Landbruket må også ta myransvar

At det fortsatt kan byttes hytter på myr er ikke et argument for å ikke gå for et nydyrkingsforbud på myr. Les våre argumenter som møter landbrukets holdninger i debatten om lovforslaget om nydyrking.

Foto: Ragna Kronstad

Sabima jobber for å redde den norske myra. Nå har regjeringen endelig sendt et forslag om å forby nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften. Saken skal behandles av næringskomiteen på Stortinget  i løpet av kort tid. Landbruket mobiliserer for å stanse forslaget.

Vi har gått gjennom noen argumenter som har dukket opp i debatten og  presenterer her våre svar.

Påstand:

Urimelig å bare forby nydyrking og ikke annen omgraving og ødeleggelse av myr.

Sabimas argument:

Vi er helt enig! Derfor jobber vi også for å forby annen ødeleggelse av myr! Men det er ikke noe argument for å begynne med å forby nydyrking av myr. Dyrket myr utgjør nesten 1/3 av jordbrukets klimautslipp.

Påstand:

Det er ingen andre muligheter for å dyrke opp i mitt område.

Sabimas argument:

Vi kan forstå at det er et problem for enkelte bønder, men naturen setter mange rammer som man må akseptere. Noen steder er det også et tegn på at svært mye natur allerede er dyrket opp hvis det bare er myr som gjenstår, og det lille som er av gjenstående myr bør derfor bevares.

Påstand:

Matjord blir til stadighet bygd ned, og forbud mot nydyrking av myr vil gjøre det enda vanskeligere å skaffe erstatningsjord.

Sabimas argument:

Vi støtter landbruksnæringens kamp for å bevare matjord! Vi må bli arealnøytrale, og i langt mindre grad bygge ned arealer enn vi gjør i dag – og primært bygge der det er bygget fra før. Men et miljøproblem kan ikke løses ved å skape et annet. Dessuten legges det opp til en dispensasjonsordning som kan løse dette i spesielle tilfeller der omdisponering av matjord får alvorlige konsekvenser for bonden.

Påstand:

Dersom et gårdsbruk skal kunne opprettholdes eller vokse, vil det være økonomiske grenser for hvor langt man kan kjøre for å hente fôr.

Sabimas argument:

Igjen må man akseptere at naturforholdene setter grenser. Men især mener Sabima at vi må, med mer støtte fra staten, satse på å holde i hevd områder som er i ferd med å gå ut av bruk eller bli plantet til med gran.

Påstand:

Økt kjørelengde ved dårlig samlede dyrkingsområder gir økte klimautslipp.

Sabimas argument:

Ødeleggelse av en myr gir svært store klimautslipp og vil aldri kunne oppveies av økt kjøring lokalt.

Les mer her: Nydyrking av myr er helt unødvendig 

Les mer om hvorfor vi ikke har en eneste myr å miste.

Om myr og hyttebygging: Kjære utbygger, hvordan klarer du å ødelegge natur? 

 

 

Kategori: Myr, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no