Felles kartleggingstur i artsrikt kulturmark

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

18.06 - 18.06.2022. 10:00 - 17:00

Gran

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på tverrfaglig artsjakt i artsrikt kulturlandskap! 

Vi drar på artsjakt i et spennende kalkrikt kulturlandskap i Gran kommune, Innlandet. På gården Lyngstad finner vi naturtyper som rik slåtteeng, kalkbeitemark, rik beitemarkskant, åpen grunnlendt kalkmark og humusrik kalksjø. Berggrunnen i området består av kalkstein og kalkrike skifrer, og morenedekket er tynt flere steder. I tillegg er det en stor forekomst av den prioriterte arten dragehode. 

Slåttemarkene er en av våre mest artsrike naturtyper og er hjem for et mylder av insekter, urter, gras og sopp. Naturtypen har med tiden blitt en mangelvare og er i dag kritisk truet. Tradisjonelle slåttemarker har blitt svært sjeldne på grunn av oppdyrking, gjødsling, gjengroing og utbygging, og det er derfor spesielt viktig at de gjenværende slåttemarkene holdes i hevd på tradisjonelt vis. Slåttemarkene har fått ekstra beskyttelse gjennom status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven i 2011 og følges opp gjennom handlingsplan for naturtypen.

Vi leter etter og registrer insekter, edderkoppdyr, herpetiler, fugl og karplanter. Les mer om kartlegging av arter her. 

Praktisk info: 

  • Frammøte kl.10.00. Oppmøtested: Granåsvegen 9, 2750 Gran.
  • Turen varer til ca. kl.17.00.
  • Ta med matpakke og drikke til matpause.
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no