Kartleggingsmidler

Kartlegger du arter? Eller vil du begynne med det? Hvert år lyser vi ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer og i regi av Sabimas medlemsforeninger.

Halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere. Det er derfor ikke et ubetydelig arbeid du som kartlegger er en del av når du er ute i felt for å finne arter. Sabima og medlemsforeningene ønsker flere kartleggere, så har du artskunnskap og liker å være ute, kan artskartlegging være noe for deg!

Sabima deler ut midler gjennom Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening til frivillige kartleggere som skal ut i felt. Under kan du lese mer om kriteriene. Nederst på siden finner du informasjon om reiseregninger og kartleggingsnotater, dersom du allerede har fått midler.

Søk støtte til kartleggingsarbeid

Hvert år lyser vi ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer i Sabimas medlemsforeninger. Prosjekter har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til fangst eller artsbestemmelse, reiseutgifter for turer til områder som har vært lite kartlagt, og støtte til små samlinger og seminarer for grupper av kartleggere, gjerne i regi av en lokal forening.

I 2016 fikk 42 prosjekter støtte med til sammen nærmere 600 000 kroner. Resultatene fra kartleggingen blir enten rapportert i Artsobservasjoner eller andre databaser som gjør funnene synlige i Artskart, og dermed tilgjengelige som en del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen og allmenheten.

Retningslinjer for tildeling av støtte

Foreninger og personer som søker om midler til kartlegging må være medlem i en av Sabimas medlemsforeninger. Hovedforeningene, fylkesavdelinger og lokallag kan også søke om midler.

Kartleggingsmidlene dekker direkte utstyr, direkte utgifter eller reiseutgifter etter statens satser for billigste reisevei

Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og eventuell forening er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Siste frist for innsending av rapport og reiseregninger og kvitteringer er 15. oktober 2017

Data skal innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner, eller andre databaser med kobling til Artskart.

Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette materialet skal ivaretas over tid.

Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som Sabimas eiendom og som søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av Sabima til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Normalt skal det skrives et kort notat fra kartleggingen. Les tidligere kartleggingsnotater, samt dokumentmalen som skal brukes.

Søknadsfrist for å søke om støtte til kartleggingsarbeid er 1.april 2017.  

Prioriterte områder for kartlegging

Sabima ønsker kartlegging innenfor alle områder av landet, og innenfor alle artsgrupper, men vi har hovedfokus på følgende områder (i tilfeldig rekkefølge):

  • Lite kartlagte artsgrupper eller naturtyper. Vi prioriterer kartlegging av artsgrupper eller naturtyper som har hatt liten oppmerksomhet og hvor det eksisterer lite data i Artskart.
  • Kartlegging av rødlistearter. Vi prioriterer prosjekter med særlig fokus på rødlistearter.
  • Lite kartlagte geografiske områder. Vi prioriterer kartlegging av områder (for eksempel kommuner) der det foreligger få kjente funn av angjeldende artsgruppe(r) fra før (jf. Artskart)
  • Tverrfaglighet. Vi prioriterer prosjekter som tar sikte på kartlegging av flere artsgrupper samtidig. Kartleggingsturer med fokus på flere artsgrupper og mellom  flere av Sabimas medlemsforeninger.
  • Foreningstilknytning. Vi prioriterer prosjekter i regi av lokale foreninger foran private prosjekter hvis de kvalitativt ellers vurderes likt.
  • Artsobservasjoner. Prosjekter som er spesielt innrettet mot opplæring og bruk av Artsobservasjoner kan bli prioritert.

Er du ferdig med prosjektet?

1. Kartleggingsnotater

Skriv kartleggingsnotat om prosjektet. Her er dokumentmalen som skal brukes.
Les rapporter fra prosjekter vi har støttet.

Send ditt ferdige rapport til even.w.hanssen@sabima.no

2. Reiseregninger til Sabima

Sabima dekker i ulike sammenhenger eksterne reiseregninger. For å gjøre dette så ryddig og effektivt som mulig ser vi behovet for å klargjøre retningslinjene for disse.

Vi har derfor satt opp følgende punkter med krav til reiseregninger som sendes Sabima.

Her kan du laste ned Sabimas reiseregningsskjema.

Se også retningslinjer for refusjon av reiseutgifter til feltarbeid/kartlegging.

1) Det skal alltid brukes reiseregningsskjema fra Sabima ved refusjon av reiseutgifter. Reiseregningskjemaet laster du ned her.

2) Bruk alltid binders, IKKE stifter.

3) Alle ting som hører til ETT bilag skal bindes SAMMEN med stift i øvre venstre hjørne, da henger det sammen og skaper ikke misforståelse om hva som hører til hvilken reiseregning.

4) Alle mindre bilag(kvitteringer, billetter med mer) skal klistres opp på et ark i A4-format. Bruk da gjerne lim eller teip og ikke stifter. A4-arket med kvitteringene på stiftes så sammen med hovedbilaget (faktura, reiseregningsforside, brev med utbetalingskrav e.l.).

5) På reiseregninger med FLERE småbilag (billetter etc.) SKAL hvert bilag gis et nummer, og så gjentas dette nummeret på reiseregningens forside.

6) Så sant det finnes dokumentasjon (avtaler, program fra seminarer/møter etc.) skal det stiftes ved.

7) Husk at reiseregninger må undertegnes av den som skal ha refundert utgiftene og at reiseregningsskjema og annet må sendes til Sabima pr post.

 

Fra informasjon til inspirasjon, følg Kristoffer Bøhn da han var ute for å finne sivhøne!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Natuforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11