La fuglene beholde rasteplassene, velg torvfritt!

Myr er rasteplasser for trekkfugler på vei nord eller sør. Her tar de en pause og spiser insekter, småkryp, frø og planter som de finner. Torvuttak fra myr gjør at fugler mister rasteplassen sin.

I myra er det et yrende dyreliv! Her finner fuglene insekter og frø, og de får som oftest være i fred. Derfor er myra viktig for svært mange fugler.

Den sky tranen for eksempel, som reiser fra Spania i februar og mars, hekker på myrer her i Norge. Tranen legger to egg, som den plasserer på en plattform av gress ute på den blauteste delen av myra – langt unna mennesker og rever. Det er på denne tiden av året tranene kommer til Norge. Noen av tranene har allerede tilbakelagt trekket fra Spania og er observert her i Skandinavia.

Orrfuglleiken foregår på myra, med trolske lyder om vårmorgenen. Det er et flott skue! Orrhanene er avhengig av å sette hverandre i stevne og avgjøre hvem som skal få rett til å pare seg med orrhønene. Både orrhøna og hunnen til tiur, røya, tar gjerne med seg de små ungene sine til fuktige drag i skogen og myrkanter der det er mye insekter å finne.

Dobbeltbekkasinen har også sin spillplass på myrer, vanligvis i bjørkebeltet i fjellet, der hannene med noen underlige boblelyder forsøker å imponere hunnene sent i tussmørket. Dobbeltbekkasinen er en trekkfugl. Den står på rødlista som «nær truet».

Myrhauk hekker ofte i de samme områdene som dobbeltbekkasinen. Den er truet i norge og står på rødlista som «sårbar».

Jordugla hekker i vierkjerr eller ved fjellmyrene våre. Hunnen legger eggene sine etter bare å ha sparket en liten grop i bakken på en tørr tue, og hun ligger og ruger mens hannen jakter på smågnagere. Også etter at ungene har klekket, er det hannen som gjør det meste av matsankingen. Byttet overleveres akrobatisk i lufta til hunnen, som så flyr ned til ungene med det. Om høsten trekker jorduglene til Sør- og Mellom-Europa.

I myrlandskapet i de dype skogene i Øst-Hedmark finnes den store slagugla hist og her. Den hekker gjerne i store uglekasser som er satt opp spesielt for den. Slaguglene kan være svært hissige ved reiret for å forsvare ungene. Derav navnet.

Dverggås er en av våre sjeldneste fuglearter og er rødlista som kritisk trua. Den hekker på myrer i Finnmark og er avhengig av intakte og uforstyrrede hekkeplasser for ikke å forsvinne fra Norge. De viktigste truslene mot dverggåsa finnes nok allikevel langs en lang og farefull trekkvei mot overvintringsområdene i Sørøst-Europa.

Fuglene spiller en viktig rolle i økosystemene våre blant annet ved at de regulerer insektbestandene. Verken for mange eller for få insekter er gunstig for blant annet mye av matproduksjonen i Norge. Fugler som er avhengige av myra for å overleve, forsvinner når myra ødelegges. Det er svært uheldig. Historisk sett er det gjort store skader på myrer i Norge, og de fleste lar seg ikke reparere. Det yrende mangfoldet av arter som finnes på myrene våre gjør naturen vår mer robust overfor klimaendringer. Ikke alle fugler vil overleve de varslede klimaendringene – derfor er det viktig at vi har mange forskjellige fugler. Vi har ingen å miste til dårlig forvaltning av myrene våre.

Fuglene trenger myra. Vi trenger fuglene. Velg torvfri jord! Her har du en guide til alternativene på markedet. 

Les mer om myra her. 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: