Bevar gammelskogen

Før den hogges

Sabima jobber for at lavskrika, trollsmelleren og bredøren får et hjem for alltid. Støtt vårt arbeid for gammelskogen!

Støtt oss

Vi skal redde gammelskogen!

Lavskriken, bredøren og huldrestry bor alle i gammel skog, Men hvor lenge til?

Vi har mye skog i Norge, men bare 2,4 prosent av den er ordentlig gammel, det vil si eldre enn 160 år. Gammel skog renser luft, lagrer karbon, er kilde til fantastiske opplevelser og ikke minst levestedet til mange utrydningstrua dyr, planter og sopp.

De siste 60 årene har vi flatehogget tre fjerdedeler av skogen i Norge. Akkurat nå flatehogges det også i den eldste skogen vår. Sabima frykter at hvis ikke vi klarer å verne de siste gammelskogene raskt, vil mange skogarter dø ut.

Sabima jobber for at
• bevilgningene til skogvern økes
• det skal kuttes i subsidier til hogst og bygging av skogsbilveier i gammel skog

Les mer om naturmangfold i skog

Hvorfor trenger vi naturmangfold?

gammel skog, arter, biologisk mangfold, natur

Innlegg

La skogen stå

Før sommeren kom det en rapport fra som konkluderte med at hogst er bedre for klima enn vern av skog i Norge. Er det virkelig så enkelt?

Naturkartlegging, Nyheter

Norge trenger et økologisk grunnkart

I Norge har vi lite kunnskap om hvor de viktigste områdene for biologisk mangfold er. Vi trenger et kunnskapsløft! Sabima jobber for at vi skal få et økologisk grunnkart.

Nyheter

Rødlista

Rødlista er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.