i statsbudsjettet omhandler miljø, og Sabima kommer hvert år med innspill til hva som bør prioriteres. For 2018, mener vi det er viktig å prioritere penger til skogvern, vannforvaltning, kulturlandskap, kunnskap om norske arter og tiltak for å få bærekraftige bestander av de mest trua artene våre.

I tillegg mener vi det må kuttes i miljøfiendtlige subsidier som fører til hogst av gammelskog.

Her er våre fem hovedinnspill:

Styrk skogvernet

Øke bevilgningene til skogvern med 308 millioner kroner. (Kap. 1420, post 35)
Vi har bare vernet litt over 3 prosent av den produktive norske skogen. Det boreale skogbeltet, som nesten all norsk skog er en del av, har verdens største karbonlager, og halvparten av de trua artene i norsk natur hører hjemme i skog. Skal vi redde klimaet og bevare naturmangfoldet, er vesentlig økt skogvern noe av det viktigste. Stortinget har satt et mål om 10 prosent skogvern.

Bevar vår mest trua natur

Øke bevilgningene til å ta vare på vår mest trua natur med 40 millioner kroner (Kap 1420, post 21 og 82). Om lag 2400 arter og over 40 naturtyper i Norge er trua og trenger en aktiv redningsaksjon. Om det ikke bevilges mer penger til vern og skjøtsel av trua natur, vil den bli borte over de neste tiårene.

Økologisk grunnkart

Øke bevilgningene til naturkartlegging med 75 millioner kroner. (Kap. 1410 post 21)
Med regjeringens mål om økt utbygging og redusert planleggingstid, stiger behovet for kunnskap om hvor vi finner den mest verdifulle naturen i Norge. Med mer kartlegging av natur, kan vi få på plass et fullstendig kart over denne naturen: et «økologisk grunnkart». Kartet vil bidra til å bevare natur som er særlig viktig for biologisk mangfold i Norge, gjøre planprosesser mer effektive og dempe konflikter.

Et bedre vannmiljø

Øke bevilgning til vannforvaltning med 130 millioner kroner (Kap. 1420, post 70 og 22 og 1410, post 21). Det er nå, i perioden 2016-2021, vi skal gjennomføre vanndirektiv og vannforskrift i form av faktiske tiltak. Derfor må vi nå iverksette miljøforbedrende tiltak, bedre kunnskapsgrunnlaget og opprettholde arbeidet i vannområdene.

Flere utvalgte kulturlandskap

Øke bevilgning til utvalgte kulturlandskap med 25 millioner kroner (kap. 1420, post 81 og kap 1150 post 50). Utvalgte kulturlandskap er en samarbeidsordning mellom myndigheter, grunneiere, frivere og frivillige, som fungerer særs godt. En utvidelse av ordninga vil sikre at vi tar vare på flere nasjonalt viktige og verdifulle kulturlandskap, og det artsmangfoldet de inneholder, som for eksempel pollinerende insekter.

Her kan du lese alle Sabimas innspill til statsbudsjettet for 2018, og vårt lengre innspill til landbruks- og matdepartementet.

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: