Felles kartleggingstur i ravine!

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

28.05 - 28.05.2022. 10:00 - 17:00

Steindalen, Lillestrøm kommune

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur i Steindalen!

Vi drar på artsjakt til ravinen Steindalen i Lillestrøm kommune. Steindalen strekker seg fra sørenden av jordbruksområdene ved Torgunrud ned til Jølsen næringspark og ligger mellom Korpåsen/Jølsen skog i vest og Jølsenåsen i øst. Øvre del utgjøres av en markert bergvegg og bekkekløft, mens nedre del er en forgreinet leirravine med bratte dalsider. Steindalsbekken renner i dalbunnen gjennom området. Her finner vi en aktiv ravine med spor etter ferske leirskred, noe som kan gi grunnlag for sjeldne pionerarter på blottlagt mark. En solvendt og dyp ravine med fuktig mikroklima og næringsrik leirjord som dette, er bakgrunnen for den rike forekomsten av edelløvskog og rødlistearter som er rapportert til nå. En nøkkelbiotop er registrert i området («velutviklet gammel barskog med rikelig av død ved»).

Leirraviner er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid, gjennom lange prosesser. Ravinedaler er under stort press i forbindelse med vei- og boligbygging, skredsikring og utfylling som har gjort at naturtypen står oppført som sårbar på Norsk rødliste for naturtyper.

Vi leter etter og registrerer sopp, lav, mose, karplanter, insekter, edderkoppdyr, fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her. 

  • Frammøte kl.10.00 på grusplassen ovenfor Torgenrudveien 200, 2015 Leirsund (59.975619, 11.122742)
  • Turen varer til ca. kl.17.00.
  • Ta med matpakke og drikke til matpause.
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no