Felles kartleggingstur i gammel granskog

Bli med ut og kartlegg arter! SABIMA arrangerer hvert år tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

24.09 - 24.09.2022. 10:00 - 17:00

Flå kommune

Er du interessert i skog og mark?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur i gammelskog!

Vi drar på artsjakt til gammel granskog i Flå kommune. Her finnes interessant artsmangfold særlig av lav og sopp. Mye av området dekkes av skog-myr-mosaikker, der større og mindre åpne til glissent tresatte myrflater veksler med fastmarksskog på myrholmer, lave koller, hellinger og grunne bekkedaler. Den til dels lave påvirkningsgraden, med god tetthet av biologisk gamle trær, gadd og læger, og god kontinuitet i slike elementer, gjør at området har gode forhold for vedlevende og epifyttiske arter tilknyttet gammel gran-naturskog. Dette gjelder særlig for vedlevende sopp og knappenålslav innen taiga-elementet.

Gammelskog er skog med trær som er eldre enn 160 år. Mange av artene våre kan kun leve i slike skoger, og hele 60 prosent av Norges kjente arter holder til i skog. I tillegg utgjør skog mange viktige økosystemtjenester som karbonlagring og flomdemping. Skog trues av flatehogst og utbygging, og det er viktig å ivareta særlig gammelskog. Les mer om skog her.

Vi leter etter og registrerer sopp, lav, mose, karplanter, insekter, edderkoppdyr, fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her.

  • Frammøte kl.10.00 langs Stavnsveien ikke langt unna Helgesetvatnet (Koordinater 60.386709, 9.240717)
  • Anbefalt reiserute er å kjøre langs Eggedalsvegen og så ta av mot Stavn. Alternativt kjører man langs RV7, tar av mot Stavn camping og kjører oppover mot fjellet på høyre side av Stavnselva
  • Turen varer til ca. kl.17.00
  • Ta med matpakke og drikke til matpause
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Kle deg etter forholdene, høye tursko eller turstøvler og varmt tøy er anbefalt
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima»

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no