Bli med å kartlegge blomsterengene i byen!

I sommer ønsker vi å fylle byens blomsterenger med artskartleggere som finner og registrerer arter i databasen artsobservasjoner.no. Bli med på et forskningsprosjekt om kartlegging og verdisetting av økosystemer i bynær natur.

Hvilke økosystemtjenester får vi fra urbane økosystemer i Oslo-regionen og hvilken verdi har de? Forskningsprosjektet «Biomangfold i by» skal forsøke å finne svar på det, og du oppfordres til å delta som artskartlegger! For å bevare naturmangfoldet i byen og drive en bærekraftig arealbruk trenger vi god kunnskap om artenes utbredelse og bestandsstatus. Artskartlegging er å undersøke et område for hvilke arter som finnes der. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! 

Oslo er kommunen i Norge og hovedstaden i Europa med størst artsmangfold og flest utrydningstrua arter. Oslo er også en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Det gjør byen til et av de største pressområdene i landet. Men Osloregionen har fortsatt et mylder av blomsterenger med viktige planter for pollinerende insekter. Bier og humler, men også andre pollinerende insekter som sommerfugler, biller og fluer, er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg. Blomstenes pollen og nektar er deres viktigste næringskilde. Pollinatorene trenger derfor rikelig tilgang på blomster hele sesongen, fra tidlig vår og utover sensommeren.

Vi antar at 80 prosent av de ville plantene har nytte av blomsterbesøk fra insekter for å kunne sette frø. Samtidig er vi avhengig av pollinatorene. Over 30 % av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter. Dessverre er pollinatorene i urovekkende fart i tilbakegang. Kulturlandskap som slåtteeng, slåttemyr og kystlynghei er levested for mange av våre bier, men står i fare for å bli borte fra norsk natur. Gjengroing og intensivering av landbruket som fører til at det ikke lenger slås eller beites er hovedårsaken til tap av pollinatorer. Pollinatorene finner ikke lenger den maten de trenger for å leve. Oslo kommune holder nå på å etablere nye enger og behøver mer kunnskap om engene som eksisterer. 

 

kulturlandskap

Foto: Sissel Rübberdt

Bli med!

Hvis du vil bidra til økt kunnskap om naturen i byen, kan du gjøre to ting:

  • kartlegge på egenhånd. Last ned planteheftet.
  • bli med på en av våre kartleggingsturer i perioden mars-november og dermed ha tilgang på eksperter som kan hjelpe deg å validere funn.

Forskningsprosjekt
Økosystemregnskap for Oslo Regionen (URBAN-EEA) er del av et internasjonalt forskningsprosjekt om kartlegging og verdisetting av økosystemer i bynær natur. Som del av forskningsprosjektet skal naturen i Oslo kartlegges for hvilke arter som lever der. Denne delen har fått navnet «Biomangfold i by», og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Sabima. Sammen skal vi dra på artsjakt for å lete etter planter og sopp i urbane strøk gjennom flere turer.

Din kartleggingsinnsats gjør en forskjell for pollinatorene
Du kan hjelpe pollinatorene. Bli med å kartlegge pollinatorvennlige planter i blomsterengene i Oslo!  «Biomangfold i by» er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Resultatene vil brukes til å undersøke hvilke økosystemtjenester vi får fra urbane økosystemer i Oslo-regionen og hvilken verdi har de? Du oppfordres til å delta som artskartlegger. Gå ut i en blomstereng, se etter artene som er beskrevet i planteheftet og legg dine funn inn i Artsobservasjoner.

Plantehefte over 15 pollinatorvennlige planter i blomsterengene:

Oversikt over viktige blomsterenger i Oslo 

God artsjakt!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82