Felles kartleggingtur ved Falkumelva

Bli med ut og kartlegg arter! SABIMA arrangerer hvert år tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

27.08 - 27.08.2022. 10:00 - 17:00

Falkumelva i Skien

Er du interessert i vann og bekker? Vil du se nærmere på fuktmark, kantvegetasjon og spennende artsmangfold?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur langs Falkumelva i Skien!

Vi drar på artsjakt i og langs Falkumelva i Skien kommune. Langs Falkumelva finner vi en kalkedelløvskog, med innslag av større eiketrær, alm, ask, gråor og hegg. Berggrunnen består av ordoviciske skifer og kalkstein. Området er lite kartlagt, så her er det spennende muligheter for å finne vedlevende sopp, moser, planter, rikt fugleliv og insekter tilknyttet vann!

Beltet av trær, busker og andre planter som vokser vilt langs elver, bekker og vann, blir kalt kantvegetasjon. Den er viktig for både planter, dyr og sopp i og langs elva. Vegetasjonen gir store muligheter for at fugler bygger reir, og den fungerer som grønne korridorer for små og store dyr. Kantvegetasjon kjøler også ned elva ved å skape skygge. Skyggen bidrar til at solelskende alger ikke kan blomstre opp. Les mer om kantvegetasjon her.

Vi leter etter og registrerer sopp, lav, mose, karplanter, insekter, edderkoppdyr, fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her.

  • Frammøte kl.10.00. Oppmøteplass kommer.
  • Ta med matpakke og drikke til matpause
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima»

 

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

 

 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no