Kartleggingstur i Vestmarka

21.06.2017. Kl. 17.00

Parkeringsplassen på Jordbu, Bærum

 

Kartlegging av områder som kan bli påvirket av ny trasé for Ringeriksbanen.
Vestmarka er et skogområde vest for Oslo, i Bærum og Asker kommuner i Akershus og Lier og Hole kommuner i Buskerud. Vestmarka består av skogkledde høytliggende lavaplatåer med bratt fall mot de lavereliggende, kambrosiluriske skiferområdene i sør og vest. Skrentene og lavereliggende områder ligger i borenomoral vegetasjonssone, og preges av varmekjær vegetasjon med alm, lind, lønn, svartor og ask – sammen med gran og furu som gir rike blandingsskoger. Dette skaper de rikeste forholdene vi har i landet for arter, og for sjeldne og truede arter.

Turledere er Even W. Hanssen (tlf 99256120) i Sabima og Kristin Bjartnes (tlf 90952045) i Bærum Natur- og Friluftsråd.

 Åpent for alle, ingen påmelding.

Bli med ut og kartlegg arter!
Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om biomangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82