Tilskudd – Kartlegging av rødlistearter

Vil du bidra til å øke kunnskapen om hvor rødlistede arter befinner seg i naturtyper som er under press, som er dårlig kartlagt og som er viktige leveområder for mange arter? Sabima lyser ut midler til kartlegging av rødlistearter og dårlig kjente artsgrupper i utvalgte områder.

Sabima ønsker økt kunnskap om våre rødlistearter og dårlig kjente artsgrupper, og bedre forvaltning av viktige leveområder for våre arter. Kunnskapen om artsmangfoldet i Norge varierer. Noen artsgrupper og områder er godt kartlagt, andre mangler vi kunnskap om. Å øke kunnskapen om rødlistearter og deres leveområder verdifull naturinformasjon i seg selv, og av stor betydning for forvaltning av norsk natur.

Vi lyser ut midler til kartlegging av rødlistearter og dårlig kjente artsgrupper, i utvalgte områder hvor vi vet lite om naturverdier og arter, og/eller i områder som er under press. Prosjektet har spesiell fokus på å kartlegge arter i skog, kulturmark og langs vassdrag.

Medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF) er berettiget til å søke. Bli med på et kunnskapsløft for artsmangfoldet vårt!

Utvalgte områder som skal kartlegges

Sabima har plukket ut aktuelle områder som skal kartlegges, men hvis søkeren kan sannsynliggjøre potensiale i andre områder, kan vi vurdere å gi støtte til dette. Vi har satt sammen flere lokaliteter som skal kartlegges i samme område til såkalte kartleggingspakker. Du kan gjerne gå sammen med andre kartleggere for å søke på en eller flere av disse kartleggingspakkene, og du søker om å kartlegge alle lokalitetene innen en kartleggingspakke. De som får tildelt støtte må ha god artskompetanse innen aktuelle artsgrupper.

Kartleggingspakker:

Kulturmark
(1) Østfold
(12) Nordland
(13) Oslo og Akershus 

Skog
(2) Vestfold
(3) Buskerud og Telemark 
(4) Akershus
(5) Hedmark
(7) Buskerud og Telemark 
(8) Buskerud
(9) Buskerud
(10) Buskerud
(11) Akershus
(15) Hordaland 
(16) Trøndelag 
(19) Nordland

Vil du ha kart til de aktuelle skogområdene, send mail til even.w.hanssen@sabima.no.  

Vassdrag
(14) Raviner i Buskerud og Vestfold
(17) Bekkekløfter i Nordland
(18) Bekkekløfter i Telemark 

Tilskudd

Tilskuddet dekker nødvendig utstyr, direkte utgifter eller reiseutgifter og diettutgifter, samt kan dekke lønn på inntil kr. 150 ,- per time. Les om retningslinjer for tildeling av støtte her.

Søknad sendes til even.w.hanssen@sabima.no.

Rapportering

Kunnskap som artsforekomster vil bli tilgjengelig for forvaltning og almenhet via Artsobservasjoner eller andre databaser med kobling til Artskart. Funn skal rapporteres på prosjekt «Kartlegging av rødlistearter – Sabima».

Siste frist for innsending av rapport, reiseregninger med kvitteringer og timeslister er 15.november 2018.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120