Innføring i kartlegging for unge og studenter

Vil du lære om kartlegging av arter?

09.05 - 09.05.2020. 09:45 - 18:00

Håøya i Frogn, Viken

Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen og gjør at vi kan ta bedre vare på den. Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Vi ser nærmere på karplanter, lav, mose, sopp, fugl, amfibier, insekter og andre ting som dukker opp på turen.

Vi drar på artsjakt til Håøya i Frogn, Akershus.
Håøya er den største av øyene i den indre delen av Oslofjorden (ca 6 km lang) med en variert og spennende natur. Øya har et rikt plante- og dyreliv. Blant annet hekker havørna på øya etter å ha vært borte fra Østlandet i 126 år! Også kryptogamfloraen en rik. Øya er møteplass for både kystplanter, enkelte med nordgrense på Østlandet, og kontinentale, sørøstlige arter. Den mest interessante vegetasjonen er forskjellige rike skogtyper, både barskog og lauvskog. Store deler av skogarealene er urørte og har preg av urskogsnær gammelskog. La oss oppdage artsmangfoldet!

– Vi tar båt fra Aker brygge til Håøya kl.10.00.
– Oppmøte kl.09:45.
– Ta med en stor matpakke.
– Ta gjerne med håndlupe, kikkert, insektshåv og GPS.
– Krever ingen påmelding. Åpen for alle, også ikke-studenter.

Arrangører
Sabima, Ung Botaniker i Norsk Botanisk Forening, Ung entomolog i Norsk entomologisk forening, Fagmykologene i Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Zoologisk Forening.

Fellestur
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82